Varsel om oppstart av planarbeid

Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Detaljreguleringsplan for boliger Agnefestveien 40, 42, 44, 46 og 48, plan- ID 202112 – frist for innspill 14.02.22

Lategne Eiendom AS har startet opp planarbeid på vegne av Norgesbygg Sør AS.

Formålet med detaljreguleringen er å omregulere området sør for eksisterende 6-mannsbolig (Agnefestveien 40) fra boligblokker med høy utnyttelse til konsentrert småhusbebyggelse med lavere
utnyttelse/volum.

Ved spørsmål kontakt Aril Larsen hos Lategne Eiendom AS på mob. 913 22 832.

Merknader knyttet til varsel om oppstart rettes til:

Lategne Eiendom AS
Gismerøyveien 89
4515 Mandal

Eller via epost til aril@lategne.no

 • Frist for innspill er 14. februar 2022.

Dokumentene til saken kan ses i kommunens planregister via lenken under.

Planregisteret

Endring av detaljreguleringsplan for fritidsboliger Åmland/Kåveland del av gbnr. 22/1, 4 m.fl. og gbnr. 24/1, 4 m.fl., plan-ID 202110 – frist for innspill 10.02.22

Cowi AS melder på vegne av Kåveland Utvikling om oppstart av planarbeid.

Formålet med endringene er i hovedsak justeringer av enkelte tomtegrenser, endret plassering av fem tomter, regulere inn en ny tomt, grensejustering i Perstø og Likstø båthavn, flytte traseen for kyststien og endre plassering av en lekeplass.

Eventuelle spørsmål, synspunkter, merknader, opplysninger m.v. sendes skriftlig per brev til:

COWI AS
Tordenskjoldsgt. 9
4612 Kristiansand

Eller via epost til daar@cowi.no

 • Frist for innspill er 10. februar 2022.

Dokumentene til saken kan ses i kommunens planregister via lenken under.

Planregisteret

Ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal, oppstart av planarbeid, plan-ID 202107 – frist for innspill 15.10.21

Nye Veier varsler oppstart av planarbeid for nye E39 Lyngdal vest – Kvinesdal. Informasjon om planen og prosjektet finnes på prosjektets nettside.

Her får man tilgang til:

 • Rapporter, herunder grovsilingsrapportene
 • Medvirkningsportal; mulighet til å legge innspill rett inn i kartet
 • Status på fremdrift
 • Opptak fra informasjonsmøter

Nettsiden blir kontinuerlig oppdatert med informasjon om prosessen. Se knappelenken under.

Veiprosjektets nettside

Varslingsbrev ny E 39

Det er ønskelig med synspunkter både til planoppstart og til de anbefalte linjene for ny E39.

Innspillene må sendes inn skriftlig:

Alternativt med post til Sweco Norge AS v/Espen Motzfeldt Drange, Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen

Merk innspill med «E39 Lyngdal vest - Kvinesdal».

 • Merknadsfrist er 15.10.2021.

Dokumentene er også tilgjengelig i kommunens planregister via knappelenken nederst.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202107. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet er:

 • Jan Håvard Øverland, tlf. 951 20 124
 • Espen Motzfeldt Drange, tlf. 975 05 853

Om søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 18.01.2022