Saker under arbeid

Ute til høring

Igangsatte reguleringsplaner for boliger Svenevik og Korshavn rorbuer – frist for innspill 03.04.20

Lyngdal kommune har fått melding om igangsatt arbeid for to reguleringsplaner. Det gjelder boliger Svenevik, plan-ID 201807, og Korshavn rorbuer, plan-ID 201907.

For detaljreguleringsplan Korshavn rorbuer, gnr. 6 og bnr.1 og 107, er det Asplan Viak som er regulant. Plan-ID 201907.

Eventuelle spørsmål og merknader til dette planarbeidet rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal, telefon 916 25 234. Eller på epost til kaare.kalleberg@asplanviak.no

Høringsfristen er 3. april 2020.

Aktuelle dokumenter kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Melding om igangsatt planarbeid Korshavn marina

Kart over planområdet

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

For plan for Svenevik – detaljreguleringsplan for boliger gnr. 62, bnr. 43 m.fl., Svenevik Ytre, er det KIKonsult AS som melder om oppstart av planarbeid på vegne av AP BYGG AS. Plan-ID 201807.

Spørsmål eller skriftlige merknader til dette planarbeidet rettes til KIKonsult AS v/Krister Ingebretsen, Opsal, 4580 Lyngdal. Eller på epost til kikonsultas@gmail.com, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret, postboks 353, 4577 Lyngdal. Eller epost post@lyngdal.kommune.no.

Høringsfristen er 3. april 2020.

Aktuelle dokumenter kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Oppstartsvarsel

Planinitiativ

Tilleggsbrev vedrørende endringer i planområde

Oppstartsmøte 19.11. 2018

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I disse sakene 201807 og 201907. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for Kvavik Camping – frist for innspill 27.03.20

Lyngdal kommune har fra Asplan Viak AS mottatt varsel om endring av reguleringsplan. Dette gjelder detaljreguleringsplan for Kvavik camping, gnr. 170 og bnr. 46 m.fl.. Plan-ID 201906.

Hensikten med reguleringen er blant annet å tilrettelegge plasser for bobiler.

Dokumentene til planarbeidet kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Spørsmål eller skriftlige merknader sendes på epost til Asplan Viak AS, v/Kåre Kalleberg.

Epost: kaare.kalleberg@asplanviak.no

Telefon: 916 25 234

Med kopi til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no

Merknader må sendes innen 27. mars 2020.

Melding om oppstart av planarbeid

Kart over planområdet

Planiniativ

Referat fra oppstartsmøte

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201906. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Detaljregulering for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy – frist for innspill 31.03.20

Lyngdal kommune har fra Kristiansen & Selmer-Olsen mottatt varsel om oppstart av planarbeid. Det gjelder detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy. Plan-ID 201904.

Dokumentene til planarbeidet kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Spørsmål eller skriftlige merknader sendes på epost til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, v/Maren Holte, arkitekt/arealplanlegger.

Epost: flekkefjord@arkkso.no

Med kopi til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no

Eller til postadresse:

 • Kristiansen & Selmer-Olsen AS, v/Maren Holte
  Strandgt. 32
  4400 Flekkefjord

Med kopi til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Merknader må sendes innen 31. mars 2020.

Oppstartsmelding

Planens avgrensning

Planprogram fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy

Særutskrift behandling av forslag til planprogram

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201904. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Planforslag detaljreguleringsplan for boliger på Berge – frist for innspill 03.04.20

Lyngdal kommune har vedtatt å legge ut til høring planforslag for detaljreguleringsplan for boliger på Berge ytre / Berge gård, gnr. 168, bnr. 1. Plan-ID 201502.

Dokumentene til planforslaget kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Lyngdal kommune på epost:

post@lyngdal.kommune.no

Eller til postadresse:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Merknader må sendes innen 3. april 2020.

1. gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan

Planbeskrivelse, rev. 10.01.20

Plankart Berge gård 10.01.2020

Følgebrev 10.01.20

Bestemmelser - Berge gård 10.01.20

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201502. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Melding om oppstart detaljregulering Austad - frist for innspill 31.01.20

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Christian Skåte, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §12-8 i plan- og bygningsloven for:

 • DETALJREGULERING FOR GNR. 48, BNR. 125 OG DEL AV BNR. 19 – AUSTAD, PLAN-ID 201908.

Planområdet ligger på Austad, ca. 7 km sør for Lyngdal Sentrum, øst for Rosfjorden i Lyngdal.

Planområdet utgjør et areal på ca. 3,3 daa.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området fra formål boligbebyggelse til landbruk.

Adkomst er fra fylkesvei FV552.

 • Aktuelle reguleringsformål: Boligbebyggelse og landbruksformål m.fl.
 • Utbyggingsavtale: Nei
 • Krav til konsekvensutredning: I samråd med Lyngdal kommune og jf. forskrift om konsekvensutredning § 6 - 8 vurderes tiltaket å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet sendes til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Ragu Moorthy,
Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord

Eller på epost til flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret på epost post@lyngdal.kommune.no

Høringsfrist er 31. januar 2020. Merk innspillene med plan-ID 201908.

Offentlige interesser, organsiasjoner, grunneiere og rettighetshavere får egen skriftlig melding om utvidelsen.

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Plankart Austad

Varselbrev

Lokal forskrift om sykehjemsplass og tilrettelagt bolig - frist for innspill 28.02.20

Forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester er ute på høring. Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2020.

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bakgrunnsdokument

Forslag til lokal forskrift

Detaljreguleringsplan for hytter og bolig, gnr. 54, bnr. 1, Bordviga - frist for innspill 26.01.20

Planen er behandlet i hovedutvalg for miljø, plan og drift (HMPD) i møte 25.09.19, hvor det er vedtatt at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle merknader sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Høringsfrist er 26. januar 2020. Merk innspillene med plan-ID 201802.

Epost Lyngdal kommune

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bestemmelser 15.11.19

Forslagsstillers vurdering av alternativ trasé

Illustrasjoner

Lengde og tverprofil alternativ trasé

Planbeskrivelse

Plankart

Særutskrift 1. gangs behandling

Særutskrift ny 1. gangs behandling

Veiprofiler opprinnelig adkomsttrase

Vurdering alternativ trasé

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr 21, bnr. 10 m.fl., gnr. 54, bnr. 3,4,44 - frist for innspill 26.01.20

Planen er behandlet i hovedutvalg for miljø, plan og drift (HMPD) i møte 19.06.19, hvor det er vedtatt at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle merknader sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Høringsfrist er 26. januar 2020. Merk innspillene med plan-ID 201409.

Epost Lyngdal kommune

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bestemmelser rev. 28.10.19

Brev - offentlig ettersyn 6.11.19-20.01.20

Planbeskrivelse rev. 28.10.19

Revidert plankart datert 05.11.19-A1

Særutskrift - HMPDs behandling 19.06.19

Særutskrift - HMPDs behandling 22.08.18

Vedtak med klagefrist

Detaljreguleringsplan for boliger og næringsareal Strands eiendom, gnr. 167, bnr. 300 m.fl. - klagefrist 27.12.19

Klagefrist på vedtatte planer er 3 uker fra annonsering. Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle klager sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Klagefrist er 27. desember 2019. Merk innspillene med plan-ID 201803.

Epost Lyngdal kommune

Plandokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

618847-01_Detaljregulering_281019_A2 1-1000

Bestemmelser_sist revidert 28.10.2019 (iht vedtak)

E3 Boreplan A

E4 Boreplan B

Planbeskrivelse_utgave 6_28.10.2019

Revidert notat fra Stokkebø Competanse

Særutskrift KS 10.10.19

Vedlegg E1 NGU løsmassekart

Vedlegg E2 NVE Kvikkleirekart

Vedlegg E5 Grunnundersøkelser 2A

Vedlegg Q2 Dimensjonering stabilitet

Kommunedelplan for Bergeheia-Bersakerheia-Gauksås - klagefrist 27.12.19

Klagefrist på vedtatte planer er 3 uker fra annonsering. Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle klager sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Klagefrist er 27. desember 2019. Merk innspillene med plan-ID 201603.

Epost Lyngdal kommune

Plandokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bergsakerheia - Planbeskrivelse oppdatert etter KS vedtak

Bergsakerheia endelig plan_N5

Bestemmelser Kommunedelplan Bergeheia - Herdalen

Sak KS endelig behandling Bergsakerheia KP

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Sist endret: 04.03.2020