Igangsetter prosjekt digital opplæring

Lyngdal er én av fire norske kommuner som har mottatt til sammen 2 millioner kr i statlig støtte til å igangsette tilbud om digital opplæring.

Lyngdal er én av fire norske kommuner som har mottatt til sammen 2 millioner kr i statlig støtte til å igangsette tilbud om digital opplæring.

Bibliotekene i Lyngdal, Åseral, Hægebostad og Sirdal skal samarbeide om å skape møteplasser for innbyggere der digital opplæring blir gitt. Slik vil bibliotekene bidra til at innbyggere kan benytte digitale hjelpemidler i sin hverdag. Til prosjektet er det bevilget 500 000 kr i statlige midler.

– Vi skal motivere flere innbyggere i samarbeidskommunene til å delta digitalt og bidra med nødvendig kompetanse slik at de kan bruke digitale verktøy og tjenester på en hensiktsmessig og sikker måte, sier avdelingsleder for bibliotek og innbyggertorg i Lyngdal kommune, Hege Solli.

I prosjektet blir det viktig å etablere gode strukturer for hvordan bibliotekene kan samarbeide om lavterskelopplæring innenfor digital kompetanse for innbyggerne i prosjektperioden, men det blir også viktig å bygge strukturer for varige digitale hjelpetilbud i kommunene etter endt prosjekt. Å sørge for at ansatte og gode hjelpere har god nok digital kompetanse er viktig for å lykkes med prosjektet.

– Vi ønsker å samarbeide med gode aktører i kommunene slik at vi kan rigge et tilbud som står støtt i det enkelte lokalsamfunn, fortsetter Hege Solli.

Prosjektets tilbud vil rette seg spesielt mot eldre mennesker og personer som står utenfor arbeidsliv og utdanning.

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 17. desember 2021, trekkes det frem følgende:

«Fire distriktskommuner får en halv million kroner hver til å opprette et opplæringstilbud til innbyggere med lav digital kompetanse. – Det er viktig at folk som sliter med den digitale hverdagen får hjelp. Dette bidraget vil gjøre at kommunene kan opprette et godt tilbud i løpet av 2022, sier kommunal- og distriktminister Bjørn Arild Gram.

Det er Lavangen kommune i Troms og Finnmark, Rollag kommune i Viken, Samnanger kommune i Vestland fylke og altså Lyngdal kommune på Agder som deler på to millioner kroner i engangsstøtte til et opplæringstilbud til sine innbyggere.

25 kommuner søkte om midler til engangsstøtte for 2022. Disse fire kommunene tildeles tilskudd etter å ha levert svært gode begrunnelser for behov og en god plan for opplæringstilbud for sine innbyggere».

Les hele pressemeldingen fra KMD her:

Støtte til digital inkludering

Person foran PC utsnitt .jpg
Prosjektet vil rette seg spesielt mot eldre mennesker og personer som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Illustrasjonsfoto fra Pixabay

Sist endret: 08.04.2024