Orienteringsmøter om ny kraftlinje

Tirsdag 26. oktober inviteres det til informasjonsmøter i Lyngdal kulturhus om planer for 132 kilovolts kraftlinje, fra Vallemoen i Lindesnes kommune, gjennom Lyngdal til Kvinesdal.

Tirsdag 26. oktober inviteres det til informasjonsmøter i Lyngdal kulturhus om planer for 132 kilovolts kraftlinje, fra Vallemoen i Lindesnes kommune, gjennom Lyngdal til Kvinesdal.

  • Det er NVE som inviterer til orienteringsmøtene, som altså blir i kulturhuset tirsdag 26. oktober, fra kl. 14.30 og kl. 19.

Målgruppen for det første orienteringsmøtet er i første rekke lokale og regionale myndigheter, samt politisk og administrativ ledelse i de respektive kommunene. Representanter fra Statsforvalteren og fylkeskommunen er også invitert til disse møtene.

Kl. 19 samme dag blir det nytt møte i kulturhuset. Her er målgruppen primært innbyggerne.

Det blir tilsvarende orienteringsmøter også i Lindesnes kommune onsdag 27. oktober, og i Kvinesdal kommune tirsdag 2. november (digitalt møte).

  • NVE vil orientere om behandlingen av meldingen
    og forslag til utredningsprogram. Meldingen gjelder fornyelse av den eksisterende 110 kV-traseen mellom Vallemoen og Kvinesdal transformatorstasjoner i Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder.
  • Agder Energi Nett vil være til stede og orientere om planene.

Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider. Se knappelenken under.

NVE konsesjonssaker

Ber om høringsuttalelser

Gjennom høringen av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget. Alle som har meninger om hva som bør utredes, kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som er tilgjengelig NVEs nettside.

Uttalelse kan også sendes som e-post til uttalelse@nve.no (merk da e-post med «Høringsuttalelse 202111929» i emnefeltet), eller som brevpost til: NVE, postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO.

  • Høringsfristen er satt til 1. desember 2021.

Om meldingen

Agder Energi Nett har meldt en ny 132 kV kraftledning mellom Vallemoen og Kvinesdal transformatorstasjoner. Ledningen er ca. 36 km lang, og skal erstatte dagens 110 kV ledning mellom Vallemoen og Øye. Denne ledningen nærmer seg sin tekniske levetid, og Agder Energi Nett melder av denne grunn en ny 132 kV ledning.

Ledningstraseen består av to delstrekninger: Vallemoen–Lyngdal (ca. 17,5 km) og Lyngdal–Øye (ca. 18,6 km).

Traseen vil i hovedsak gå parallelt med dagens 110 kV-ledning. På den siste strekningen inn til Lyngdal transformatorstasjon planlegger de ledningen i ny trasé nord for dagens ledning.

Dagens ledning går mellom Lyngdal og Øye transformatorstasjon.

Agder Energi Nett planlegger at Kvinesdal transformatorstasjon skal bli det nye endepunktet for Kystlinja.

De melder ett alternativ, hvor ny 132 kV-ledning fra Lyngdal transformatorstasjon bygges parallelt med dagens ledning frem til Tjomsland, hvor den nye ledningen bygges i ny trasé frem til Kvinesdal transformatorstasjon.

De meldte traseene vises i kartene under.

Meldingskart Vedlegg 1.PDF

Meldingskart Vedlegg 2.PDF

Agder Energi Nett har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i
plan- og bygningsloven med forskrifter. Målet med meldingen er å gi et tidlig varsel av tiltaket.

Sist endret: 05.02.2024