Klar tale om fylkesplan

Lyngdal formannskap påpekte flere åpenbare feil og mangler da de torsdag 9. mars ga sin høringsuttalelse til «Regional plan for senterstruktur og handel i Agder».

Lyngdal formannskap påpekte flere åpenbare feil og mangler da de torsdag 9. mars ga sin høringsuttalelse til «Regional plan for senterstruktur og handel i Agder».

Etter å ha debattert planutkastet sluttet formannskapet seg enstemmig til kommunedirektørens forslag til høringsuttalelse.

I sin innstilling til formannskapet påpekte kommunedirektøren at prosessen som har ledet frem til høringsforslaget fra Agder fylkeskommune mangler tilstrekkelig involvering fra kommunene.

Dette ble vedtatt som høringsuttalelse:

Lyngdal kommune mener at planen slik den framstår vil bidra til økt sentralisering og med det økte klimagassutslipp, noe som vil være negativt sett opp mot formålet med planen.

Slik høringsforslaget fremstår vil planen overstyre kommunene og begrense kommunal råderett. Planen er rigid og tar ikke tilstrekkelig hensyn til eksisterende struktur og ulikhetene i Agder-kommunene.

I Lyngdal kommune er følgende handelsområder kategorisert feil:

  • Handelsparken Rom flyttes fra lokalsenter til regionalt handelsområde
  • Konsmo flyttes fra bygdesenter til lokalsenter
Dronefoto av Handelsparken mot sør
Handelsparken var i planforslaget kategorisert som lokalsenter og ikke som regionalt handelsområde. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kvavik Næringspark, Herdalen og Korshamn er ikke tatt med i planen, og handelsområdene må defineres som følger:

  • Kvavik Næringspark: Inn i kategori handelsområde
  • Herdalen: Inn i kategori handelsområde
  • Korshamn: Inn i kategori bygdesenter
Lyngdal sett fra Kvavik
Kvavik (bildet) var sammen med Korshamn og Herdalen uteglemt i planforslaget. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Når regionalplanen er endelig vedtatt vil den være bindende for kommunene i den forstand at den er overordnet den enkelte kommunes egne lokale planer. Presisert av kommunedirektøren slik:

«Det er viktig å merke seg at denne planen gjelder foran vedtatte kommunale planer (reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplanens arealdel), der det eventuelt er motstrid. Lyngdal kommune har en spredt handelsstruktur, liten grad av kollektiv transport og passer i liten grad inn i handelsstrukturene fylkeskommunen her prøver å styrke. Kommunedirektøren mener planen ikke tar hensyn til etablert struktur i tilstrekkelig grad og at planen bidrar til ytterligere sentralisering».

  • Saken skal videre til kommunestyret for endelig behandling der før Lyngdal kommune gir sin endelige uttalelse om planforslaget. 31. mars 2023 er satt som høringsfrist.

Via knappelenken under kan du se opptaket fra da Lyngdal formannskap uttalte seg om planforslaget.

Lenke: Formannskapet om regional plan

Regional plan for Agder, skjermdump av forsiden
Slik ser forsiden til planforslaget ut.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024