Støtte fra kommunens næringsfond

Nå er det åpnet for å kunne søke støtte fra det kommunale næringsfondet.
Nå er det åpnet for å kunne søke støtte fra det kommunale næringsfondet.

Ved sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal kommuner ble det i intensjonsavtalen blant annet slått fast at den nye kommunen skal være svært åpen for innovasjon og nytenkning. Og nettopp nyskaping og innovasjon løftes fram når det nå åpnes for å kunne søke midler fra Lyngdal kommunes næringsfond.

  • Søknadsfristen for første tildelingsrunde i 2020 er satt til 15. juni.

I fondets retningslinjer står det blant annet at tilskudd skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst, enten ved å skape nye arbeidsplasser i kommunen, eller videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. Og da altså med særlig fokus på nyskaping og innovasjon.

Det gis derfor ikke tilskudd til ordinære investeringer og drift, eller til ting som sanering av gjeld, bygninger, eierskifte mv.

Lyngdal kommunale næringsfond består av kapitalen etter nedleggelsen av «Vekst i Lyngdal», samt faste årlige overføringer fra driftsbudsjettet og andre midler når kommunestyret ser anledning til det.

I møtet 14. mai 2020 vedtok Lyngdal kommunestyre å styrke næringsfondet med ytterligere tre millioner kroner, slik at fondskapitalen nå totalt beløper seg til 3,6 millioner kroner.

Formål og retningslinjer

Dokument med formål og retningslinjer for næringsfondet kan lastes ned via knappelenken under.

Retningslinjer kommunalt næringsfond

Det anbefales å sette seg inn i retningslinjene for fondet før søknad sendes inn. En forutsetning for å kunne søke er blant annet at virksomheten må være registrert med hovedadresse i Lyngdal kommune.

Det er formannskapet som behandler søknadene. Søker kan bli invitert til møtet for å gi en presentasjon av tiltaket.

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av tiltaket.

Vil du lese mer om hva intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen sier, kan den lastes ned via lenken under.

Intensjonsavtale nye Lyngdal

Søknadsskjema

Lenke til søknadsskjema

Sist endret: 02.06.2020