Historisk jordkartlegging i Lyngdal kommune

For første gang i historien er det gjennomført jordkartlegging i Lyngdal kommune. Arbeidet pågikk i perioden 12. april til 10. mai 2024. Slik kartlegging gir et viktig kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av matjord.

For første gang i historien er det gjennomført jordkartlegging i Lyngdal kommune. Arbeidet pågikk i perioden 12. april til 10. mai 2024. Slik kartlegging gir et viktig kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av matjord.

Det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som våren 2024 for første gang utførte kartlegging av fulldyrka og overflatedyrka jord i Lyngdal. Feltarbeidet ble gjort fra 12. april til 10. mai. Da så du dem kanskje, NIBIOs jordkartleggere, der de iført gule refleksvester trasket over jordene for å dokumentere egenskapene til jordsmonnet i Lyngdal kommune?

Jordkartlegging forsterker kunnskapsgrunnlaget for arealforvaltning og ressursutnyttelse, både for jordbruket og for samfunnet, og det er NIBIO som har det nasjonale ansvaret for denne typen stadfesting og dokumentasjon. Så langt er 59 prosent av Norges dyrka areal kartlagt. Når kartleggingsarbeidet i Lyngdal kommune plusses på øker denne andelen med 3,4 prosent. NIBIO er et statlig forskningsinstitutt eid av Landbruks- og matdepartementet.

Birte Usland tar jordprøve
Landbruksrådgiver Birte Usland, for anledningen i gul refleksvest, demonstrerer hvordan jordprøver tas. Her på et snødekt jorde like sør for Konsmo sentrum i slutten av mars, da den historiske jordkartleggingen ble kunngjort. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

– Grunneiere og drivere av områdene som kartlegges trenger ikke gjøre noe som helst. NIBIOs jordkartleggere kommer og går uten at noen må være til stede. Det eneste jordkartleggeren trenger er tilgang til å gå over det nødvendige jordbruksarealet på egenhånd. Jordkartleggere vil kunne ha behov for å krysse gårdstun, ta seg gjennom grinder og i noen tilfeller parkere på eiendommen. Kontaktinformasjon er da synlig plassert i frontruta. Ved behov for parkering på tun forsøker jordkartleggeren å kontakte grunneier for å informere om dette, opplyste landbruksrådgiver i Lyngdal kommune, Birte Usland, i mars da den nært forestående jordkartleggingen ble offentliggjort. Hun presiserte også at slik jordkartlegging er gratis. Jordkartleggingsprogrammet finansieres av Landbruks- og matdepartementet.

Lenke til informasjonsbrosjyre

Birte Usland med jordprøve
Birte Usland sjekker jordprøven tatt på Konsmo. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

– Grunneiere har anledning til å motsette seg jordkartlegging av sine arealer, men må da være klar over at det ikke er anledning til å ombestemme seg og be om jordkartlegging et senere år. Det nasjonale jordkartleggingsprogrammet har ikke ressurser til å foreta jordkartlegging av enkelteiendommer utover den kommunevise planlagte kartleggingen, sier Birte Usland.

Ifølge NIBIO er det svært stor etterspørsel etter jordkartlegging i landet. Arbeidet er et engangsarbeid, og utføres til fots med bruk av jordbor. Jordkartleggerne er iført gule refleksvester, og arbeidet påvirker ikke driften av arealene. 

  • Fristen for å reservere seg mot kartlegging på egen eiendom utløp 7. april 2024.
  • 7. april 2024 var også fristen for å varsle kommunen om funn av jordboende skadegjørere.

Med mindre reservasjon er mottatt, eller det ble sendt informasjon om jordboende skadegjørere, er kartleggingen gjennomført uavhengig av eiendomsgrenser, og uten at utstyr vaskes mellom arbeid på ulike eiendommer.

Se resultatene i temakart

Resultatene fra jordkartleggingen publiseres som temakart på Kilden, en av NIBIOs kartløsninger. Du finner lenke til denne nedenfor.

Temakart fra jordkartleggingen gir grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger om bruk av jordressursen. Kartene brukes av næringen selv, offentlig forvaltning, landbrukets rådgivningstjeneste, konsulenter og forskere mv.

Lenke til Kilden

Kart og eiendomsoversikt

Via lenkene under kan du laste ned kart som viser hvilke arealer i Lyngdal kommune som det ble utført jordsmonnkartlegging på, og du kan laste ned dokument som viser hvilke gårds- og bruksnummer arbeidet omfattet.

Alle berørte grunneiere i Lyngdal kommune ble direkte informert om arbeidet.

Lenke til oversiktskart

Lenke: Liste over berørte eiendommer

Kontaktinformasjon

Birte Usland, landbruksrådgiver og prosjektleder

Sist endret: 14.05.2024