Gebyroversikt

I oversikten under finner du ut av hvor mye du må betale for de ulike tjenestene Lyngdal tilbyr for plan, bygg og eiendom, samt lenke til forskrifter.

Reglement

Plan, byggesak, oppmåling og eierseksjonering

På mobil kan du sveipe mot høyre på de ulike kolonnene for å se alt.

Reguleringsplan, makspris kr.150 000

Reguleringsplan, makspris kr.150 000
  Gebyr Pr. boenhet fra nr.6 Pr. påbegynte 100 m2 (ikke bolig)
Oppstartsmøte  Kr 5.000    
Basis gebyr Kr 50.000 Kr.5.000 Kr 2.500

Mindre endringer i reguleringsplan, pbl § 12-14

  Mindre endringer i reguleringsplan, pbl § 12-14
  Gebyr
Mindre endring til høring/politisk beh. Kr 16.000
Mindre endring, administrativt Kr 7.500
Mindre endring av plan pbl. § 12-14. Digitalisering  Kr. 1000 pr. time

Byggesak, Andre tiltak

  Byggesak, Andre tiltak
  Gebyr Pr. boenhet tom.25 (pr bygg)
Fravik tek. krav, - pbl. § 31-2, 4. ledd Kr 4.000  
Endring av byggetillatelse Kr 6.000  
Midlertidig brukstillatelse Kr 4.000  
Ferdigattest (tom 2019) Kr 2.000  
Boligbygg (inkl. fritidshus) én boenhet Kr 16.000 Kr 5000
Til- og påbygg/ombygging nye boenheter Kr 6.000  
Til- og påbygg / ombygging annet Kr 8.000  
Søknad om igangsettingstillatelse Kr 4.000  

Andre bygg enn boliger med krav til ansvarlig foretak, makspris 100.000 kr

  Andre bygg enn boliger med krav til ansvarlig foretak, makspris 100.000 kr
  Inntil 200 m² BRA Per m² BRA over 200 m
Fabrikk-/industribygg ol.  Kr 16.000 Kr 20v
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Kr 16.000 Kr 20
Lager/landbruk > 1000 m², parkering ol. Kr 16.000 Kr 5
Off. publikum- og forretningsbygg Kr 16.000 Kr 50
Hotell, motell, overnatting, servering Kr 16.000 Kr 50
Undervisnings-, museums-, kirkebygg ol. Kr 16.000 Kr 20
Idretts-, kulturbygg ol. Kr 16.000 Kr 20
Sykehus og andre bygg for behandling Kr 16.000 Kr 50

 

Andre tiltak med krav til ansvarlig foretak

Andre tiltak med krav til ansvarlig foretak
  Gebyr
Vesentlig terr.inngrep.* 0-250 m² Kr 8.000
Vesentlig terr.inngrep.* 251-2000 m² + ubegrenset til landbruk Kr 12.000
Vesentlig terr.inngrep.> 2000 m² Kr 16.000
Byggtekniske installasjoner Kr 12.000
Fasadeendring/skilt/reklame e.l. Kr 12.000
Bruksendring eller vesentlig endring Kr 12.000
Rivning - Bruksareal mindre enn 300 m² Kr 8.000
Riving - Bruksareal mer enn 300 m² Kr 14.000
Rehab. Pipe/install. Trappeheis Kr 4.000  

* (vei, parkering, kaianlegg etc.) etter pbl § 20-3, jf. §20-1 l

Mindre tiltak

Mindre tiltak
Mindre tiltak Gebyr
Tiltak bebygd eiendom/uthus/garasje mm. Kr 8.000
Tiltak bebygd eiendom/skilt/reklame/mm. Kr 8.000
Driftsbygninger landbruk <1000 m² Kr 8.000
Midlertidige bygninger/konstruksjoner Kr 8.000
Bruksendr. tilleggsdel til hoved/omvendt Kr 7.000
Rivning av mindre tiltak Kr 7.000

Dispensasjoner

Dispensasjoner
Dispensasjoner Gebyr
Bagatellmessige avvik fra reg.plan Kr 2.500
Plankrav,ikke søknadspl. § 20-5 Kr 9.000
Tiltak § 20-4/§ 20-37ikke søkn. § 20-5 Kr 12.000
Tiltak § 20-3/§ 20-4 -100/50 m Kr 18.000
Tiltak § 20-3/ny boenhet -100/50 m Kr 27.000
Øvrige disp.søknader, § 19 Kr 1.000 pr. time

Delingssøknader

Delingssøknader
Delingssøknader Gebyr
Grunneiendom/tillegg/feste og arealovf. Kr 8.000
Tillegg fom. tomt nr. 2 Kr 2.500

 

Utslippstillatelser

Utslippstillatelser
Utslippstillatelser Gebyr Tillegg pr. enhet
Basisgebyr for anlegg inntil 5 pe Kr 6.000 Kr 600
Basisgebyr for anlegg over 10 pe Kr 11.000 Kr 600

Timepris - matrikkelloven

 Timepris - matrikkelloven
Timepris - matrikkelloven Gebyr
Tjenester etter medgått tid, jf.§ 4-4 Kr 1.000 pr. time
Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider Kr 350

Oppretting av grunneiendom, festegrunn

 Oppretting av grunneiendom, festegrunn
Timepris - matrikkelloven Gebyr
Basisgebyr fra 0 – 250 m² Kr 9.000
Basisgebyr fra 251 m2 – 500 m² Kr 17.000
Basisgebyr fra 501 - 2.000 m² Kr 20.000
Tilleggsgebyr per dekar over 2000 m² Kr. 1000 pr. time

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Gebyr
Basisgebyr fra 0 - 2000 m² Kr 20.000
Tilleggsgebyr per dekar over 2000 m² Kr. 1000 pr. time

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Gebyr
Uteareal - per eierseksj. 1 - 250 m² Kr 10.000
Uteareal - per eierseksj. 251 - 2000 m² Kr 11.500
Tilleggsgeb per dekar fra 2001 m² Kr. 1000 pr. time

Oppretting av anleggseiendom og registrering av jordsameie samt MUF

Oppretting av anleggseiendom og registrering av jordsameie samt MUF
  Gebyr
4-9.4 Oppretting av anleggseiendom (volumeiendom) Kr. 1000 pr. time
4-9.5 Registrering av jordsameie Kr. 1000 pr. time
Tillegg uten fullført oppmåling-MUF Kr. 3000

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Gebyr
Grensejustering Kr. 9000
4-10.2 Anleggseiendom (volumeiendom) Kr. 1000 pr. time

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense
  Gebyr Tillegg pr. pkt nr.3
Klargjør gr. m/koordinat-inntil 2 pkt. Kr. 4000 Kr 1.000
Klargjør gr. u/koordinat-inntil 2 pkt. Kr. 8000 pr. time Kr 1.000

Seksjonering og Reseksjonering

 Seksjonering og Reseksjonering
  Gebyr
Basisgebyr Kr. 7000
Tillegg pr. seksjon fra 5 og oppover Kr. 1500
Oppheving av seksjoner Kr. 3500
Befaring Kr. 2500

 

 

Sist endret: 12.10.2020