Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Lyngdal kommune har mottatt godt over 600 000 statlige kroner øremerket strømstøtte for frivillige lag og foreninger. Søknadsfrist er 15. mars.

Lyngdal kommune har mottatt godt over 600 000 statlige kroner øremerket strømstøtte for frivillige lag og foreninger. Søknadsfrist er 15. mars.

Som følge av ekstraordinære strømpriser bevilget Stortinget 17. februar 250 millioner kroner som skal deles ut som strømstøtte til frivillige organisasjoner i kommunene. Lyngdal kommune har mottatt totalt 635 285 kroner, til fordeling etter søknad.

Kompensasjonsordningen er for perioden desember 2021 til og med mars 2022, men tar utgangspunkt i forbruk for desember og januar, og da i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime (kWt).

Man vil altså kunne søke om kompensasjon også for februar og mars, selv om ikke forbrukstallene er klare for disse månedene.

Det gis følgende støttesatser for perioden:

 • Desember: 59 øre per kWt
 • Januar: 57 øre per kWt
 • Februar: 38 øre per kWt
 • Mars: 66 øre per kWt

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner, og tilknyttede virksomheter, som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
 • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

Søknadsskjema og kontaktperson

Søknaden sendes elektronisk. Søknadsskjemaet finner du via knappelenken under.

Søknadsskjema for strømstøtteordningen

 • Søknadsfrist er kl. 13 tirsdag 15. mars 2022

I søknaden må det opplyses om følgende:

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • KWt-forbruk for desember 2021 og januar 2022
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember 2021 og januar 2022 som vedlegg

Via lenken under kan du laste ned retningslinjene for tilskuddsordningen

Retningslinjer for strømstøtteordningen

Om søknadsbehandlingen

Søknaden går til kommunen, som behandler denne og betaler ut tilskuddet. Søknadsskjemaet er åpent i perioden 28. februar til kl. 13 tirsdag 15. mars 2022.

Kontaktperson

Noe du fortsatt lurer på om strømstøtteordningen for lag og foreninger? Ta kontakt med virksomhetsleder for kultur i Lyngdal kommune, Jan Seland.

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024