2022 ble langt bedre enn fryktet

2022-fasiten for den kommunale driften er klar. Den viser at et beregnet merforbruk på 9 millioner i stedet ble et samlet mindre-forbruk på 30 millioner kr. I denne saken finner du også lenke til 1. tertialrapport for 2023.

2022-fasiten for den kommunale driften er klar. Den viser at et beregnet merforbruk på 9 millioner i stedet ble et samlet mindre-forbruk på 30 millioner kr. I denne saken finner du også lenke til 1. tertialrapport for 2023.

At driftsregnskapet endte opp med 30 millioner kr i pluss skyldes i all hovedsak merinntekter som integreringstilskudd, økte skatteinntekter og refusjon for ressurskrevende tjenester. Men i årsmeldingen, som du kan laste ned via lenken nederst på siden, berømmes også alle kommunens ledere for å ha utvist god budsjettdisiplin. Prognosen for 2022 viste nemlig et merforbruk, og i utgangspunktet var det lagt opp til å bruke 9 millioner kroner fra disposisjonsfondet for å dekke inn dette og få driften i null. Med andre ord et estimert «underskudd» på 9 millioner kroner. Nå kan i stedet kommunens fond styrkes. Av overskuddet på 30 millioner foreslås det å avsette 19 millioner kr til disposisjonsfondet øremerket flyktningarbeid. De resterende 11 mill. kr av overskuddet er forslått avsatt til ordinært disposisjonsfond.

Med unntak av Oppvekst har alle kommunens virksomheter bidratt til mindre-forbruket. At Oppvekst endte opp med et merforbruk henger blant annet sammen med at utgiftene til spesialundervisning ble høyere enn beregnet.

Urolig år

2022 startet med måneder preget av den pågående korona-pandemien, og med stor usikkerhet om kommunene ville få kompensert de ekstra utgiftene som følge av korona. I desember måned fikk kommunene beskjed om at man ville få denne kompensasjonen, og for Lyngdal utgjorde det til slutt ca. 17 millioner kr.

Økte energipriser, generell prisstigning, stigende rente og krig i Ukraina har også preget, og preger, kommunens økonomi. Som følge av krigen ble det i 2022 etablert to akuttmottak for flyktninger, og mange flyktninger bosatte seg også privat. Til sammen ble det i løpet av fjoråret bosatt 83 flyktninger i Lyngdal kommune.

Rådhuset med Ukraina-flagg
Som følge av krigsutbruddet i Ukraina ble det i løpet av fjoråret etablert to akuttmottak for flyktninger i Lyngdal kommune. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Investeringer

Det er i 2022 foretatt investeringer for til sammen 69 millioner kr. Av dette er 47 millioner kr finansiert gjennom lån. De største prosjektene i 2022 har vært gang- og sykkelvegen i Kvås, investeringer knyttet til Audnedalspakken og investeringer innen vann og avløp.

Totalt har kommunen en gjeld per 31. desember 2022 på litt over 1 milliard kroner. Det tilsvarer en lånegjeld per innbygger på nærmere 100.000 kr.

Veien videre

Kommunens årsmelding og regnskap ble presentert for kontrollutvalget mandag 22. mai. Torsdag 1. juni legges det fram for behandling i formannskapet.

Se årsmeldingen her

Lenke: Årsmelding og regnskap 2022

Tertialrapport og tidligere årsmeldinger

Knappelenken under tar deg videre til siden hvor årsmeldinger og tertialrapporter publiseres. Onsdag 24. mai 2023 ble lenken til 1. tertialrapport for 2023 publisert her. På denne siden finner du også tidligere årsmeldinger.

Lenke: Tertialrapporter og årsmeldinger

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024