Elevenes psykososiale skolemiljø

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og gripe inn hvis de ser eller får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen. Skolen må ta stilling til forslag om tiltak fra elever.

Knappen "Meld fra om mobbing" tar deg til et varslingsskjema som sendes direkte til den skolen bekymringsmeldingen gjelder.

MELD FRA OM MOBBING!

Mobbeknappen

Lyngdal kommune har en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte vi kaller for mobbeknappen

HVOR FINNER JEG MOBBEKNAPPEN?

Den røde knappen under vil du også finne på den enkelte skoles hjemmeside under "skolemiljø og helse" 

MELD FRA OM SKOLEMILJØ HER

HVORDAN VIRKER MOBBEKNAPPEN?

Ved å trykke på den røde knappen kommer du til et elektronisk skjema, der du kan varsle om mobbing mellom elever, mobbing fra lærer eller sende inn bekymringsmelding om læringsmiljøet i klassen.

HVA SKJER ETTER UTFYLLING?
  • Du mottar et saksnummer på innsendt skjema.
  • Rektor ved den aktuelle skolen skal deretter så snart som mulig kontakte deg for å skaffe mer info om saken. 
  • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken. Resultatet av denne undersøkelsen skal ende opp i en skriftlig aktivititsplan.
  • Aktivitetsplanen skal si noe om hvilke tiltak skolen skal sette i verk for å rette opp i forholdet, og hvem som har ansvaret for gjennomføringen av tiltakene.
  • Dersom foresatte ikke er tilfreds med tiltakene i aktivitetsplanen, tas saken i første instans opp med rektor. I siste instans er det Fylkesmannen i Agder som avgjør om den lovbestemte aktivitetsplikten er oppfylt.
LOVEN

Opplæringslovens §9A om elevenes skolemiljø

 

Lenker om skolemiljø

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Infofilm om trivsel og skolemiljø

Om digital mobbing og personvern

Om fotografering og billedbruk

Lover, retningslinjer og dokumenter

Det psykososiale miljøet

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-3

Krav til skoleanlegg og skolemiljø

Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 2-4

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-002.html#2-4

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html

Veiledning

Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sist endret: 17.08.2020