Viktig informasjon om fugleinfluensa for innbyggere i Lyngdal kommune

Selv om det så langt ikke er identifisert noen tilfeller av fugleinfluensa i Lyngdal eller andre steder på Agder, ønsker vi å dele noe informasjon med deg for å sikre oss mot potensiell spredning til vår region.

Selv om det så langt ikke er identifisert noen tilfeller av fugleinfluensa i Lyngdal eller andre steder på Agder, ønsker vi å dele noe informasjon med deg for å sikre oss mot potensiell spredning til vår region.

Hva er fugleinfluensa?

Fugleinfluensa er en veldig smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugler. Det finnes ulike varianter av fugleinfluensa-virus som fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Fugler som blir smittet av den mest alvorlige varianten, dør i løpet av kort tid.

Kan sykdommen smitte mennesker?

I sjeldne tilfeller kan også mennesker og andre pattedyr smittes. I følge FHI har det aldri blitt påvist smitte av fugleinfluensa på mennesker i Norge, og de vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Man bør likevel være klar over at mennesker kan smittes og bli alvorlig syke. Det er derfor viktig å følge gjeldende smittevernråd.

Hvilke smittevernråd skal jeg følge?

  • Unngå kontakt med døde og syke fugler der det er mistanke om smitte.
  • Vask hender med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Hvis du har vært i kontakt med fugl, enten død eller syk, bør du være oppmerksom på influensalignende symptomer. Kontakt fastlegen din og opplys om at du har vært i kontakt med syk fugl.
  • Ved funn av død eller syk fugl skal du varsle Mattilsynet på e-post. Bruk lenken under:

    Lenke: Epost Mattilsynet
  • Fugleeiere og dere som jakter eller ringmerker fugler gis en påminnelse om at godt smittevern er viktig og nødvendig. Mattilsynet har egen informasjon til kommersielle fjørfeholdere og til de som driver med hobbyhold av fjørfe og andre fugler.

Personer som skal samle inn døde fugler må ha tilstrekkelig smittebeskyttelse i form av bekledning, ansiktsmaske og hansker. Fuglene må lagres på en sikker måte frem til henting og destruksjon på forbrenningsanlegg eller anlegg godkjent for behandling av høyrisikoavfall.

Aktuelle lenker

For mer informasjon om fugleinfluensa, besøk følgende lenker:

Lenke: Folkehelseinstituttet sin nettside.

Lenke Mattilsynet: Oppdatert info om påvist smitte

Lenke: Mattilsynets samleside om fugleinfluensa

Lenke: Svar til innbyggerne om fugleinfluensa

Lenke: Om forebygging av smitte til mennesker

Sist endret: 14.08.2023