Saker under arbeid

Ute til høring

Detaljreguleringsplan for del av Neset, Svennevik Ytre – frist for innspill 29.10.20

Lyngdal kommune har lagt ut til høring detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 62, bnr. 188, 43 m.fl., del av Neset, Svennevik Ytre. Denne har plan-ID 201807.

Fristen for å komme med innspill til planen er satt til 29. oktober 2020.

Eventuelle merknader sendes kommunen på epost post@lyngdal.kommune.no

Eller til postadresse Plankontoret Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Se alle dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken kan ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201807. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Dokumentene vil også være tilgjengelig på Innbyggertorget i Lyngdal rådhus.

Detaljregulering for hytter og bolig, gnr. 54 / bnr. 1, Bordviga – frist for innspill 14.08.20

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hav til Hei Invest AS, melding i henhold til § 14-2 i plan- og bygningsloven og i henhold til § 15 i forskrift om konsekvensutredning, varsel om planprogram for detaljregulering for hytter og bolig, gnr. 54 / bnr. 1, Bordviga. Plan-ID 201802.

Planprogram er en beskrivelse av hvordan reguleringsplanen skal utredes i en prosess med medvirkning og utvalgte utredningstemaer. Planområdet ligger i Bordviga, ca. 5,5 km ute i Rosfjorden i Lyngdal kommune.

Planprogrammet ligger ute til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 14. august 2020.

Planprogram Bordvika

Spørsmål eller skriftlige merknader til planprogrammet sendes:

 • Kristiansen & Selmer-Olsen AS
  v/Krister Ingebretsen
  Strandgt. 32
  4400 Flekkefjord

Eller på e-post til flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller e-post: post@lyngdal.kommune.no

Se alle dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken kan ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201802. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Området i Bordviga som omfattes av planprogrammet som nå ligger ute til høring.
Detaljreguleringsplan for boliger, Svennevikslia, gnr. 64 og bnr. 4, 5, 8, samt gnr. 63 og bnr. 3 – frist for innspill 17.07.20

Lyngdal kommune har mottatt melding om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for boliger, Svennevikslia, gnr. 64 og bnr. 4, 5, 8, samt gnr. 63 og bnr. 3, plan-ID 202003. Det er Asplan Viak som melder oppstart av planarbeid på vegne av Nybyggeren AS.

Merknadsfrist er 17. juli 2020.

Merknader og eventuelle spørsmål rettes til Asplan Viak på telefon 916 25 234, eller per epost til kaare.kalleberg@asplanviak.no

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken kan ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202003. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

imagebt9pg.png

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid (se skjermdumpen over). Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for gnr. 48 og bnr. 125, samt del av bnr. 19, Austad – frist for innspill 07.07.20

Detaljreguleringsplan for gnr. 48 og bnr. 125, og del av bnr. 19 i Austad, ligger ute til høring. Frist for å komme med merknader til planen er satt til 7. juli 2020. Den har plan-ID 201908.

Planen ble behandlet i utvalg for miljø, plan og teknisk i møte 05.05.20 sak 36/2020, hvor de vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene kan ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201908. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Merknader til planforslaget kan sendes til kommunen på epost eller pr post til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke til epost Lyngdal kommune

Frist for innspill: 07.07. 2020.

Oppstart av reguleringsarbeid for massuttak Kvås/Moi – frist for innspill 04.05.20

Planområdet er lokalisert på Kvås/Moi i Lyngdal kommune. Området ligger mellom Kvåsveien og Lygna nord for Moi. Planområdet omfatter deler av gnr/bnr 245/5 og er totalt på 43 dekar.

Planområdet er uregulert og omfattes av kommuneplanen for Lyngdal. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig område for råstoffutvinning. En mindre del av området er avsatt til LNF-formål. Den nordligste delen av området omfattes av hensynssone for grunnvannsforsyning.

Formålet med planleggingen er å videreføre eksisterende uttak av sand i området. Sanden benyttes hovedsakelig i betongproduksjon. Etter uttak skal området løpende tilbakeføres til jordbruksareal.

Tiltakshaver er Lindland Maskin AS. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Kontaktinformasjon

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 04.05.2020 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller på epost til thk@staerk.no.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Turid Hagelia Korshavn, telefon 930 96 282, e-post: thk@staerk.no

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Se dokumenter i Planregisteret

Dokumentene kan ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201707. Altså kun tallet, og ingen annen tekst. Her finner du også planinitiativ samt referat fra oppstartsmøtet med Lyngdal kommune.

Lenke til planregister

Igangsatte reguleringsplaner for boliger Svenevik og Korshavn rorbuer – frist for innspill 03.04.20

Lyngdal kommune har fått melding om igangsatt arbeid for to reguleringsplaner. Det gjelder boliger Svenevik, plan-ID 201807, og Korshavn rorbuer, plan-ID 201907.

For detaljreguleringsplan Korshavn rorbuer, gnr. 6 og bnr.1 og 107, er det Asplan Viak som er regulant. Plan-ID 201907.

Eventuelle spørsmål og merknader til dette planarbeidet rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal, telefon 916 25 234. Eller på epost til kaare.kalleberg@asplanviak.no

Høringsfristen er 3. april 2020.

Aktuelle dokumenter kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Melding om igangsatt planarbeid Korshavn marina

Kart over planområdet

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

For plan for Svenevik – detaljreguleringsplan for boliger gnr. 62, bnr. 43 m.fl., Svenevik Ytre, er det KIKonsult AS som melder om oppstart av planarbeid på vegne av AP BYGG AS. Plan-ID 201807.

Spørsmål eller skriftlige merknader til dette planarbeidet rettes til KIKonsult AS v/Krister Ingebretsen, Opsal, 4580 Lyngdal. Eller på epost til kikonsultas@gmail.com, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret, postboks 353, 4577 Lyngdal. Eller epost post@lyngdal.kommune.no.

Høringsfristen er 3. april 2020.

Aktuelle dokumenter kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Oppstartsvarsel

Planinitiativ

Tilleggsbrev vedrørende endringer i planområde

Oppstartsmøte 19.11. 2018

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I disse sakene 201807 og 201907. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for Kvavik Camping – frist for innspill 27.03.20

Lyngdal kommune har fra Asplan Viak AS mottatt varsel om endring av reguleringsplan. Dette gjelder detaljreguleringsplan for Kvavik camping, gnr. 170 og bnr. 46 m.fl.. Plan-ID 201906.

Hensikten med reguleringen er blant annet å tilrettelegge plasser for bobiler.

Dokumentene til planarbeidet kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Spørsmål eller skriftlige merknader sendes på epost til Asplan Viak AS, v/Kåre Kalleberg.

Epost: kaare.kalleberg@asplanviak.no

Telefon: 916 25 234

Med kopi til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no

Merknader må sendes innen 27. mars 2020.

Melding om oppstart av planarbeid

Kart over planområdet

Planiniativ

Referat fra oppstartsmøte

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201906. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Detaljregulering for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy – frist for innspill 31.03.20

Lyngdal kommune har fra Kristiansen & Selmer-Olsen mottatt varsel om oppstart av planarbeid. Det gjelder detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy. Plan-ID 201904.

Dokumentene til planarbeidet kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Spørsmål eller skriftlige merknader sendes på epost til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, v/Maren Holte, arkitekt/arealplanlegger.

Epost: flekkefjord@arkkso.no

Med kopi til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no

Eller til postadresse:

 • Kristiansen & Selmer-Olsen AS, v/Maren Holte
  Strandgt. 32
  4400 Flekkefjord

Med kopi til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Merknader må sendes innen 31. mars 2020.

Oppstartsmelding

Planens avgrensning

Planprogram fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy

Særutskrift behandling av forslag til planprogram

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201904. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Planforslag detaljreguleringsplan for boliger på Berge – frist for innspill 03.04.20

Lyngdal kommune har vedtatt å legge ut til høring planforslag for detaljreguleringsplan for boliger på Berge ytre / Berge gård, gnr. 168, bnr. 1. Plan-ID 201502.

Dokumentene til planforslaget kan lastes ned via de blå knappelenkene under.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Lyngdal kommune på epost:

post@lyngdal.kommune.no

Eller til postadresse:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Merknader må sendes innen 3. april 2020.

1. gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan

Planbeskrivelse, rev. 10.01.20

Plankart Berge gård 10.01.2020

Følgebrev 10.01.20

Bestemmelser - Berge gård 10.01.20

Planregisteret

Dokumentene kan også ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201502. Altså kun tallene, og ingen annen tekst.

Lenke til planregister

Melding om oppstart detaljregulering Austad - frist for innspill 31.01.20

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Christian Skåte, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §12-8 i plan- og bygningsloven for:

 • DETALJREGULERING FOR GNR. 48, BNR. 125 OG DEL AV BNR. 19 – AUSTAD, PLAN-ID 201908.

Planområdet ligger på Austad, ca. 7 km sør for Lyngdal Sentrum, øst for Rosfjorden i Lyngdal.

Planområdet utgjør et areal på ca. 3,3 daa.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området fra formål boligbebyggelse til landbruk.

Adkomst er fra fylkesvei FV552.

 • Aktuelle reguleringsformål: Boligbebyggelse og landbruksformål m.fl.
 • Utbyggingsavtale: Nei
 • Krav til konsekvensutredning: I samråd med Lyngdal kommune og jf. forskrift om konsekvensutredning § 6 - 8 vurderes tiltaket å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet sendes til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Ragu Moorthy,
Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord

Eller på epost til flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret på epost post@lyngdal.kommune.no

Høringsfrist er 31. januar 2020. Merk innspillene med plan-ID 201908.

Offentlige interesser, organsiasjoner, grunneiere og rettighetshavere får egen skriftlig melding om utvidelsen.

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Plankart Austad

Varselbrev

Lokal forskrift om sykehjemsplass og tilrettelagt bolig - frist for innspill 28.02.20

Forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester er ute på høring. Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2020.

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bakgrunnsdokument

Forslag til lokal forskrift

Detaljreguleringsplan for hytter og bolig, gnr. 54, bnr. 1, Bordviga - frist for innspill 26.01.20

Planen er behandlet i hovedutvalg for miljø, plan og drift (HMPD) i møte 25.09.19, hvor det er vedtatt at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle merknader sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Høringsfrist er 26. januar 2020. Merk innspillene med plan-ID 201802.

Epost Lyngdal kommune

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bestemmelser 15.11.19

Forslagsstillers vurdering av alternativ trasé

Illustrasjoner

Lengde og tverprofil alternativ trasé

Planbeskrivelse

Plankart

Særutskrift 1. gangs behandling

Særutskrift ny 1. gangs behandling

Veiprofiler opprinnelig adkomsttrase

Vurdering alternativ trasé

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr 21, bnr. 10 m.fl., gnr. 54, bnr. 3,4,44 - frist for innspill 26.01.20

Planen er behandlet i hovedutvalg for miljø, plan og drift (HMPD) i møte 19.06.19, hvor det er vedtatt at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle merknader sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Høringsfrist er 26. januar 2020. Merk innspillene med plan-ID 201409.

Epost Lyngdal kommune

Høringsdokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bestemmelser rev. 28.10.19

Brev - offentlig ettersyn 6.11.19-20.01.20

Planbeskrivelse rev. 28.10.19

Revidert plankart datert 05.11.19-A1

Særutskrift - HMPDs behandling 19.06.19

Særutskrift - HMPDs behandling 22.08.18

Vedtak med klagefrist

Detaljreguleringsplan for boliger og næringsareal Strands eiendom, gnr. 167, bnr. 300 m.fl. - klagefrist 27.12.19

Klagefrist på vedtatte planer er 3 uker fra annonsering. Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle klager sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Klagefrist er 27. desember 2019. Merk innspillene med plan-ID 201803.

Epost Lyngdal kommune

Plandokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

618847-01_Detaljregulering_281019_A2 1-1000

Bestemmelser_sist revidert 28.10.2019 (iht vedtak)

E3 Boreplan A

E4 Boreplan B

Planbeskrivelse_utgave 6_28.10.2019

Revidert notat fra Stokkebø Competanse

Særutskrift KS 10.10.19

Vedlegg E1 NGU løsmassekart

Vedlegg E2 NVE Kvikkleirekart

Vedlegg E5 Grunnundersøkelser 2A

Vedlegg Q2 Dimensjonering stabilitet

Kommunedelplan for Bergeheia-Bersakerheia-Gauksås - klagefrist 27.12.19

Klagefrist på vedtatte planer er 3 uker fra annonsering. Dokumenter til planforslaget er tilgjengelig på lenker nedenfor eller på kommunens innbyggertorg, Lyngdal rådhus.

Eventuelle klager sendes på epost via lenken under, eller til postadresse Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Klagefrist er 27. desember 2019. Merk innspillene med plan-ID 201603.

Epost Lyngdal kommune

Plandokumentene kan lastes ned via knappelenkene under.

Bergsakerheia - Planbeskrivelse oppdatert etter KS vedtak

Bergsakerheia endelig plan_N5

Bestemmelser Kommunedelplan Bergeheia - Herdalen

Sak KS endelig behandling Bergsakerheia KP

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Sist endret: 14.09.2020