Status og ønsker for framtiden

Torsdag 25. august 2022 var folkevalgte og administrasjon i Lyngdal kommune samlet til den årlige strategikonferansen.

Torsdag 25. august 2022 var folkevalgte og administrasjon i Lyngdal kommune samlet til den årlige strategikonferansen.

Strategisamlingen handler om å gjøre opp status, og om å løfte blikket for å stake ut kursen videre for Lyngdal kommune. Kort fortalt: Hvor er vi, og hvor skal vi?

Programmet for heldagssamlingen, som denne gangen ble arrangert på Rosfjord Strandhotell, kan lastes ned via knappelenken under.

Program strategisamlingen 2022

Som en del av samlingen intervjuet kommunalsjef Ronny Bjørnevåg virksomhetslederne, der tema var status og utfordringer i tiden som kommer. Fellesnevner for alle i panelet var stramme økonomiske rammer og tøffe prioriteringer i hverdagen, men også et glødende engasjement og ønske om mer rom for utvikling og innovasjon.

Oversiktsbilde IMG_2673.jpeg
Den årlige strategikonferansen samler administrasjon, tillitsvalgte og folkevalgte.

– Fokuset nå er i hovedsak å håndtere daglig drift, sa Marie Seland, virksomhetsleder for habilitering. Hun var en av dem som snakket om hverdags- og framtidsutfordringene, sett opp mot forventningene til både innbyggere og arbeidsgivere. I denne sammenhengen de folkevalgte, som denne dagen fikk et godt innblikk i de ulike virksomhetenes hverdagsutfordringer.

Virksomhetsleder for oppvekst, Ingrid Alden, tok blant annet for seg kostnadsbildet knyttet til driften av kommunens skoler, vurderinger som må gjøres og beslutninger som må tas når det gjelder framtidig skolestruktur på barnetrinnet i Lyngdal sør.

Framtidstro

Men på tross av stramme rammer og en krevende balanse mellom drift og utvikling, var det likevel en optimistisk og positiv gjeng som fortalte om sine oppnådde mål og ønsker for framtiden, for egne virksomheters del og til beste for innbyggerne i Lyngdal kommune. Alle ga de uttrykk for stolthet over kvaliteten på tjenestene som leveres, men også et ønske om mer fokus på utvikling og mulighetsrommet, og ikke bare det å få virksomheten til å gå rundt. Sagt på annen måte: Få plassert økonomien i baksetet i stedet for i førersetet.

Leder for helse og velferd, Ingunn Skretting, tok forsamlingen gjennom status på den politisk vedtatte omorganiseringen som for tiden gjennomføres, og hvilke utfordringer sektoren står i som en konsekvens av dette. En av disse er å få turnusene til å gå rundt. Som hun sa: – Tjenestemottagerne har samme behov for hjelp i helgene som de har i ukedagene.

Ingrunn Skretting IMG_2685.jpeg
Ingunn Skretting er leder for helse og velferd.

Skretting la ikke skjul på at nedskjæringene medfører store endringer, og at det er en krevende prosess å stå i for alle. Det skal kuttes mange årsverk. Noe som igjen medfører økt belastning for de gjenværende ansatte. Av sammensatte årsaker er sykefraværet høyt, og tilbudet til brukerne oppleves gjerne dårligere når utelukkende lovpålagte oppgaver er det som kan prioriteres.

De samme utfordringene

For øvrig står kommunen i de samme utfordringene som samfunnet og innbyggere for øvrig opplever, på kort sikt med galopperende kostnader knyttet til strøm, drivstoff og varer, og på lengre sikt klima- og miljøutfordringene. Momenter som kommunedirektør Kjell Olav Hæåk kom inn på i sin innledning til strategisamlingen.

Kjell Olav Hæåk IMG_2688.jpeg
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk under strategisamlingen.

Avslutningsvis var det de folkevalgte selv som fikk gi til kjenne sine tanker og visjoner for Lyngdal kommune, og der endelig punktum for strategisamlingen ble satt av ordfører Jan Kristensen, som oppsummerte dagen slik:

– At alle vi politikere får samme informasjonen samtidig er veldig viktig, sa han og takket for en nyttig dag med mange gode presentasjoner, tanker og innspill.

Tekst og bilder:
Ole Åsmund Brattfjord, rådgiver kommunikasjon

Virksomhetslederne IMG_2668.jpeg
Panelet med virksomhetsledere. Fra venstre: Barbro Aaberg, Forebygging og livsmestring; Anne Sanden Kvinen, Institusjon og hjemmetjenester; Marie Seland, Habilitering; Servicesenter helse og velferd, Ljiljana Locar; Ingrid Alden, Oppvekst; Zvezdana Malbasa, Tekniske tjenester og Bente Ingebretsen, virksomhetsleder for barnehagene. Utenfor bildet sitter Jan Seland, leder for kultur.
Bente Ingebretsen og Jan Seland IMG_2678.jpeg
Virksomhetsleder Bente Ingebretsen presenterer barnehage-sektoren. Til venstre ses kultursjef Jan Seland.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024