Høringsrunde for kommuneplanens arealdel

Forslaget til kommuneplanens arealdel er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Her finner du de historiske høringsdokumentene. Fristen for å komme med innspill er 6. juni.

Forslaget til kommuneplanens arealdel er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Her finner du de historiske høringsdokumentene. Fristen for å komme med innspill er 6. juni.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 20. april 2023 å legge forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2033 ut på høring og offentlig ettersyn. Planen, som også er den første for nye Lyngdal kommune, er først og fremst en overordnet plan som viser hvor framtidig utbygging i kommunen skal skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur og friluftsområder.

I nevnte møte ble det også gitt en grundig orientering til Lyngdal kommunestyre om planarbeidet. Den orienteringen kan du se via knappelenken under.

Lenke: Orientering i kommunestyret

– Denne gangen er det en begrenset rullering av kommuneplanen som gjøres. Det ble derfor kun åpnet for innspill i det «sentrale Lyngdal» og sjøområdene. Det betyr at for størstedelen av kommunen har det ikke vært mulig å komme med forslag til endringer i denne runden, sier prosjektleder for kommuneplanens arealdel, fagsjef Harald Øyvin Hol (bildet).

Harald Øyvin Hol portrett

Ved neste rullering av kommuneplanens arealdel vil det ifølge Hol bli mulig å komme med forslag til arealbruk i hele Lyngdal kommune.

I Lyngdal kommunes planregister finner du oppdaterte og relevante høringsdokumenter knyttet til arealdelen.

Lenke: Høringsdokumenter arealdelen

I tillegg er arealinnspillene også tilgjengelig i kommunens kartløsning. Klikk deg videre til dem via lenken under, og velg deretter (under kartlag) «Forslag kommuneplan 2023».

Lenke til kartløsning

Dronebilde av Lyngdal sentrum
Kommuneplanens arealdel skal, når den er endelig vedtatt, angi overordnede føringer for utvikling og arealbruk i kommunen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Har du innspill til planen?

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Lyngdal kommune.

Postadressen er:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Innspill til arealdelen kan også sendes som epost, via lenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

 • Merknadsfrist er 6. juni 2023

Veien videre

Når høringsfristen er ute, skal det gjøres endelig og gjeldende politisk vedtak av arealdelen og mottatte innspill. Målet er sluttbehandling i Lyngdal kommunestyre i løpet av høsten.

– Nå er forslaget til arealdel lagt ut til offentlig høring i seks uker. Det betyr at myndigheter, organisasjoner, private og andre kan komme med innspill til forslaget. Når høringsrunden er ferdig skal kommunestyret behandle saken igjen, og da vurdere om og hvordan mottatte innspill skal tas med i den endelige planen, sier Harald Øyvin Hol.

Viktigste strategidokument

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument, med det som formål å ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og krav. Planen skal være grunnlag for sektorenes planlegging og virksomhet basert på en felles utviklingsstrategi, og skal bestå av en samfunnsdel med handlingsplan, og en arealdel.

Samfunnsdelen ble endelig vedtatt av Lyngdal kommunestyre torsdag 10. februar 2022. Via lenken under finner du samfunnsdelen, og mer informasjon om kommuneplanarbeidet i Lyngdal kommune.

Lenke til kommuneplanarbeidet

I kommuneplanens samfunnsdel pekes det på langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnsutvikling, tjenestetilbud og arealpolitikk. Kommuneplanen skal også inneholde mål og strategier for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelens satsingsområder med mål og strategier gir føringer som skal følges opp i arealplanleggingen. Det skal være en rød tråd mellom fokusområdene i de regionale planene og kommuneplanens arealstrategi.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.

Nye Lyngdal kommune skal utarbeide en kommuneplan som:

 • Ivaretar prinsippene om bærekraftig utvikling
 • Fungerer som overordnet politisk og administrativt styringsverktøy
 • Er et fundament for samarbeid med andre samfunnsaktører om samfunnsutvikling
 • Bidrar til økt forutsigbarhet og tydelighet
 • Ivaretar plan- og bygningslovens overordnede prinsipper

Kommuneplanens arealdel, som nå er lagt ut på høring, skal følge opp overordnet arealstrategi.

Dronebilde Lyngdal havn, Holmsundet
Kommuneplanens arealdel inkluderer også sjøområdene. Her havneanlegget i Holmsundet. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 05.02.2024