Varsel om oppstart av planarbeid

Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal, oppstart av planarbeid, plan-ID 202107 – frist for innspill 15.10.21

Nye Veier varsler oppstart av planarbeid for nye E39 Lyngdal vest – Kvinesdal. Informasjon om planen og prosjektet finnes på prosjektets nettside.

Her får man tilgang til:

 • Rapporter, herunder grovsilingsrapportene
 • Medvirkningsportal; mulighet til å legge innspill rett inn i kartet
 • Status på fremdrift
 • Opptak fra informasjonsmøter

Nettsiden blir kontinuerlig oppdatert med informasjon om prosessen. Se knappelenken under.

Veiprosjektets nettside

Varslingsbrev ny E 39

Det er ønskelig med synspunkter både til planoppstart og til de anbefalte linjene for ny E39.

Innspillene må sendes inn skriftlig:

Alternativt med post til Sweco Norge AS v/Espen Motzfeldt Drange, Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen

Merk innspill med «E39 Lyngdal vest - Kvinesdal».

Merknadsfrist er 15.10.2021.

Dokumentene er også tilgjengelig i kommunens planregister via knappelenken nederst.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202107. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Folkemøte og åpent kontor-dag

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet for nye E39 Lyngdal vest – Kvinesdal inviteres det til folkemøter og åpne kontordager i begge kommunene.

I Lyngdal arrangeres det folkemøte tirsdag 21. september kl. 18-20. Nye Veier vil da orientere om planarbeidet, veilinjer og prosessen videre. Det blir digitalt møte som strømmes via teams. Streamingen vil også bli vist i storsalen i Lyngdal kulturhus.

For å delta logger du inn på teams ved å følge denne lenken: rebrand.ly/y3hgfkl

Alternativt benyttes QR-koden under.

QR-kode nye veier.png

Det blir videre åpen kontordag for Lyngdal torsdag 23. september kl. 09-12. På åpen kontordag kan du ta opp spørsmål, løsninger og problemstillinger med Nye Veier. Møtetid må bestilles. Påmeldingsfrist er kl. 15 dagen før, det vil si 22. september for Lyngdal.

For bestilling av tid kontaktes:

Elin Lunde, fagansvarlig kommunikasjon og medvirkning, på tlf. 993 15 914, eller via e-post: elin.lunde@sweco.no

Møtene gjennomføres digitalt. Møtelink vil bli sendt til påmeldte. Det er mulig å få hjelp til oppkobling i Lyngdal kulturhus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet er:

 • Jan Håvard Øverland, tlf. 951 20 124
 • Espen Motzfeldt Drange, tlf. 975 05 853
Oppstart av planarbeid Hagestadhøgda, plan-ID 202104 – frist for innspill 09.07.21

Asplan Viak AS melder på vegne av Igland eiendom AS oppstart av planarbeid for del av eiendom 46/1 og 46/30. Formålet er å legge til rette for boliger og fritidsboliger, som en forlengelse av eksisterende bolig- og hyttefelt i området.

Spørsmål og merknader til arbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal, tlf. 916 25 234, eller på epost kaare.kalleberg@asplanviak.no

Merknadsfrist er 09.07.2021.

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202104. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Oppstart av plan for stier og løyper i Lyngdal kommune

Lyngdal kommunes utvalg for kultur og samskaping vedtok i møtet 17. mars 2021 oppstart av arbeid med «Plan for friluftslivets ferdselsårer». Utvalget er også prosjekteier for kommunens del av dette nasjonale prosjektet. Lokalt kalt for «sti- og løypeplan».

Planen skal ta for seg avtalt merkede og skiltede fotturer og oppkjørte skiløyper i Lyngdal kommune. En plan for friluftslivets ferdselsårer er en temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i en kommune, eller et nærmere geografisk område. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjonen, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet.

Mer utfyllende informasjon i vedlegget under. I vedlegget står også kontaktinformasjon.

Oppstart friluftslivets ferdselsårer

Det er foreløpig ikke noen frist for innspill, ettersom dette er en oppstartmelding. Senere i planprosessen blir det muligheter for å komme med innspill.

Via lenken under kan du lese mer om hva Miljødirektoratet skriver om friluftslivets ferdselsårer, og hva stier, løyper og turveier betyr for å nå det nasjonale målet om at flere skal drive med friluftsliv i hverdagen.

Ferdselsårer for friluftsliv

Barnevandrerstien1.jpg
Parti fra barnevandrerstien. Foto: Hallgeir Fiddan
Planarbeid for Herdalen industriområde – frist for innspill 17.03.21

Lyngdal kommune har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Herdalen industriområde. Arbeidet utføres av TT Anlegg AS, på vegne av Lyngdal Næringspark AS.

Merknader og spørsmål mv. rettes til TT Anlegg på e-post kmgr@ttas.no

Eller per ordinær postforsendelse til:

 • TT Anlegg AS
  Doneheia 138
  4516 Mandal

Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 17.03.21.

Dokumentene til saken kan lastes ned via lenkene under, og ses i planregisteret.

Herdalen næringsområde - planinitiativ

Herdalen næringsområde - referat oppstartmøte

Herdalen næringsområde - varslingsbrev 02.02.2021

Planregisteret

Kommuneplanens arealdel, melding om oppstart – frist for innspill 07.03.21

Lyngdal kommune melder med dette om oppstart av arbeid med arealdelen i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12.

Lyngdal kommune ønsker innspill og medvirkning til arbeidet med ny arealdel for nye Lyngdal kommune. Under planarbeidet vil alle forslag bli vurdert, og de forslag kommunestyret mener er best vil bli en del av den nye arealplanen.

Kommunen har vedtatt et planprogram og bestemt at man i denne revideringen av arealdelen ikke skal se på hele kommunens arealbruk. Det åpnes derfor kun for innspill til ny arealbruk i «sentrale Lyngdal og sjøområdene». Se kartutsnittet under.

Kommuneplan arealdel kartutsnitt.png
Det aktuelle området er markert i kartet.

Det gjøres oppmerksom på at avgrensingen ikke er helt absolutt, og innspill i grenseområdene for det markerte området kan bli vurdert.

Innspill til endret arealbruk klart utenfor det markerte området vil ikke bli behandlet i arbeidet med ny arealdel.

Kommunen vil se på muligheter for å utarbeide ett felles arealplankart for hele nye Lyngdal. Dette innebærer en oppdatering av arealplankartet for gamle Audnedal kommune til standard etter gjeldende plan- og bygningslov av 2008.

Kommunen ønsker også å utarbeide nye, felles bestemmelser for hele nye Lyngdal.

 • Frist for innspill er satt til 7. mars 2021.

Innbyggermøter

Som en del av innbyggermedvirkningen til planarbeidet skal det arrangeres innbyggermøter.

 • For sentrale Lyngdal - 9. februar kl. 18.00
 • Sjøområdene - 15. februar kl. 18.00

Begge møtene vil være på kulturhuset i Lyngdal.

Lyngdal kommune håper så mange som mulig vil engasjere seg og møte opp. Grunnet korona har vi pliktig påmelding til møtene.

Program og påmelding

Program for innbyggermøtene. Begge dager kl 18.00. Møtene holdes i Lyngdal kulturhus, og vil også bli strømmet.

Sentrumsområdene – 9. februar:

 • Åpning og møteledelse ved ordfører Jan Kristensen
 • Agenda for møtet ved Harald Øyvin Hol – Lyngdal kommune
 • Innlegg av:
  Diderik Cappelen – Agder fylkeskommune
  Gunnar O. Lindaas – Agder fylkeskommune
  Tom Andreas Hestås – senterleder Handelsparken AS

Etter innleggene åpnes det for innspill fra salen.

Sjøområdene – 15. februar:

 • Åpning og møteledelse ved ordfører Jan Kristensen
 • Agenda for møtet ved Harald Øyvin Hol – Lyngdal kommune
 • Innlegg av:
  Berit Weiby Gregersen – Agder fylkeskommune
  Trond Rafoss – næringsliv/forskning

Etter innleggene åpnes det for innspill fra salen.

Grunnet korona-situasjonen er det pliktig påmelding. Det kan du gjøre via knappelenkene under.

Påmelding møtet 9. februar

Påmelding møtet 15. februar

Ressursgrupper

Kommunen ønsker også å opprette to ressursgrupper for å styrke kompetansen i planarbeidet.

 • Ressursgruppe «Sentrale Lyngdal» - næringsliv, handelsforening, større industriaktører.
 • Ressursgruppe «Sjøområdene» - tradisjonelle fiskerier, oppdrettsnæring, turisme.

Vi vil svært gjerne ha engasjerte og kunnskapsrike deltakere i ressursgruppene, og håper mange ser dette som en mulighet til å bidra til en positiv utvikling i Lyngdal. Som et utgangspunkt ser kommunen for seg eller to møter i løpet av våren.

Senere i prosessen, sommer/høst 2021, skal planforslaget på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. I løpet av den perioden planlegges det et oppfølgende innbyggermøte. Det vil da ikke åpnes for at nye innspill tas inn til vurdering, da planen bare i liten grad kan endres etter offentlig ettersyn og fram til endelig politisk behandling.

Kontaktperson

Har du spørsmål eller ønsker du å delta i en av ressursgruppene, eller har forslag til andre som kan delta, så ta kontakt med prosjektleder for arealdelen, Harald Øyvin Hol. Helst på epost: harald.oyvin.hol@lyngdal.kommune.no - eller på telefon 901 37 704.

Innspill/forslag sendes til: post@lyngdal.kommune.no - eller som ordinær postforsendelse til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Merk innspillet: «Arealdel 2021»

Oppstart av planarbeid på Belland – frist for innspill 29.01.21

Asplan Viak melder på vegne av Belland Hyttefelt AS, eier av gnr. 21/bnr. 9 på Belland, om oppstart av planarbeid. Plan-ID 202012.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av
fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Atkomstvegen til området vil gå øst for det allerede utbygde hytteområdet, og således berøre eksisterende bebyggelse i liten grad.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal.

Frist for merknader er satt til 29. januar 2021.

Melding om igangsatt planarbeid Belland

Oppstartsmøte Belland

N01- Planinitiativ Belland

Planområdet kart

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202012. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Kunngjøring om oppstart av detaljreguleringsplan for ny E 39 mellom Mandal og Lyngdal øst – frist for innspil 20.01.21

I henhold til plan og bygningslovens §§12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av planarbeid med detaljreguleringsplan for bygging av ny E 39 mellom Mandal og Lyngdal øst, i Lindesnes og Lyngdal kommuner.

 • Strekningen er på ca. 25 km, og skal planlegges som en 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t.
 • I tillegg skal det reguleres inn to tilførselsveier fra ny E 39, en til Tredal og en til Udland.

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering.
Nye Veier er forslagstiller og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet. Berørte grunneiere vil bli tilskrevet.

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:

Håkon Lohne, Prosjektleder Nye veier, tlf. 479 72 727

Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226

Innspill til oppstart av planarbeidet:

Innspillene må sendes inn skriftlig, enten

Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 20. januar 2021.

Informasjonsmøter:

I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil det bli arrangert digitale informasjonsmøter i begge kommunene:

 • Lyngdal kommune: 11. januar 2021, kl. 18.00
 • Lindesnes kommune: 13. januar 2021, kl. 18. 00

Lenke til informasjonsmøtene publiseres på www.e39mandal-lyngdal.no

Informasjonsmøtene tas opp og legges i etterkant ut på prosjektnettsiden.

imagexikp4.png
Scan QR-koden og last informasjonen rett inn i din smarttelefon.
Detaljregulering for Hausvik industriområde – frist for innspill 23.12.20

Stærk & Co. a.s. varsler på vegne av Velde Fjellboring AS oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram "detaljregulering for Hausvik industriområde, Lyngdal kommune". Plan-ID 202011. Frist for merknader er 23.12. 2020.

Følgende dokumenter er tilgjenglig i planregisteret:

 • Kunngjøringsbrev datert 09.11.20
 • Kunngjøringskart datert 09.11.20
 • Forslag til planprogram datert 09.11.20
 • Sjekkliste fylkesmannen
 • Referat fra oppstartsmøte med Lyngdal kommune 15.10.20
 • Planinitiativ 28.08.20
 • Varslingsliste
 • Sosi-fil kunngjøringsgrense datert 09.11.20

Mottakere med e-postadresser (jfr. varslingslisten) har fått dokumentene oversendt. Øvrige mottakere har fått tilsendt kunngjøringsbrev, forslag til planprogram og kunngjøringskart per post.

Planarbeidet ble annonsert i Lister torsdag 12.11. 2020.

Planen er også kunngjort på nettsiden til Stærk & co as (http://www.staerk.no/)

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202011. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 17.09.2021