Lokal smittevern-forskrift vedtatt

Etter råd fra kommuneoverlegen vedtok Lyngdal formannskap i et ekstraordinært møte mandag 15. mars en lokal forskrift om smitteverntiltak i Lyngdal kommune

Dette er forskriften

Lokal forskrift for å forebygge og motvirke overføring av korona-viruset (covid19) for Lyngdal kommune. Vedtatt av formannskapet i Lyngdal kommune 15.03.2021.

 • Forskriften trer i kraft fra midnatt 15. mars. Altså fra og med 16.03.2021, og gjelder frem til 26.03.2021 kl. 18.00.

Formannskapet har fått delegert myndig fra kommunestyret, jfr. vedtak i sak K- 121/2020.

Hjemmel: Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.

§ 1 Formål og virkeområde

Formålet er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall, særlig i den unge aldersgruppe. Forskriften gjelder i Lyngdal kommune.

§ 2 Forhold til øvrig lovverk

Reguleringene i dette vedtak kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

§ 3 Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid19-forskriften) § 13 gjelder.

Det gjøres unntak for begravelser og bisettelser, vielser, dåp og lignende ritualer som følger nasjonale retningslinjer.

Hva menes med arrangement?

Covid19-forskriften sier følgende om arrangement:

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening.

b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver.

c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.

e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner.

f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

 • Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.
 • Som arrangement menes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.

§ 4 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idretts- fritidsaktiviteter for voksne og barn over 16 år. Forbudet gjelder innendørs aktiviteter. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps, teater. For toppidretten gjelder de nasjonale regler.

§ 5 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 1. Rehabilitering som tilbys individuelt
 2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Ansvarlige skal sørge for at alle som er til stede på treningssenteret, ref. punkt over om rehabilitering, skal holde minst to meters avstand til andre.

b. Svømmehall, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for de under 16 år, samt for profesjonelle utøvere.
 2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Ansvarlige skal sørge for at alle som er til stede på treningssenteret, ref. punkt over om rehabilitering, skal holde minst to meters avstand til andre.

c. Innendørshaller der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Kontaktperson ved tvilstilfeller

Kriseledelsen har forståelse for at det ikke alltid er like enkelt å definere forskjellen på et arrangement og en aktivitet.

Ved tvilstilfeller rundt dette kan kulturvirksomheten og kultursjefen i Lyngdal, Jan Seland, kontaktes på telefon 404 14 610. Eller på epost Jan.Seland@lyngdal.kommune.no

§ 6 Forbud mot flere enn 5 gjester i private hjem/bolig

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 personer er til stede samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer.

Unntak fra første ledd:

 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Tillegg til forskriften - § 7 Karantenetid

Lyngdal formannskap var samlet til hastemøte fredag 19. mars, for å vedta et tillegg til den lokale forskriften. Dette tillegget ble tilføyd som ny §7, og omhandler karantenetid:

§ 7 Karantenetid

Lyngdal kommune følger bestemmelsene i §4 i covid19-forskriften om minimum 10 dagers smittekarantene for alle personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2.

Forkorting av karantenetid, jfr. §4c, tillates ikke.

§ 8 Ansvar

Lyngdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9 Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

§ 10 Ikrafttredelse

Lokal forskrift trer i kraft 16.03.2021 kl. 00.00, og gjelder frem til 26.03.2021 kl. 18.00.

Øvrige anbefalinger fra kriseledelsen

I tillegg til forskriften har kriseledelsen allerede besluttet å sette de videregående skolene på rødt nivå, og kommunisert ut følgende anbefalinger:

 • Innbyggerne anmodes om ikke å reise unødig til områder med høyt smittetrykk. I utgangspunktet gjaldt denne anmodningen fram til mandag 15. mars, men er nå, som tidligere meddelt, forlenget fram til påske. Særlig gjelder dette reiser til Kristiansand, Arendal og Oslo.
 • Barn over 12 år anbefales å benytte munnbind på skoleskyss.
 • Ansatte i hjemmetjenesten er bedt om å benytte munnbind.
 • Kriseledelsen anmoder også om at det benyttes munnbind innendørs på offentlige steder hvor det kan være utfordrende å holde minst én meters avstand. Eksempelvis i butikker.

Vis hensyn også utenfor kommunen

Den vedtatte forskriften gjelder for Lyngdal kommune. Kriseledelsen anmoder likevel sine innbyggere om å oppføre seg som om de er i Lyngdal også utenfor kommunens grenser.

Det handler om å ta ansvar for seg selv og for andre.

Innbyggermeldinger

Via lenken under kan du laste ned de siste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut.

PM fra kriseledelsen i Lyngdal 150321

Sist endret: 20.03.2021