Erkjenner svikt i det systematiske HMS-arbeidet

Direktoratet for Arbeidstilsynet har konkludert med at Lyngdal kommune ikke har sørget for å gjennomføre gode nok HMS-tiltak i virksomheten Institusjon og hjemmetjenester, for å forebygge mot vold og trusler.

Direktoratet for Arbeidstilsynet har konkludert med at Lyngdal kommune ikke har sørget for å gjennomføre gode nok HMS-tiltak i virksomheten Institusjon og hjemmetjenester, for å forebygge mot vold og trusler.

Kommunen er nå ilagt et overtredelsesgebyr på 400.000 kr. Kommunen tar direktoratets vedtak til etterretning, og erkjenner svikt i det systematiske HMS-arbeidet. Noe som har ført til brudd på arbeidsmiljøloven.

– Vi tar konklusjonen til direktoratet på stort alvor, og erkjenner at vi har lærings- og forbedringspunkter, sier kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune, Ingunn Skretting. Hun påpeker at kommunen allerede etter Arbeidstilsynets tilsyn i januar 2023 iverksatte tiltak for å rette avvikene som ble påpekt i rapporten utarbeidet etter dette tilsynet.

  • Arbeidstilsynet har i brev datert 26.09.23 bekreftet at alle pålegg som ble gitt i tilsynet er oppfylt.

Tilsynet, som ble gjennomført 12. januar 2023, avdekket at kommunen blant annet ikke arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å forebygge og håndtere vold, trusler og uheldige belastninger, slik lov og forskrifter krever. I tillegg kom det i Arbeidstilsynets rapport fram at de ansatte ikke mottar tilstrekkelig opplæring og øvelse i å håndtere vold og trusler om vold i tjenesten. Hjemmetjenesten i Lyngdal betjener brukere innen rus og psykiatri. Noe som utgjør en risiko ved hjemmebesøk.

Arbeidstilsynet konkluderte med at kommunen brøt regelverket og ga kommunen pålegg om blant annet å gjennomføre kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan for håndtering av vold, trusler og uheldige belastninger, samt pålegg om opplæring og øvelse i håndtering av vold og trusler om vold.

Lyngdal kommune ble av Arbeidstilsynet ilagt et overtredelsesgebyr på 200.000 kr. I sitt vedtak har Direktoratet for Arbeidstilsynet, som har vært kommunens endelige klageinstans, økt dette til 400.000 kr. Gebyrets størrelse skal ifølge direktoratet gjenspeile lovbruddenes alvorlighetsgrad, samt være i samsvar med praksis. Direktoratets vedtak kan ikke påklages. Det er virksomheten Institusjon og hjemmetjenester som selv må betale straffegebyret av eget budsjett. Administrativt er virksomheten tilknyttet Lyngdal helsehus.

I utgangspunktet imøtegikk Lyngdal kommune deler av Arbeidstilsynets konklusjoner, og da særlig gebyret på 200.000 kr, som kommunen mente var urimelig høyt.

– Vi tar dette svært alvorlig og må lære av det som kommer fram. I utgangspunktet var vi ikke enige med Arbeidstilsynet om at avvikene som ble avdekket kvalifiserte for et straffegebyr på 200.000 kr, og benyttet oss derfor av retten til å klage. Vi samarbeidet om klagen med advokat fra KS, som også mente vi hadde en god sak. Nå er klagen behandlet og gebyret økt med ytterligere 200.000. Direktoratet har i tillegg konkludert med at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt. Dette er for oss en svært ugrei sak. Ansatte har krav på et trygt arbeidsmiljø, og dette har vi som arbeidsgiver hovedansvaret for, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk. Han er fornøyd med at Arbeidstilsynet i høst har bekreftet at påleggene som ble gitt i tilsynet er oppfylt. – Nå blir det viktig å følge dette videre opp, sier han.

I denne saken er det ifølge Direktoratet for Arbeidstilsynet begått alvorlige brudd på et regelverk som har til hensikt å sikre kommunens ansatte mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre under utførelsen av arbeid. Det dreier seg om brudd på skjerpede krav til sikkerhet, og som direktoratet mener kommunen burde være godt kjent med.

Svaret på direktoratets klagebehandling ble mottatt av Lyngdal kommune 21. februar 2024. Dagen etter sendte kommunen ut pressemelding om vedtaket. Pressemeldingen er identisk med innholdet i denne saken.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024