Kommunale bygg blir grønnere og billigere

I løpet av det kommende året skal det gjennomføres omfattende ENØK-tiltak på flere kommunale bygg. Det betyr grønnere bygningsmasse, og reduserte driftskostnader for kommunen.

I løpet av det kommende året skal det gjennomføres omfattende ENØK-tiltak på flere kommunale bygg. Det betyr grønnere bygningsmasse, og reduserte driftskostnader for kommunen.

For Lyngdal kommune er det snakk om relativt høye engangsutgifter for å få gjennomført alle ønskede og nødvendige ENØK-tiltak på kommunal bygningsmasse. Men tilskudd fra Husbanken som dekker minimum halvparten av kostnadene gjør at kommunen nå kan prioritere langt flere ENØK-prosjekter enn det budsjettrammene i utgangspunktet hadde tillatt.
 
– Vi har i denne runden fått innvilget alle tilskuddene som var ønsket. Kommunens andel av dette tas av budsjettposten «ENØK-tiltak kommunale bygg», som er et politisk vedtatt budsjett for å redusere kommunens strømforbruk, sier Kåre Edvardsen, ingeniør ved Tekniske tjenester og leder for ENØK-prosjektet.
 
Som han påpeker, ligger hovedgevinsten for Lyngdal kommune i reduserte strømutgifter. Men redusert strømforbruk har også en miljøgevinst. På den måten blir byggene det dreier seg om både grønnere og billigere.
 

For 2024 er det på kommunens budsjett øremerket 6,5 millioner kroner til ENØK-prosjektet. I løpet av det kommende året skal det gjennomføres ENØK-tiltak på alle disse byggene:

Bygg Tiltak Estimert tilskudd

Konsmo omsorgsbolig
Kjørkeheiveien 3 og 5

Utskifting vinduer og etterisolering av yttervegger 387 690
Kvås trygdeboliger
Kvåsveien 1162, 1164, 1166 og 1168
Utskifting vinduer og etterisolering av yttervegger 681 820
Kvåsheimen
Kvåsveien 1150
Utskifting vinduer og etterisolering av yttervegger 761 876
Byremo bo- og omsorgssenter Utskifting vinduer, etterisolering av yttervegger og solceller (110 kWp) 1 446 444
Byremo gamle boliger Utskifting vinduer, etterisolering av yttervegger og etterisolering yttertak/kaldt loft  1 023 490
Flyktningbolig
Øvre Helle 41
Utskifting vinduer og etterisolering av yttervegger 280 406
Samlet estimert tilskudd for prosjektene i tabellen over beløper seg til drøye 4,58 millioner kroner.
 
Byremo omsorgssenters fasade
På Byremo omsorgssenter skal det blant annet monteres solcelleanlegg som en del av planlagte ENØK-tiltak. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune


Inntil 50 prosent tilskudd

Tidligere har Lyngdal kommune mottatt ENØK-tilskudd fra Husbanken som har dekket så mye som 80 til 95 prosent av kostnadene. Men nå har Husbanken ifølge Edvardsen justert på noen av kriteriene, slik at alle prosjekter i 2024 har et tak på maksimalt 50 prosent av brukte kostnader.
 
Det antas derfor at det estimerte tilskuddet på 4,58 millioner kroner ikke kan betales ut fullt, ettersom antatt brukte kostnader kommer på ca. 6-7 millioner kroner. Dette vil tilsvare et tilskudd på mellom 3 og 3,5 millioner kroner. Hvis kostnaden skulle økes grunnet uforutsette kostnader eller høye anbudspriser, vil Husbanken finansiere 50 prosent av kostnaden opp til 9,16 millioner kroner.
 
– Men dette er basert på foreløpige anslag, sier Kåre Edvardsen og presiserer at alle prosjektene, med unntak av ett som allerede er igangsatt, skal ut på anbud. Når endelig kostnad er klar, kan tilskuddet fra Husbanken til hvert enkelt prosjekt beregnes mer presist.

Ferdig til sommeren

– Arbeidet med ENØK-tiltak på Byremo omsorgssenter er igangsatt, ettersom en utbygger vi har rammeavtale med allerede arbeider på dette bygget. Ellers settes prosjektene i gang fortløpende, og innen en tidshorisont på ett år fra tilskuddet er gitt. Det er tidsfristen vi har fått fra Husbanken, sier Edvardsen.
 
Det betyr at alle ENØK-tiltakene bør være ferdig til sommeren 2025.
 
Kåre Edvardsen er i gang med kartlegging av byggene og omfanget av arbeidet som skal utføres, og regner med at anbudsdokumentene går ut i løpet av sensommeren eller tidlig høst.
 
– Selve utførelsen regner jeg med blir på høsten for 2-3 bygg, slik at ferdigstillelse på disse er til 1. desember. Ettersom det er ugunstig å jobbe med etterisolering på vinteren antar jeg 2-3 bygg blir satt med utførelsesfrist til mai-juni neste år, sier han.
 

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.07.2024