Olsokfondet avsluttes - og videreføres

Utvalg for kultur og samskaping besluttet i møtet onsdag 24. januar 2024 å avvikle Olsokfondet. Samtidig ble en ny og utvidet tilskuddsordning vedtatt. Navnet på den er Olsokfondet.

Utvalg for kultur og samskaping besluttet i møtet onsdag 24. januar 2024 å avvikle Olsokfondet. Samtidig ble en ny og utvidet tilskuddsordning vedtatt. Navnet på den er Olsokfondet.

Olsokfondet har en lang tradisjon i gamle Lyngdal kommune. Fondet ble i sin tid etablert med overskuddsmidler fra et lokalt olsokspel, og midlene har vært øremerket kulturformål.

Som det går fram av saksutredningen er fondet nå nesten tappet for midler. Det gjenstår kun rundt 20.000 kr.

For inneværende år har formannskapet i budsjettet avsatt 100.000 kr som det kan søkes om tilskudd fra til ulike kulturelle og samfunnsnyttige formål.

Det politiske utvalget for kultur og samskaping fikk i oppdrag å utarbeide enkle kriterier for å kunne søke disse midlene.

I møtet onsdag 24. januar ble kriteriene vedtatt, og det ble besluttet å avvikle det gamle Olsokfondet. De gjenstående midlene fra Olsokfondet overføres til den nye ordningen, slik at potten for 2024 nå utgjør ca. 120.000 kr.

Søknader som i utgangspunktet ville falle inn under kriteriene til det gamle Olsokfondet skal henvises til dette nye fondet - som kulturutvalget altså besluttet også skal hete Olsokfondet. Men da med bredere kriterier for å kunne søke om midler.

Nye Olskokfondet skal både være en stimulans for kunst- og kulturlivet i kommunen, og støtte til ulike samfunnsnyttige tiltak. Med samfunnsnyttig menes prosjekter og tiltak som er til glede for flere, og som bidrar til trivsel, glede, inkludering og utvikling i Lyngdal kommune. Ordningen er et supplement til kultur- og aktivitetsmidlene som deles ut hver høst.

  • Olsok-fondet har ingen søknadsfrist, og behandlingen av søknader skjer fortløpende gjennom året.
  • Det maksimale beløpet det kan søkes om er 10.000 kr.

Foreløpig er det kun avsatt fondsmidler på 2024-budsjettet. For at det skal kunne deles ut midler også i kommende år, må det for de framtidige årsbudsjettene gjøres nye vedtak om å sette av penger til formålet.

Ønsker du å søke støtte fra Olsok-fondet, finner du informasjon om vedtekter og søknadsskjema via lenken under.

Lenke til Olsokfondet

Her kan du se kulturutvalgets behandling av saken i møtet onsdag 24. januar 2024:

Lenke til Kommune-TV - Olsokfondet

Kontaktinformasjon

Kristian Strøm, avdelingsleder
Lyngdal kulturhus, Torggata 4
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 08.04.2024