Kvinesdal er ny «barnehage-vakt» i Lister

Lister barnehagemyndighet er navnet på kommune-samarbeidet som ble etablert fra årsskiftet 2024. Oppgaven med å påse at alle barnehagene i Lister drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter ligger nå hos Kvinesdal kommune.

Lister barnehagemyndighet er navnet på kommune-samarbeidet som ble etablert fra årsskiftet 2024. Oppgaven med å påse at alle barnehagene i Lister drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter ligger nå hos Kvinesdal kommune.

Lister barnehagemyndighet er basert på en verstkommuneavtale. Deltakerkommunene er samtlige kommuner i Lister, og da altså med Kvinesdal som vertskommune.

Det betyr at Kvinesdal kommune nå er barnehagemyndighet i Lister, med oppgave å påse at alle barnehagene i de samarbeidende kommunene drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagemyndigheten i Lister har to virkeområder; tilsyn og dispensasjoner.

Barnehagemyndighetens oppgaver og mål er å sikre et helhetlig barnehagetilbud, og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehage.

Barnehagemyndigheten i Lister skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører sine oppgaver som barnehagemyndighet.

Om tilsyn

Tilsyn er kontroll av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan Lister barnehagemyndighet gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan Lister barnehagemyndighet stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan barnehagemyndigheten vedta at barnehagen stenges permanent.

Barnehagenettverket i Lister setter opp tilsynsplan, og representanter fra nettverket utgjør tilsynsteamet sammen med Lister barnehagemyndighet.

Via lenkene under kan du lese mer om dette nye barnehage-samarbeidet, og om Lyngdal kommunes rolle som barnehagemyndighet:

Lenke: Lister barnehagemyndighet

Lenke: Kommunens rolle

Sist endret: 08.04.2024