Tryggere liv for sårbare voksne i Lyngdal

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Onsdag 17. april inviteres det til fagdag i kulturhuset og oppstart av tilbudet i Lyngdal.

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Onsdag 17. april inviteres det til fagdag i kulturhuset og oppstart av tilbudet i Lyngdal.

– Da blir det «kick off» med en egen fagdag i Lyngdal kulturhus. Fra samme dag åpner telefonen, og tjenesten blir tilgjengelig for innbyggere i Lyngdal kommune, sier Anne Låtveit, demenskoordinator og sykepleier, og nå også sentral i arbeidsgruppen og det operative teamet som skal drifte dette nye forebyggende tilbudet i Lyngdal kommune.

 • Arrangementet i kulturhuset varer fra kl. 09 til 14.30.

– På fagdagen 17. april inviterer vi bredt. Et femtitall plasser er øremerket kommunalt ansatte, men vi håper i tillegg at vi får med representanter fra det brede lag i kommunen. Både fra frivillige organisasjoner, interesserte privatpersoner og andre som i ulike settinger kan møte på eller være i kontakt med risikoutsatte voksne. Vi håper også media vil være interessert å dekke denne fagdagen, der fokus er å gi kunnskap om hva vold er, hvordan oppdage og gjenkjenne vold og overgrep, og hva man kan gjøre når slike situasjoner oppstår, sier Låtveit.

Team TryggEst foran kulturhuset
Gjengen som onsdag 17. april inviterer til fagdag i Lyngdal kulturhus, og samme dag også lanserer TryggEst i Lyngdal! Et nytt verktøy for å avdekke vold og overgrep mot sårbare voksne. Fra venstre: Sosionom i Habilitering og leder for operativt team, Anja Cecilie Bauge Ødegård; Marie Seland, virksomhetsleder Habilitering; demenskoordinator og sykepleier Anne Låtveit; Vibeke Stensland Birkeland, vernepleier i hjemmesykepleien og Alf Raymond Bordvik, miljøvaktmester tilknyttet virksomheten Forebygging livsmestring.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Ny måte å jobbe på

TryggEst innebærer ikke noen ny oppgave for kommunen, men er en ny måte å jobbe på for å ivareta rettssikkerheten til risikoutsatte og sårbare voksne mennesker, og som strekker seg utover den oppmerksomheten kommunen plikter å ha mot egne tjenestemottagere.

Modellen er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om vold og overgrep, og omfatter alle risikoutsatte voksne i kommunen. Det kan være på grunn av høy alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne, mennesker med demens, rusutfordringer, psykiske helseplager eller annet.

– Det har i den senere tid vært mye søkelys på vold i nære relasjoner, og TryggEst-modellen er på mange måter svaret på det enkelte savner og etterspør, sier Anne Låtveit, og presiserer at alle som ringer fordi de har en bekymring blir tatt på alvor, og får saken sin vurdert.

En seksdobling av saker

Kommuner som tidligere har fanget opp få slike saker, har fått en kraftig økning i antall henvendelser etter at TryggEst-modellen ble tatt i bruk. I flere av pilotkommunene har de erfart en seksdobling av antall avdekkede volds- og overgrepssaker.

På fagdagen deltar også representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). TryggEst-modellen er utviklet av Bufdir.

Lyngdal er den andre av Lister-kommunene som nå oppretter et eget TryggEst-team. Fra før finnes tilbudet i Flekkefjord kommune.

Lenke til Bufdir

Lenke til RVTS region sør

Påmelding til fagdagen

 • Fristen for å melde seg på til fagdagen utløp 10. april
Hva betyr TryggEst?

TryggEst er satt sammen av to ord: Trygg + Est, der est er hentet fra latin og betyr «å være». Betydningen av TryggEst er altså å være trygg. I tillegg uttales det tryggest, som er superlativ-formen av adjektivet trygg. Altså den sterkeste graden av å være trygg.

TryggEst skal blant annet sikre:

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommunen og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

– Det å bli utsatt for vold av noen som står deg nær er veldig vanskelig og sårt å fortelle om. Når volden blir avdekket handler det om å finne løsninger som gjør at personen ikke utsettes for nye overgrep. Brukermedvirkning er viktig i TryggEst. Det er den utsatte som styrer sin egen sak, og det er et sentralt perspektiv. For noen eldre kan det for eksempel føles verre å risikere å miste kontakten med familiemedlemmer som utsetter dem for økonomiske overgrep og trusler, enn å leve med krenkelsene. TryggEst kan bidra til å finne løsninger, sier Anne Låtveit.

Arbeidsmøte i team TryggEst
Team TryggEst samlet til arbeidsmøte for å planlegge fagdagen i kulturhuset. Fra venstre: Marie Seland, Anne Låtveit, Alf Raymond Bordvik, Anja Cecilie Bauge Ødegård og Vibeke Stensland Birkeland. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Aktuelle lenker

Via lenkene under kan du lese mer om TryggEst og laste ned informasjonsbrosjyre:

Lenke til tryggest.no

Lenke til infobrosjyre

Det politiske utvalget for helse og velferd ble i møtet tirsdag 5. mars orientert om TryggEst. Den kan du spille av via lenken under. NB! Det er kun lyd og ingen bilder på dette opptaket:

Lenke: TryggEst-orientering 05.03.24

Er du utsatt for vold eller overgrep?

Du har rett til å være trygg på at ingen gjør deg vondt eller skader deg. Eller kanskje er du bekymret for en voksen du kjenner som kan være utsatt? Det finnes ulike former for vold og overgrep, og det er flere steder du kan få hjelp. Når TryggEst i Lyngdal er etablert fra 17. april 2024, er dette et viktig lokalt kontaktpunkt. Ingen som ringer inn fordi de har en bekymring vil bli avvist.

Se ellers lenken under for informasjon om flere hjelpekanaler.

Lenke til hjelpekanaler

Kontaktinformasjon

Anne Låtveit, demenskoordinator
3. etasje Lyngdal rådhus (tirsdager), avdeling for forvaltning og bolig

Sist endret: 11.04.2024