Kommuneplanens samfunnsdel ut på siste høringsrunde

Revidert utgave av kommuneplanens samfunnsdel ligger nå ute til høring.

Revidert utgave av kommuneplanens samfunnsdel ligger nå ute til høring.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i planutvalget 29. april, og det ble da vedtatt vesentlige endringer i arealstrategi. Planforslaget, med endringer, ble tilsluttet av Lyngdal kommunestyre i møtet 20. mai.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11–14 legges det reviderte forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

  • Frist for å komme med innspill er 19. november 2021.

Det presiseres at det nå kun er mulighet til å komme med innspill på de vedtatte endringene.

Knyttet til «Arealstrategi for utvikling av eksisterende og nye byggeområder» er følgende endringer nå innarbeidet:

  • Formuleringen i punkt 4 ble endret fra «kommunens utkanter» til «hele kommunen».
  • Punkt 5, «Det kan vurderes ikke å kreve boplikt på gårdsbruk etter konsesjonsloven i områder der kommunen ikke finner det hensiktsmessig å opprettholde tilgang til kommunale tjenester», ble slettet.

Knyttet til «Arealstrategi for grønne hensyn» er følgende endringer innarbeidet:

  • Punkt 6 strøket: Bevare 100-meters langs sjø og vassdrag og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og elvebredder.
  • Punkt 1 ble endret til «Sikre sentrumsnære friluftsområder og møteplasser og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og elvebredder».

I det reviderte høringsutkast er endringene markert med rødt. Høringsutkastet kan lastes ned via den blå knappelenken under.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 - revidert høringsversjon

Innspill sendes til post@lyngdal.kommune.no og merkes med saksnummer 2020/6500.

Eventuell spørsmål kan rettes til kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland, på e-post krva@lyngdal.kommune.no eller telefon 411 01 144.

Illustrasjonsbilde fellesskap samhold.png
Kommuneplanen slår fast: Sammen skal vi skape et godt og
inkluderende samfunn for alle! Illustrasjonsfoto fra Pixabay

Sist endret: 05.02.2024