Lyngdal kommunes årsmelding for 2023

Lyngdal kommunes årsmelding for 2023 er nå tilgjengelig her på hjemmesiden.

Lyngdal kommunes årsmelding for 2023 er nå tilgjengelig her på hjemmesiden.

I sitt forord til årsmeldingen løfter kommunedirektør Kjell Olav Hæåk blant annet fram det faktum at heller ikke lille Lyngdal kommune er upåvirket av hendelsene der ute i den store verden.

– De siste årene har vist oss at endringer i vårt land og verden skjer fort og ofte uforutsigbart. Mange av disse endringene påvirker oss sterkt. Det er nok å nevne koronapandemien, krigen i Ukraina, stor økning i antall flyktninger, renteøkninger og høy prisvekst, særlig på energi, skriver Hæåk blant annet.

Han nevner også utfordringene knyttet til endringer i såvel befolkningssammensetning som klima og miljø.

– Dette vil være endringer som påvirker oss i stor grad og som vi i dag helt sikkert ikke kjenner omfanget av. Og alt dette vil prege oss som enkeltmennesker og som kommune. Det vil også påvirke vår evne til å gi tjenester til befolkningen framover. Dette krever at vi er tilpasningsdyktige og evner å løse oppgaver på nye måter, slår kommunedirektøren fast.

Med andre ord, det er ikke små oppgaver som skal løses av administrasjon og folkevalgte i årene som ligger foran oss.

Portrett av Kjell Olav Hæåk
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Gikk med «overskudd»

Når det gjelder året som nå er tilbakelagt, forteller årsmeldingen at et beregnet mindreforbruk, eller overskudd om du vil, ble langt høyere enn forutsatt. Det ble opprinnelig budsjettert med et «overskudd» på 2,5 millioner kroner, mens fasiten ble et mindreforbruk på hele 21 millioner kroner. Nesten ti ganger så stort.

Hovedårsaken til økningen i mindreforbruket er ifølge årsmeldingen økte skatteinntekter og økt refusjon fra ressurskrevende brukere.

Dette karakteriseres som et godt resultat sett i lys av at Lyngdal kommune er minsteinntektskommune, med skatteinntekter langt under landssnittet, og heller ikke har eiendomsskatt på boliger, fritidshus og næring.

Året har ellers vært preget av økning i priser og økt rentekostnad i tillegg til fortsatt høy innvandring. Norges Bank økte gjennom 2023 styringsrenten fra 2,75 prosent til 4,5 prosent, og vi må tilbake til 2008 for å finne like høye renter i Norge.

Anslaget på pris- og lønnsvekst ble i revidert nasjonalbudsjett i mai økt fra 3,7 til 5,2 prosent, og kommunen ble kompensert ved økte skatteinntekter i tillegg til økt rammetilskudd fra staten.

Høsten 2023 startet med varsel om fortsatt økte renteutgifter og merforbruk innenfor hjemmetjenesten med ca. 10 millioner kr. Men økte inntekter og ubesatte stillinger i andre sektorer bidro til at kommunen samlet sett klarte å dekke inn merforbruket med dette og ikke måtte bruke av fondsmidler.

Investeringer

Det ble i 2023 foretatt investeringer for til sammen 72,5 millioner kr, og det ble tatt opp 40 millioner kr i nytt lån.

De største prosjektene var gjennomføring av en rekke Enøk-tiltak på ulike kommunale bygg. Totalt ble det brukt 12 millioner til dette. I tillegg er det også gjennomført en rekke vann- og avløpsprosjekter.

 «Fornye og forene»

– Lyngdal kommune har som visjon «fornye og forene». I tillegg til å gi gode tjenester til vår befolkning ønsker vi også å være en god samfunnsutvikler der vi legger til rette for næringsliv, og at det kan skapes nye verdier og arbeidsplasser. Vi syns derfor det er trist at ikke etableringen med Forundringsparken AS lykkes. Dette var et spennende prosjekt som kunne betydd mye for Lyngdal kommune. Nå må vi se på andre muligheter for å utnytte det flotte området som Forundringsparken skulle etableres på. Hausvik industriområde er et annet spennende utviklingsområde. I 2023 er det inngått opsjonsavtale med Hausvik Energy Yard (HEYAS), som ønsker å legge til rette for aktører innen havvindindustrien. Lykkes denne satsingen vil det kunne gi mange nye arbeidsplasser til kommunen og også inntekter for kommunen, oppsummerer kommunedirektør Kjell Olav Hæåk, som også benytter anledningen til å takke alle ledere, ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte for samarbeidet gjennom 2023.

– Høsten 2023 var det lokalvalg og vi fikk valgt nytt kommunestyre. Vi ønsker at vi sammen skal fortsette å fornye og forene kommunen til beste for våre innbyggere, sier Hæåk.

 

I formannskapet torsdag 11. april 2024 orienterte kommunalsjef Elin Rugland Falkum om årsmeldingen. Den orienteringen kan du se her:

Lenke: Orientering om årsmelding og regnskap

Hele årsmeldingen finner du via lenken under:

Lenke: Årsmeldinger og regnskap

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 12.04.2024