Pedagogisk arbeid

Årsplan

Årsplan del I 2020-2024

Årsplan del II 2020-2021

Trygt og godt barnehagemiljø

Lyngtua skal forebygge krenkelser og mobbing.

Hos oss skal alle oppleve å ha det trygt og godt. Vi er voksne som er til stede i leken, sitter gjerne på gulvet hvor barn er tilstede. Vi observerer, tilfører og veileder i lek sammen med barna ( veiledet lek). Vi bruker VÆRE SAMMEN - materiell sammen med barna. Vi har systematiske barnesamtaler.

Vi har organisering av voksne på uteområdet for å forebygge mobbedferd og utestenging. Vi skal i gang med å utarbeide en plan for inkluderende barnehagemiljø ut ifra ny barnehagelov. Denne planen er gjeldene for alle kommunale barnehager. For å kartlegge relasjoner og kontakt bruker vi vi kartleggingsverktøy. (Kontakt barometer/normalfordelingskurve)

Vi deler daglig i små lekegrupper, hvor vi er bevisste på sammensetning og utfordring. Vår barnehage ønsker å gjenspeile respekt for mangfold, ved at vi kan leke med mange forskjellige.

Tema inkluderende barnehagemiljø er tema på foreldremøte

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen

Når et barn begynner i barnehagen er gradvis tilvenning veldig viktig, da barna kan opparbeide seg tilknytning til de nye voksne og barna som er ukjente for dem. Vi bruker Trygghetssirkelen som en metode for trygghet og veiledning i barnehagen mot barna, kollegaer og foreldre. Tilvenningsperioden kan variere fra barn til barn og det anbefales noe kortere dager i den første tiden i barnehagen. 

Overganger innad i barnehagen

Vi forbereder barna på overgang til ny avdeling og har egen rutine på dette.

Se rutine. Det er fokus på trygghet og tilknytning til nye voksne, barn og avdeling.

Overgangen mellom barnehage og skole

Lyngtua barnehage samarbeider med skolene om trygg og god overgang. Vår barnehage arbeider med lekbasert læring hvor sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk arbeides med i lekbaserte former.

Førskolegruppe

Barnehagen driver med lekbasert læring i førskolegruppene. Dette er forskning og lekbasert.  Vi har en egen plan for opplegget. 

Det er viktig at foreldre og barnehage og skole har like forvetninger til året før skolestart, slik at barna opplever mestring, trygghet og utvikling. 

Vil du vite hva som er så annerledes og spennende med dette?

Les mer på Lekbasert

Relevante lenker

Rammeplan for barnehagen

Barnehageloven

Foreldreutvalg - nasjonal side

Barnekonvensjonen

Utdanningsdirektoratet

Sist endret: 27.10.2020