Elevens fysiske skolemiljø

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg ved skolene, kan be om at det blir satt i gang tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal behandle saken innen rimelig tid, og gjøre et skriftlig vedtak. Dette gjelder både det fysiske miljøet slik som inneklima og lekeplass, og det psykososiale miljøet. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen
  • Foresatte

Lover, retningslinjer og dokumenter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om det fysiske miljøet (§ 9a-2)

Forskrift om miljørettet helsevern

Miljø og helse i skolen – Veileder

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sist endret: 13.12.2022