Skattelisten for kraftverk og overføringslinjer

Eiendomsskattelisten for kraftverk og overføringslinjer ligger ute til offentlig ettersyn fram til 23. juni.
Eiendomsskattelisten for kraftverk og overføringslinjer ligger ute til offentlig ettersyn fram til 23. juni.

Lyngdal kommunestyre vedtok i budsjettvedtaket for 2020 å utskrive eiendomsskatt i Lyngdal kommune i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner.

Eiendomsskatt skrives ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum (eiendomsskatteloven § 3 bokstav c).

  • Overgangsperiode som er nødvendig for å kunne harmonisere skattesatsene på høyeste nivå påbegynnes i 2020, og skal vare ut år 2022.
  • Det gjennomføres en ny alminnelig taksering for alle skattepliktige objekter som omfattes av eigedomsskattelova § 3 c, og nye takster benyttes for utskriving av skatt i 2020.
  • Tidligere eiendomsskattetakstvedtekter vedtatt av Audnedal kommunestyre i sak 36/13 (jfr. esktl. § 10) gjøres ikke gjeldende etter 01.01. 2020.

Skattesatser

  • Sats på skatteobjekter for året 2020 i tidligere Audnedal kommune: 7 ‰.
  • I tidligere Lyngdal kommune: 2 ‰.

Sats på skatteobjekter i Lyngdal kommune opptrappes til 4 ‰ i 2021, til 6 ‰ i 2022 og til 7 ‰ i 2023.

Dette gir harmonisert skattesats på all eiendom fra året etter overgangsperioden, jfr. overgangsbestemmelsen.

Skattelisten

Eiendomsskattelisten ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 1. juni til 23. juni 2020.

I medhold av eiendomsskatteloven § 19 kan eier klage på den utskrevne skatten. Klagen må fremsettes skriftlig til Lyngdal kommunen innen 6 uker. Klagen bør inneholde begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte skatten er feil.

Klage sendes Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller på epost via lenken under.

Epost Lyngdal kommune

Utleggsliste eiendomsskatt Lyngdal kommune 2020

Skatteliste.png
Som oversikten viser skrives det i Lyngdal kommune kun ut eiendomsskatt på kraftverk og overføringslinjer. 
Eier Takst Sone Sats Eiendomsskatt
Agder Energi Vannkraft AS 71 032 469 Gamle Audnedal 7 promille 497 227
Helle kraftverk DA 8 026 000 Gamle Audnedal 7 promille 56 182
Agder Energi Nett AS 68 540 000 Gamle Audnedal 7 promille 479 780
Statnett SF 32 592 146 Gamle Audnedal 7 promille 228 145
  180 190 615     1 261 334
Eier Takst Sone Sats Eiendomsskatt
Agder Energi Nett AS 311 740 000 Gamle Lyngdal 2 promille 623 480
Statnett SF 47 427 854 Gamle Lyngdal 2 promille 94 856
  571 950 615     718 336

 

Sist endret: 29.05.2020