Varsel om oppstart av planarbeid

Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Oppstart av planarbeid på Belland – frist for innspil 29.01.21

Asplan Viak melder på vegne av Belland Hyttefelt AS, eier av gnr. 21/bnr. 9 på Belland, om oppstart av planarbeid. Plan-ID 202012.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av
fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Atkomstvegen til området vil gå øst for det allerede utbygde hytteområdet, og således berøre eksisterende bebyggelse i liten grad.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal.

Frist for merknader er satt til 29. januar 2021.

Melding om igangsatt planarbeid Belland

Oppstartsmøte Belland

N01- Planinitiativ Belland

Planområdet kart

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202012. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Kunngjøring om oppstart av detaljreguleringsplan for ny E 39 mellom Mandal og Lyngdal øst – frist for innspil 20.01.21

I henhold til plan og bygningslovens §§12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av planarbeid med detaljreguleringsplan for bygging av ny E 39 mellom Mandal og Lyngdal øst, i Lindesnes og Lyngdal kommuner.

 • Strekningen er på ca. 25 km, og skal planlegges som en 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t.
 • I tillegg skal det reguleres inn to tilførselsveier fra ny E 39, en til Tredal og en til Udland.

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering.
Nye Veier er forslagstiller og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet. Berørte grunneiere vil bli tilskrevet.

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:

Håkon Lohne, Prosjektleder Nye veier, tlf. 479 72 727

Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226

Innspill til oppstart av planarbeidet:

Innspillene må sendes inn skriftlig, enten

Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 20. januar 2021.

Informasjonsmøter:

I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil det bli arrangert digitale informasjonsmøter i begge kommunene:

 • Lyngdal kommune: 11. januar 2021, kl. 18.00
 • Lindesnes kommune: 13. januar 2021, kl. 18. 00

Lenke til informasjonsmøtene publiseres på www.e39mandal-lyngdal.no

Informasjonsmøtene tas opp og legges i etterkant ut på prosjektnettsiden.

imagexikp4.png
Scan QR-koden og last informasjonen rett inn i din smarttelefon.
Detaljregulering for Hausvik industriområde – frist for innspill 23.12.20

Stærk & Co. a.s. varsler på vegne av Velde Fjellboring AS oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram "detaljregulering for Hausvik industriområde, Lyngdal kommune". Plan-ID 202011. Frist for merknader er 23.12. 2020.

Følgende dokumenter er tilgjenglig i planregisteret:

 • Kunngjøringsbrev datert 09.11.20
 • Kunngjøringskart datert 09.11.20
 • Forslag til planprogram datert 09.11.20
 • Sjekkliste fylkesmannen
 • Referat fra oppstartsmøte med Lyngdal kommune 15.10.20
 • Planinitiativ 28.08.20
 • Varslingsliste
 • Sosi-fil kunngjøringsgrense datert 09.11.20

Mottakere med e-postadresser (jfr. varslingslisten) har fått dokumentene oversendt. Øvrige mottakere har fått tilsendt kunngjøringsbrev, forslag til planprogram og kunngjøringskart per post.

Planarbeidet ble annonsert i Lister torsdag 12.11. 2020.

Planen er også kunngjort på nettsiden til Stærk & co as (http://www.staerk.no/)

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202011. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 17.12.2020