Høringsforslag til skolebruksplan

Her kan du se forslaget til revidert skolebruksplan for perioden 2021 til 2030.

Her kan du se forslaget til revidert skolebruksplan for perioden 2021 til 2030.

Utvalg for barn og oppvekst har bedt administrasjonen utrede mulighetene for å endre noe på skolestrukturen i kommunen. Da knyttet til barneskolene og voksenopplæringen.

I den reviderte skolebruksplanen for 2021-2030 som nå er lagt fram foreslås ulike løsninger opp mot et såkalt 0-alternativ. Det vil si å beholde dagens lokalisering både av barneskolene og voksenopplæringen.

For barnetrinnet er følgende alternativer vurdert:

  1. Årnes skole nedlegges og elevene fordeles på Å og Berge
  2. Berge barneskole og Årnes skole nedlegges og ny skole bygges

For voksenopplæringen er følgende alternativer vurdert:

  1. Samlokalisering Byremo læringssenter
  2. Samlokalisering Rom
  3. Samlokalisering Amento
  4. Samlokalisering Årnes skole

Utredningen konkluderer med at man ut fra økonomi og ventet elevtallsutvikling bør vurdere å legge ned Årnes skole, og fordele elevene til Å barneskole og Berge barneskole.

Økonomi og konsekvenser

Prosjektgruppen som har arbeidet med dette mener imidlertid den økonomiske gevinsten er relativt liten, og ønsker at høringsprosessen klarlegger hvilke konsekvenser en slik endring antas å få for elever, ansatte og nærmiljø. Det er viktig at alle skolens organer, såsom elevråd, foreldrenes arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget, uttaler seg om fordeler og ulemper knyttet til de foreslåtte endringene. Samt hvor de nye skolekretsgrensene eventuelt bør være.

Det anbefales ikke å bygge ny skole i planperioden. Det begrunnes hovedsakelig med at dette vil gi kommunen store driftskostnader på et tidspunkt der den økonomiske situasjonen er utfordrende.

Voksenopplæringen anbefales samlokalisert fra høsten 2021.

Dersom alternativet med å legge ned Årnes barneskole og fordele elevene på Berge barneskole og Å barneskole gjennomføres, bør voksenopplæringens tilbud samlokaliseres på Amento. Dersom nåværende skolestruktur for barneskolene opprettholdes, bør tilbudet samlokaliseres på Rom.

Høringsforslaget tar ikke stilling til hva som eventuelt skal gjøres med bygninger som blir stående ledig som følge av vedtatte strukturendringer. Både omdisponering, salg, sanering og utleie kan være aktuelt. Dette må utredes og vurderes grundig i hvert enkelt tilfelle.

Se planen her

Via lenken under kan du laste ned forslaget til revidert skolebruksplan for 2021 til 2030.

Høringsforslag skolebruksplan

Forslaget til revidert skolebruksplan skal behandles av utvalget for barn og oppvekst i møtet torsdag 24. september. Det møtet kan du følge direkte på vårt Kommune-TV.

Prosjektgruppens anbefaling til utvalget er å sende forslaget ut på høring til berørte parter. Dette vil være første steg i en lang prosess før eventuelle vedtak.

Høringsfristen foreslås satt til 1. november 2020.

Torsdag 19. november behandles planen på nytt i utvalget for barn og oppvekst, mens endelig behandling skjer i kommunestyret 10. desember 2020.

I forslaget legges det til grunn at eventuelle endringer i skolestrukturen tidligst kan tre i kraft fra høsten 2021.

Forside skolebruksplan.png

Sist endret: 08.04.2024