Tre dager med forhåndsstemming til språkvalget på Byremo

Onsdag 17. mars skal det stemmes over framtidig målform ved Byremo barneskule. Dagene 4., 7. og 11. mars er det mulig forhåndsstemme.
Onsdag 17. mars skal det stemmes over framtidig målform ved Byremo barneskule. Dagene 4., 7. og 11. mars er det mulig forhåndsstemme.

Forhåndsstemming

Stemmeberettigede i Byremo valgkrets kan avgi forhåndsstemme på følgende sted og tidspunkt:

 • Byremo bibliotek, torsdag 04.03.2021 og torsdag 11.03.2021, fra kl. 14 til 19.
 • Studenter, pendlere og andre som ikke har mulighet til å avgi stemme på valgdagen eller på de to oppsatte torsdagene til forhåndsstemming, har mulighet til å avgi stemme ved Byremo bibliotek søndag 07.03.2021, fra kl. 12 til 15.

Om valgdagen

Valgdagen på Byremo bibliotek er onsdag 17.03.2021, fra kl. 12 til 20.

 • HUSK å ta med legitimasjon med bilde!

Står du i manntallet?

Folkeavstemmingen kunngjøres per brev til stemmeberettigede i Byremo valgkrets, samt her på kommunens hjemmeside og Lyngdal kommunes facebookside.

For å være stemmeberettiget må du stå i manntallet.

Manntallet lå ute til offentlig ettersyn på Byremo bibliotek fra og med mandag 11. januar 2021 og ut februar.

Forhåndsstemming per brev

Hvis du ikke oppholder deg på Byremo i forhåndsstemmeperioden, eller på dagen for folkeavstemmingen, kan du likevel stemme. Da må du sende et brev med din stemme.

 • Du kan brevstemme fra 18. februar.
 • Brevstemmen må være kommet inn til Lyngdal kommune innen 16. mars.

Du er selv ansvarlig for at brevet med stemmen når fram i tide. Det anbefales derfor at brevet postlegges senest onsdag 10. mars.

Lenger nede kan du laste ned stemmeseddel for utskrift. Dersom du ikke bruker denne må du være nøye på at det framgår tydelig hvilket av alternativene du stemmer på.

Sånn brevstemmer du

Skal du brevstemme, trenger du tre konvolutter som har hver sin funksjon. Det stilles ingen krav til konvoluttene, men det vil gjøre det enklest for deg hvis de har ulik størrelse.

 • Hvis konvoluttene har forskjellig størrelse, skal du legge stemmeseddelen i den minste, som da kalles “stemmeseddelkonvolutt”.
 • Stemmeseddelkonvolutten limes igjen og legges i den nest største, som vi kaller “omslagskonvolutt”. Utenpå omslagskonvolutten skriver du navn, adresse og ditt personnummer. Også omslagskonvolutten skal limes igjen.
 • Til slutt legges omslagskonvolutten i den største, som vi kaller “ekspedisjonskonvolutten”.

Ekspedisjonskonvolutten adresseres til:

 • Lyngdal kommune v/valgstyret for rådgivende folkeavstemming om målform ved Byremo barneskule
  Konsmogarden 6
  4525 Konsmo

Husk at du selv er ansvarlig for at stemmen kommer fram til kommunen innen 16. mars.

Via knappelenken under kan du laste ned stemmelseddel for utskrift.

Stemmeseddel målform

Byremo barneskule forsidebilde.jpg
Onsdag 17. mars skal det stemmes over framtidig målform ved Byremo barneskule. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Bakgrunn for saken

Det har gjennom FAU ved Byremo barneskule kommet fram et ønske om å endre målformen ved skolen fra nynorsk til bokmål. Ifølge opplæringslova skal det avholdes en rådgivende folkeavstemming dersom et flertall i kommunestyret krever det, eller dersom minst en fjerdedel av de stemmeberettigede krever det.

I regi av FAU ved Byremo barneskule er det blitt samlet inn 172 underskrifter fra personer som ønsker en slik rådgivende folkeavstemming. Dette utgjør mer enn fjerdedel av de stemmeberettigede i Byremo krets (596 var stemmeberettiget i Byremo krets i 2019).

Kommunen har ifølge forskrift til opplæringslova, jf. kap. 9, da ansvar for å organisere en folkeavstemming.

Via knappelenken under kan informasjonsskrivet som er sendt ut lastes ned.

Informasjonsskriv til stemmeberettigede

Kommunestyret avgjør

Folkeavstemmingen om målform er rådgivende. Den endelige beslutningen fattes av kommunestyret. Noe som ventelig vil skje før sommeren, slik at framtidig målform ved Byremo barneskule er avgjort i god tid før skolestart til høsten.

Kontaktinformasjon

Ved eventuelle spørsmål kan virksomhetsleder for barnetrinnet kontaktes.

Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Spørsmål om den rådgivende folkeavstemmingen kan også sendes på epost til post@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 01.03.2021