Søkeprosess for barnehageplass

Søknadsfrist

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Dette gjelder både ny plass og endring av plass.

Hvem kan søke?

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til:

  • Alder 
  • Funksjonsnivå 
  • Kjønn 
  • Sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Vilkår

Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. 
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier.

Beslektede tjenester

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, dvs. et øvre tak for hvor mye du må betale for en barnehageplass. Du får søskenmoderasjon for 2. og 3. eller flere barn. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. For barn nr. 2 gis det minimum 30% søskenmoderasjon, og for barn nr. 3 eller fler gis det minimum 50 % søskenmoderasjon.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Familier med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, for tre-, fire- og femåringer, eller barn med utsatt skolestart. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Skjemaoversikt for barnehage

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Medisinering

Skal du søke redusert betaling / gratis kjernetid må du også sende inntektsopplysninger / skattemelding til kommunen. Dette for raskere saksbehandling.

Redusert betaling/gratis kjernetid

Tilrettelagt barnehagetilbud
Dersom du søker tilrettelagt barnehagetilbud, husk også å beskrive barnets nedsatte funksjonsevne i feltet hvor du redegjør for behovet.

Kontaktinformasjon og samtykke

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav, pedagognorm eller minimumsnorm

Sånn søker du

Dersom du er folkeregistrert i Lyngdal kommune bruker du skjemaet «Søk ny plass eller endring». Innlogging skjer ved bruk av ID-porten og du blir så sendt til Tieto. Full brukerveiledning finner du på skjemaet under:

Opptaksprosessen_Lyngdal

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten kan du ta i bruk skjemaet «Åpen søknad (utenfor kommunen)».

Dersom du ikke er folkeregistrert i Lyngdal kommune bruker du skjemaet «Åpen søknad (utenfor kommunen)».

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk. Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehageplass, sender du ny søknad.

Gamle søknader som gjelder for nåværende barnehageår vil bli slettet. Disse må søke på nytt innen fristen for hovedopptak 1. mars. Dette gjelder også de som har barn som står på venteliste til annen barnehage.

Sånn svarer du

Vi sender ut elektronisk svar på søknad. Svar på tilbud må gjøres på kommunens hjemmeside i skjema «Godta eller avslå plasstilbud».

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.09.2020