Disse får støtte fra næringsfondet

Ved søknadsfristens utløp 15. juni var det kommet inn ikke mindre enn 27 søknader om tilskudd fra Lyngdal kommunes næringsfond. Nesten samtlige ble tilgodesett med støtte da formannskapet i siste møtet før sommeren behandlet søknadene.

Ved søknadsfristens utløp 15. juni var det kommet inn ikke mindre enn 27 søknader om tilskudd fra Lyngdal kommunes næringsfond. Nesten samtlige ble tilgodesett med støtte da formannskapet i siste møtet før sommeren behandlet søknadene.

I møtet torsdag 25. juni imøtekom formannskapet 21 av de til sammen 27 søknadene om støtte fra næringsfondet. Samlet tilskudd beløper seg til 1.564.250 kroner. Godt over 40 prosent av fondets totale ramme på 3.775.000 kr.

Kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland, og turistsjef Anne Grete Løland forberedte saken for formannskapet. Valborgland er godt fornøyd med responsen.

«Det var veldig mange spennende søknader», sier hun.

I fondets retningslinjer står det blant annet at tilskudd skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst, enten ved å skape nye arbeidsplasser i kommunen, eller videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. Og da med særlig fokus på nyskaping og innovasjon. I tillegg ble bærekraft-perspektivet vektlagt i vurderingen av søknadene. Det er også en forutsetning for å bli vurdert at virksomheten må ha sin hovedadresse i Lyngdal kommune.

«Det som ble vektlagt ved vurderingen av søknadene var blant annet potensialet for vekst- og utvikling, og betydningen for næringsutviklingen lokalt i Lyngdal kommune», presiserer Valborgland.

Disse får støtte

Av konkurransehensyn informeres det ikke om hva den enkelte virksomhet har søkt om støtte til. Av samme grunn ble også behandlingen av søknadene i Lyngdal formannskap unntatt offentlighet. Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av tiltaket det søkes om.

Navn på virksomhet Sum innvilget
North Sea Shell AS 200.000
Fonn AS 150.000
Norsk Levendelagring 150.000
Sørlandsbadet AS 125.000
Camp Lyngdal 100.000
Fjellbygg AS 100.000
iHud AS 100.000
Naglestad bruk AS 100.000
Fun Design AS 75.000
Honningbonden AS 75.000
Airsuspension AS 50.000
Konsmo café og gatekjøkken 50.000
Lyngdølen AS 50.000
SJØ 50.000
Tretop Island 50.000
Marine Wind Energy AS 35.000
Sentrumsgården 29.250
Austad Kaffibrenneri 25.000
Innigranskauen godt AS 25.000
Kvelland Lefsebakeri 15.000
Mirakelfoto 10.000
VekstILyngdal_02_by_MartinePetra__mg_2446.jpg
Sørlandsbadet er tilgodesett med 125.000 kr i støtte fra det kommunale næringsfondet.


Lyngdal kommunale næringsfond består av kapitalen etter nedleggelsen av «Vekst i Lyngdal», samt faste årlige overføringer fra driftsbudsjettet og andre midler når kommunestyret ser anledning til det. Som eksempelvis tilleggsbevilgningen på tre millioner kroner som ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre 14. mai.

  • Det utdeles midler fra næringsfondet to ganger i året. Inneværende år ble søknadsfristene satt til 15. juni og 1. november.
  • Fra 2021 er søknadsfristene 1. april og 1. oktober.

Sist endret: 05.02.2024