Varsel om oppstart av planarbeid

Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for offentlig ettersyn, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor det varsles om oppstart av planarbeid.

Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for offentlig ettersyn, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor det varsles om oppstart av planarbeid.

Detaljreguleringsplan for utvidelse av Skomrak næringspark, plan-ID 202113 – frist for innspill 09.04.23

Asplan Viak melder på vegne av Ådnesgård Panorama AS om oppstart av planarbeid i Skomrak.

Gjeldende plan for Skomrak Næringspark, plan-ID 201609, inngår/videreføres i planen. Område B3/Tr3 er satt av til annet kombinert formål - service, turistnæring, bensinstasjon, parkering i reguleringsplan Skomrak Ytre, plan-ID 199501. Dette arealet planlegges å endres til næringsbebyggelse med tilhørende trafikkareal og parkering.

Eventuelle innspill sendes til Asplan Viak AS.

Postadresse: Postboks 113, 4575 Lyngdal

Eller som epost via lenken under.

Lenke epost Asplan Viak

 • Frist for uttalelse er 09.04.2023

Dokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister. Bruk lenken under.

Lenke til planregister

Plangrense kan ses her, under reguleringsplaner/reguleringsplanforslag:

Lenke: Plangrense

Detaljreguleringsplan for boliger Aunevik, plan-ID 202301 – frist for innspill 24.03.22

Asplan Viak AS melder på vegne av Teddie Brandsvoll om oppstart av planarbeid på Aunevik.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for eneboligtomter og båtplasser.

Eventuelle innspill sendes Asplan Viak AS.

Postadresse:

 • Alleen 16
  Postboks 113
  4575 Lyngdal

Eller som epost via lenken under.

Lenke til epost Asplan Viak

 • Frist for uttalelse er 24. mars 2023.

Dokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister. Bruk lenken under.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for Ådnesgård gnr 58 bnr 1, 3 og 6, plan-ID 202202 – frist for innspill 27.03.22

Planen gjelder endring av plan fra 1992. Den nye planen omfatter hele den opprinnelige reguleringsplanen som ble vedtatt i 1992.

Hensikten med planarbeidet er å flytte den regulerte, ubebygde bebyggelsen som ligger spredt i planområdets sørlige del, til det nordlige delområdet hvor det tilrettelegges med utvidelse av eksisterende infrastruktur og veg.

Byggeområdene i sør endres fra fritidsformål til friluftformål.

Område for massetak i gjeldende reguleringsplan ønskes tatt ut av planen og erstattet med 2-3 nye fritidsboligtomter.

Hele reguleringsplanen oppdateres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov.

Innspill til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til:

 • Arkit Arealplan AS
  Holamoen 3
  4460 Moi.

Eller som epost via lenken under.

Lenke til epost Arkit Arealplan

 • Frist for uttalelse er 27. mars 2023.

Dokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister. Bruk lenken under.

Lenke til planregister

Om søk i kommunens planregister

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 17.03.2023