Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal for 2023 fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

  • Det er åpnet for søknader, og søknadsfristen er 1.september.
  • Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.

Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Registreringen må være gjort innen 1. september 2023, som er søknadsfristen. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Det må tas høyde for at registreringen kan ta litt tid.

Lenke til Frivillighetsregisteret

Merk: Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn Lotteri- og stiftelsestilsynets frist. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon om dette.

Søknadsskjema

Utfyllende informasjon om ordningen og søknadsskjema via knappelenken under. Her ligger også informasjon om oppdateringer gjeldende for 2023.

Lenke: Mer info og søknadsskjema

Kontaktperson for spørsmål

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024