Lokal forskrift om smittekarantene forlenget

Lyngdal formannskap har vedtatt lokal forskrift om smittekarantene, gjeldende til 26.11.21.
Lyngdal formannskap har vedtatt lokal forskrift om smittekarantene, gjeldende til 26.11.21.

Forskriften er en forlengelse av den midlertidige forskriften vedtatt av kommuneoverlegene i Lyngdal og Farsund, og ble enstemmig vedtatt av Lyngdal formannskap torsdag 11. november.

  • Den forlengede forskriften gjelder fra og med fredag 12. til kl. 08 fredag 26. november 2021, og innebærer krav om smittekarantene i sju døgn for husstandsmedlemmer og nærkontakter til smittede av covid19.
  • Karanteneplikten gjelder uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.

Forskriften er vedtatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1, 1. avsnitt.

Hele forskriften finner du lenger nede på siden.

Formannskapet sluttet seg også til følgende anbefalinger:

  • a. Det anbefales at innbyggere i Lyngdal og Farsund reduserer antall nærkontakter.
  • b. Det anbefales å utsette eller avlyse innendørs enkeltarrangementer (ikke faste fritidsaktiviteter)
  • c. Det anbefales å holde 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand eller tilsvarende nære
  • d. Det anbefales å bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand

I anbefalingene presiseres følgende knyttet til pkt b om å utsette eller avlyse innendørs enkeltarrangementer:

Det er ikke mulig å kategorisere alle typer aktiviteter.

Bakgrunnen for å skille enkeltarrangementer fra faste aktiviteter er at enkeltarrangementer samler mye folk, og bør utsettes eller avlyses. Mens vanlige fritidsaktiviteter er for en fast avgrenset gruppe, og kan fortsette som før (fast trening, annen fritidsaktivitet).

Det blir ikke frarådd at faste aktiviteter som eksempelvis korøvelse og livssynssamlinger avlyses, men tilrår at det sosiale aspektet ved slike aktiviteter avlyses.

Aktiviteter for barn under 18 år tilstrebes avholdt så normalt som mulig. Store arrangementer for barn under 18 år må likevel konsekvensvurderes særskilt med tanke på risiko og omdømme. Kampavvikling innenfor voksenidrett må konsekvensvurderes på samme måte. Hovedpoenget er å unngå store menneskeansamlinger der en har dårlig oversikt over de fremmøtte og begrenset mulighet til å håndheve smitteverntiltak.

Anbefalingene gjelder for samme periode som forskriften.

Likelydende forskrift og anbefalinger er også vedtatt i Farsund kommune.

Via lenken under kan du se formannskapets behandling av forskriften.

Lyngdal formannskap 11.11.21

Kontaktinformasjon

  • Har du spørsmål knyttet til arrangementer kan virksomhet for kultur kontaktes på telefon 38 33 40 00.
Forskrift om midlertidig tiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) og smittekarantene

For å forebygge og begrense smitte vedtas lokal forskrift med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, samt forskrift 27.mars 2020 nr 27 (Covid 19-forskriften).

§ 1
Med varighet fra og med vedtaksdato og 14 dager frem i tid, innføres ordinær smittekarantene (karanteneplikt) i 7 døgn for husstandsmedlemmer og liknende nære kontakter, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

§2
Karanteneplikten gjelder ikke for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19 sykdom.

§ 3
Helsepersonell som er kritisk for kommunens evne til å yte forsvarlig helsehjelp unntas fra karantenekravet, men må gjennomføre samme testregime som personer i karantene. De må i tillegg bruke munnbind, og skal testes med PCR test tidlig og sent i karanteneforløpet, dag 1-2 og dag 6.

§ 4
Forskriften gjelder fra og med vedtakstidspunktet torsdag den 11.11.2021 til og med fredag 26.11.2021 kl 08.00

Bakgrunn for saken

Ved innføring av den midlertidige forskriften, gjeldende til fredag 12.11.21 kl. 08.00, ble det gjort en grundig vurdering av den pågående smittesituasjonen. Sitat fra deler av utredningen: «Vi har pågående utbrudd i nabokommunene Lyngdal og Farsund. Gjennom smittesporingsarbeidet registrerer vi at det er betydelig sekundærsmitte som hovedsakelig sprer seg innad i husstandene. Mange skoler og barnehager har én eller flere smittede, og det har vært omfattende testregimer for å fange opp smitte. Likevel ser vi at smitten langsomt sprer seg i befolkningen, og det representerer en potensiell risiko for å få et ressurskrevende utbrudd som vil føre til sammenbrudd i kommunenes evne til å gi nødvendig helsehjelp.

I tillegg har sykehusene i regionen et betydelig smittetrykk med RS-virus, og kan på kort varsel komme i en situasjon der elektiv virksomhet må fryses. Dette må forebygges, slik at innføring av forebyggende tiltak anses som forholdsmessig.»

I samme vurdering ble det gitt anbefalinger som ikke er forskriftsfestede og lyder:

«Det anbefales at innbyggere i Lyngdal og Farsund reduserer antall nærkontakter. Kommuneoverlegene anbefaler sterkt at alle som bor og oppholder seg i Lyngdal og Farsund kommuner holder 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand eller tilsvarende nære, eller bruker munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.»

I uken som har gått siden karanteneplikten ble innført, ser en at det fortsatt er jevnt tilfang av nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegene i Farsund og Lyngdal har vurdert situasjonen på nytt onsdag 10.11., og altså tilrådd begge kommuner å forlenge vedtaket i 14 dager.

Sist endret: 12.11.2021