Om grunneiers ansvar for å klippe hekker og busker

Busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei. Før skolestart er det ekstra viktig at du klipper hekk og annen vegetasjon som hindrer sikt. Å sørge for fri sikt er så vesentlig at ansvarsforholdet er nedfelt i vegloven, og det er den enkelte grunneiers ansvar å gjøre dette.

I tiden før skolestart hver høst gjennomfører Tekniske tjenester befaringer for å sjekke tilstanden på hekker og annen vegetasjon som kan utgjøre en fare for myke trafikanter. Da med hovedfokus på steder som anses å være viktige skoleveier og hovedferdselsårer.

Fri sikt i kryss og avkjørsler er avgjørende for at myke trafikanter lett skal synes. Klipp hekken før skolestart, og bidra til å gjøre skoleveien tryggere!

  • I siktsoner i kryss og ved avkjørsler skal det ikke være vegetasjon høyere enn 50 cm over veien.

Bildet under viser hvordan hekk og annen vegetasjon inntil vei må klippes.

Klipp hekken her.png
Hvordan klippe hekken? Illustrasjon: Stavanger kommune
Avkjørsel fra privat eiendom

Dersom din eiendom har avkjørsel mot kommunal vei, må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter.

Illustrasjon 1.png
Sikttrekant - avkjørsel fra privat eiendom. Illustrasjon: Magnus Homme, Lindesnes kommune

Området som skal ha fri sikt kalles en sikttrekant, og er de "blå" feltene vist på tegningen over. Sikttrekanten finner du ved å måle 3 meter fra veikanten og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 20 meter til hver side i det kjørefeltet som har trafikk mot avkjørselen dersom fartsgrensen er 30 km/t. Dersom fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 35 meter, og dersom fartsgrensen er 50 km/t skal du måle 45 meter.

Innenfor dette området skal vegetasjon eller gjerde ikke være høyere enn 50 cm.

Avkjørsel fra privat eiendom som krysser G/S-vei eller fortau

Dersom din avkjørsel krysser G/S-vei (gang- og sykkelvei), finner du sikttrekanten ved å måle 3 meter fra veikanten og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 20 meter til hver side i midten av G/S-vei.

Illustrasjon 2.png
Sikttrekant - avkjørsel fra privat eiendom som krysser gang- og sykkelvei eller fortau. Illustrasjon: Magnus Homme, Lindesnes kommune

Dersom avkjørselen din krysser fortau måler du 2 meter fra veikanten og innover i avkjørselen, og 20 meter til hver side i midten av fortauet.

Innenfor dette området skal vegetasjon eller gjerde ikke være høyere enn 50 cm.

Frisikt i T-kryss

For deg som har hjørnetomt, skal det være fri sikt som vist på tegningen. Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer fri sikt i veikrysset.

Illustrasjon 3.png
Sikttrekant, frisiktsone i T-kryss. Illustrasjon: Magnus Homme, Lindesnes kommune

Målene for sikttrekanten i veikryss er avhengig av fartsgrense, trafikkmengde og utforming av kryss. Målene beregnes med utgangspunkt i veinormaler. For kryss av to adkomstveger med fartsgrense 30 km/t, er sikttrekanten som vist på tegningen.

Innenfor dette området skal gjerde/vegetasjon ikke være høyere enn 50 cm.

Frisikt i X-kryss

Siktsonen måles fra punktet der to biler vil møtes i krysset og langs hvert sitt kjørefelt.

For deg som har hjørnetomt, skal det være fri sikt som vist på tegningen. Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer fri sikt i veikrysset.

Illustrasjon 4.png
Sikttrekant, frisikt sone i X-kryss. Illustrasjon: Magnus Homme, Lindesnes kommune

Målene for sikttrekanten i veikryss er avhengig av fartsgrense, trafikkmengde i veien og utforming av kryss. Målene beregnes med utgangspunkt i veinormaler. For kryss av to adkomstveier med fartsgrense 30 km/t er sikttrekanten som vist på tegningen over.

Innenfor dette området skal gjerde/vegetasjon ikke være høyere enn 50 cm.

Trær ut mot vei, fortau og G/S-vei

Greiner må ikke henge lavere enn 5 meter over veibanen.

Over fortau og G/S-vei (gang- og sykkelvei) må ikke greiner henge lavere enn 3 meter.

Eieren av trærne er ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Illustrasjon 5.png
Trær og greiner over vei. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Andre regler for trafikksikker vegetasjon
  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, vil grunneieren få beskjed om å klippe. Det følger med en skisse over frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, gis det pålegg med tidsfrist.

Lover og forskrifter

Pålegg om klipping av hekk og busker er hjemlet i veglovens §31 og 43 og naboloven §12

Sist endret: 11.08.2022