En idébank for videre utvikling av Korshamn

Den ferske mulighetsstudien for Korshamn er en idébank og inspirasjonskilde for videre utvikling av området, både som turistdestinasjon og bosted. Nå er det bare å forsyne seg, av både lavthengende og høythengende frukter.

Den ferske mulighetsstudien for Korshamn er en idébank og inspirasjonskilde for videre utvikling av området, både som turistdestinasjon og bosted. Nå er det bare å forsyne seg, av både lavthengende og høythengende frukter.

Mulighetsstudien ble første gang presentert her på kommunens hjemmeside i begynnelsen av november 2023. Da med muligheter for publikum til å komme med supplerende forslag og innspill til innholdet. Fristen for å fremme synspunkter til mulighetsstudien utløp 30. november.

Nå er den endelige versjonen klar, og kan lastes ned via lenken under.

Lenke: Mulighetsstudie Korshamn

Innholdet i den ferdige mulighetsstudien er i all hovedsak identisk med det som ble presentert i november. Det er kun gjort noen mindre endringer. Blant annet er snuplass for buss tatt bort fra Myra, mens parkeringsarealet samme sted er foreslått utvidet.

– På Myra er det også lagt inn andre endringer, som en liten scene og tilrettelegging for aktiviteter for unge. Det kom også innspill om skilting av båndtvang. Noe som er tatt med i den reviderte mulighetsstudien, sier Marit Leschbrandt, næringsrådgiver i Lyngdal kommune, der også turisme og reiseliv er en del av porteføljen.

Illustrasjon fra mulighetsstudien
Et mulig framtidsbilde fra Korshamn hentet fra mulighetsstudien. Illustrasjon: Trollvegg

Mulighetsstudiet for Korshamn er utarbeidet av det kristiansandsbaserte arkitektfirmaet Trollvegg, på oppdrag fra Lyngdal kommune, og med 150.000 kr i økonomisk støtte fra Agder fylkeskommune. Midlene er fra en fylkeskommunal pott øremerket denne typen stedsutvikling. Kommunens bidrag er egeninnsats.

Lyngdal kommune har også tidligere fått midler fra samme potten, til stedsutvikling av Lyngdal sentrum.

Litt om formålet

Korshamn er allerede et populært reisemål, både for Lyngdals egne innbyggere og for tilreisende. Formålet med en slik mulighetsstudie er å spille inn ideer til den framtidige utviklingen av denne ærverdige uthavnen lengst sør i Lyngdal kommune.

En mulighetsstudie er kort fortalt en utredning som bringer til torgs nye ideer for framtidig utvikling og utnyttelse av eiendommer og bygningsmasse.

Nå er det opp til den eller de som ønsker å ta tak i de mange ideene som presenteres for Korshamn.

– Dette er en mulighetsstudie som igjen kan danne utgangspunkt for en plan, og videre tiltak. Dette er ikke en tiltaksplan med finansiering. Det må komme senere, poengterer Marit Leschbrandt.

Korshamn fra luften
I en egen mulighetsstudie er den framtidige utviklingen av Korshamn satt under lupen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune 

Litt om innholdet

Hva er det så som presenteres i mulighetsstudien for Korshamn?

Blant ideene er en ny inngangsportal til Korshamn med utsiktspunkt, rasteplass og bobilparkering, sammenhengende bryggepromenade, over hundre nye parkeringsplasser, etablere friområde med ny badeplass, 30-40 nye båtplasser på Kreklingholmen, løfte fram og utvikle Korshamns skjulte skatter og kulturhistorie, blant annet med bedre skilting av kulturminner, stier og turveier, etablere flere møteplasser for både fastboende og tilreisende, samt utsmykke området med kunstinstallasjoner. For å nevne noe.

Utgangspunktet for alle ideene som presenteres i mulighetsstudien handler om å bygge videre på stedets identitet som historisk uthavn og fiskevær.

– Korshamn er allerede en levende uthavn med fastboende, yrkesaktive fiskere, nærbutikk og serveringssted. For å opprettholde bosetning der ute trengs det nye unge tilflyttere. En forutsetning for dette er gode boligtomter og båtplasser. Butikken er navet i Korshamn-samfunnet, og det trengs omsetning for videre drift. Alt henger sammen, sier næringsrådgiver Marit Leschbrandt.

– Mulighetsstudien har egentlig to perspektiver. Det ene handler om tiltak for å utvikle uthavnens fasiliteter og infrastruktur, for å sikre at Korshamn fortsatt skal være et levende samfunn. Det andre handler om å ivareta stedets unike særpreg og historie, sier hun.

Bilde av Kreklingholmen og båt
På Kreklingholmen, som her passeres av den lokale båten Liv Marit, foreslås det å etablere 30-40 nye båtplasser. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Litt om prosessen

Mulighetsstudien ble igangsatt på bakgrunn av innspill fra velforening og beboere.

I arbeidet med mulighetsstudien har Trollvegg hatt fortløpende møter med kommunens arbeidsgruppe, som i tillegg til personer fra kommunens administrasjon også har med representanter fra fylkeskommunen, næringsdrivende i Korshamn og grendelaget.

I startsfasen ble det gjennomført felles befaring med flere av aktørene i området, for å få et overblikk over dagens situasjonsbilde og de utfordringene Korshamn står ovenfor.

I tillegg til jevnlige møter og idéutvekslinger med arbeidsgruppen, er det underveis i prosessen også tatt med innspill fra følgende:

  • Skjærgårdstjenesten
  • Ungdom (fire 14-åringer som har vokst opp i Korshamn)
  • Båtforeningen i Korshamn
  • En fastboende yrkesfisker

I tillegg har altså utkastet til mulighetsstudie ligger ute til høring.

Onsdag 22. november 2023 ble mulighetsstudien presentert for politikerne i utvalg for kultur og samskaping. Den presentasjonen kan du se via lenken under.

Lenke: Korshamn-presentasjon 22.11.23

Kontaktperson

Har du spørsmål knyttet til mulighetsstudien, kan du kontakte Lyngdal kommunes rådgiver for næring og reiseliv.

Marit H. Leschbrandt, næringsrådgiver
2. etasje i Lyngdal rådhus

Sist endret: 08.04.2024