Første kommunale miljøfyrtårn på plass

Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus er nå miljøfyrtårnsertifisert. Nå fortsetter jobben med å sertifisere resten av kommunens virksomheter.

Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus er nå miljøfyrtårnsertifisert. Nå fortsetter jobben med å sertifisere resten av kommunens virksomheter.

Lyngdal kommune sertifiseres etter konsern-modellen. Det vil si at det er hovedkontoret som sertifiseres først. For kommunens del betyr dette de to rådhusene. Inkludert i dette er alt av tekniske tjenester som bygg, energi og renhold, samt felles HMS-systemer. I arbeidet med HMS-systemene er det i denne sammenhengen lagt vekt på M-en. Det vil si indre og ytre miljøfaktorer. Og det er integrert miljøledelse som en del av eksisterende rutiner.

– Planen videre nå er å jobbe med område for område i kommunen, til hver underliggende virksomhet er sertifisert. Dette gjøres etter gruppeprinsippet, og vi er allerede godt i gang med de fire kommunale barnehagene, og planlegger med at den prosessen skal være ferdig i februar. Da starter vi med kulturvirksomheten, sier Kristine Gregersen, prosjektleder for arbeidet med å sertifisere Lyngdal kommune.

Målet er at samtlige kommunale virksomheter skal være sertifisert som Miljøfyrtårn innen utgangen av 2023.

Sertifiseringen forplikter

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifisering for virksomheter som vil dokumentere egen miljøinnsats og vise grønt samfunnsansvar. Men det å kunne smykke seg med tittelen miljøfyrtårnsertifisert, og å bruke den kjente logoen, forplikter.

– Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, sier Kristine Gregersen.

Lenke: Miljøfyrtårn-sertifisering

Bilde av prosjektleder Kristine Gregersen utenfor Lyngdal rådhus. Hun holder opp en miljøfyrtårnplakat
Prosjektleder Kristine Gregersen foran Lyngdal rådhus med den kjente Miljøfyrtårn-logoen. Nå er både rådhuset og Konsmo kommunehus (bildet under) ferdig sertifisert. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune 
Dronefoto av Konsmo kommunehus
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

I dag er ca. 8900 private og offentlige virksomheter i Norge sertifisert. I praksis betyr det at virksomhetene jobber kontinuerlig med å forbedre sin påvirkning på miljø og klima, og i tillegg ha fokus på arbeidsmiljø i egen drift og verdikjede. For Lyngdal kommunes del er det overordnede målet implementering av miljøledelse og reduksjon av klimafotavtrykket. Kort sagt bidra til grønn omstilling.

Reduserte kostnader

I tillegg til de miljømessige gevinstene, forventer kommunen også reduserte kostnader som følge av aktive miljøtiltak. Kommunens virksomheter, som skole, helse og teknisk, må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav, og kriteriene pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Ikke bare én gang, men kontinuerlig. Alle Miljøfyrtårn-virksomheter må nemlig godkjennes på nytt hvert tredje år for å kunne beholde sertifiseringen.

– Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Med god oversikt over miljøprestasjonene til alle underenhetene kan kommunen iverksette tiltak der det gir mest miljøeffekt, og forhåpentligvis også besparelser. Men først og fremst handler dette om å gjøre noe konkret for en grønn framtid, og å bidra til at Lyngdal blir en bærekraftig kommune, sier Kristine Gregersen.

Lyngdal kommune ønsker å være et miljøfyrtårn også i overført betydning. I det ligger at kommunen både har stor påvirkningskraft, og symboleffekt, ovenfor lokalt næringsliv, organisasjonsliv og befolkning. I tillegg er kommunen ifølge prosjektlederen opptatt av å ha «feid for egen dør» før det stilles krav til leverandører i eksempelvis samkjøpsavtaler og anskaffelser. Det handler om troverdighet.

Miljøvennlige valg

I Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 er det fire mål for klima, miljø og beredskap. Målet om 45 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 skal nås blant annet gjennom at innbyggerne skal ha mulighet til å ta miljøvennlige valg, samt øke kompetansen om hvordan innbyggere og næringsliv kan være med å bidra til å redusere klimaendringene.

Lenke: Kommuneplanens samfunnsdel

Bilde av Miljøfyrtårn arbeidsgruppe med sertifisør
Arbeidsgruppen for miljøfyrtårnsertifisering på Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus har siden sommeren jobbet med å imøtekomme Miljøfyrtårns strenge kriterier, og er glade for å ha fått positiv tilbakemelding på arbeidet som er lagt ned. Deltakere fra venstre: Ida Marie Meland Eikebrok (rådgiver Organisasjon og utvikling), Bjørn Tore Hellestøl (avdelingsleder Bygg og eiendom), Camilla Kvås (rådgiver Plan og næring), Øystein Holvik (miljøfyrtårnsertifisør), Kristine Gregersen (miljøfyrtårnansvarlig), Kåre Edvardsen (byggingeniør) og renholdsleder i Lyngdal kommune, Beatrice Nilsen.
Bildet viser to personer gir hverandre high five for Miljøfyrtårn-sertifisering
Kåre Edvardsen og Beatrice Nilsen i Tekniske tjenester tar en high five for å feire ferdig sertifisering av rådhusene.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 08.04.2024