Midlertidig forskrift om karanteneplikt

Kommuneoverlegene i Lyngdal og Farsund fattet fredag felles hastevedtak om sju dagers karanteneplikt for husstandsmedlemmer og nærkontakter.
Kommuneoverlegene i Lyngdal og Farsund fattet fredag felles hastevedtak om sju dagers karanteneplikt for husstandsmedlemmer og nærkontakter.

Den midlertidige forskriften gjelder fra kl. 08 lørdag 6. november og sju døgn framover.

Vedtaket

Kommuneoverlegene i Lyngdal og Farsund vedtar forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) med innføring av smittekarantene for visse grupper.

  • Forskriften trer i kraft lørdag 6. november 2021 kl. 08.00.

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegene i Lyngdal og Farsund 5. november 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer.

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper, har Farsund og Lyngdal kommuner ved kommuneoverlegene med hjemmel i smittevernloven § 4.1, første ledd, litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokale forskrift som hastevedtak:

§ 1
Gjeldende fra 06.11.21 kl. 08.00 og i 7 døgn fremover: Alle som får påvist smitte med covid-19 etter dette tidspunkt isoleres etter gjeldende regler. Det innføres ordinær smittekarantene i 7 døgn for husstandsmedlemmer og lignende nære kontakter (uavhengig av vaksinasjonsstatus).

Karantene gjelder ikke for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19 sykdom.

Helsepersonell som er kritisk for kommunens evne til å yte forsvarlig helsehjelp unntas fra kravet, men må gjennomføre samme testregime som personer i karantene jf. §2. De må bruke munnbind.

§2
Det skal testes med PCR-test tidlig og sent i karanteneforløpet, ideelt sett dag 1-2 og dag 6.

§3
Forskriften gjelder fra og med lørdag 06.11.21 kl. 08.00 til og med fredag 12.11.21 kl. 08.00.

Ved behov for forlengelse vil ytterligere vedtak bli fattet av de respektive formannskap i Lyngdal og Farsund kommuner innen den 11.11.21.

Øvrige anbefalinger

Anbefalinger som ikke forskriftsfestes:

Det anbefales at innbyggere i Lyngdal og Farsund reduserer antall nærkontakter.

Kommuneoverlegene anbefaler sterkt at alle som bor og oppholder seg i Lyngdal og Farsund kommuner holder 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand eller tilsvarende nære, eller bruker munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Bakgrunn for vedtaket

Vi har pågående utbrudd i nabokommunene Lyngdal og Farsund. Gjennom smittesporingsarbeidet registrerer vi at det er betydelig sekundærsmitte som hovedsakelig sprer seg innad i husstandene. Mange skoler og barnehager har én eller flere smittede, og det har vært omfattende testregimer for å fange opp smitte. Likevel ser vi at smitten langsomt sprer seg i befolkningen, og det representerer en potensiell risiko for å få et ressurskrevende utbrudd som vil føre til sammenbrudd i kommunenes evne til å gi nødvendig helsehjelp. I tillegg har sykehusene i regionen et betydelig smittetrykk med RS-virus og kan på kort varsel komme i en situasjon der elektiv virksomhet må fryses. Dette må forebygges, slik at innføring av forebyggende tiltak anses som forholdsmessig.

Vilkårene i smittevernloven §§ 4-1 og 1-5 anses å være oppfylt på bakgrunn av følgende:

  • Testing viser at også fullvaksinerte blir smittet, bringer smitten videre, og blir syke. Dette krever tiltak som effektivt hindrer videre spredning, og det er derfor ikke på nåværende tidspunkt aktuelt å gjøre unntak for personer som er del- og fullvaksinerte.

Det er foreløpig ikke hensiktsmessig å innføre begrensende tiltak i form av trafikklysmodellen i skoler og barnehager, men dette vil bli fortløpende vurdert. Andre og mindre inngripende tiltak enn smittekarantene antas ikke å hindre videre spredning i tilstrekkelig grad. Tiltakene anses derfor nødvendige av hensyn til smittevernet og tjenlige etter en helhetsvurdering av nåværende situasjon.

Som et supplement til tiltak innført i forskriften anbefales det at de som bor og oppholder seg i kommunen generelt er flinke til å holde 1 meters avstand, eller bruker munnbind der anbefalt avstand ikke kan overholdes – i tillegg til de grunnleggende generelle smittevernrådene.

Lyngdal den 05.11.21 kl. 13.30

Ann-Margret Haaland, kommuneoverlege Farsund
Henriette Pettersen, kommuneoverlege Lyngdal

Sist endret: 05.11.2021