Vurdering av skolestrukturen i Lyngdal

KS Konsulent AS har fått oppdraget med å vurdere framtidig skolestruktur sentralt i Lyngdal kommune.

KS Konsulent AS har fått oppdraget med å vurdere framtidig skolestruktur sentralt i Lyngdal kommune.

Av de tre konsulentfirmaene som leverte inn tilbud på ekstern utredning av Lyngdals sentrale skolestruktur, var det KS Konsulent AS som av styringsgruppen for prosessen ble vurdert å ha det beste løsningsforslaget.

Bakgrunnen for denne utredningen er kommunestyrets vedtak 15. september 2022. Det kan du lese i sin helhet under menypunktet «Bakgrunn og oppdragstekst».

Det er de tre barneskolene sentralt i Lyngdal som er berørt av utredningen: Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole.

At løsningsforslaget til KS Konsulent AS ble vurdert som det beste kan kort oppsummeres slik:

 • Konsulentene har erfaring direkte fra skole
 • De har utført tilsvarende oppdrag i flere andre kommuner
 • God beskrivelse av tenkt samarbeid og involvering i prosessen

I tillegg var KS Konsulent AS også den rimeligste anbyderen.

Styringsgruppen

I styringsgruppen som nå har valgt KS Konsulent AS til å gjennomføre utredningen sitter to politikere fra utvalg for barn og oppvekst, en representant fra flertallskonstellasjonen og en fra mindretallskonstellasjonen, to fra administrasjonen og tillitsvalgt for ansatte. Disse personene er:

 • Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
 • Elin Rugland Falkum, kommunalsjef Økonomi og dokumentsenter
 • Bente Naglestad, leder utvalg for barn og oppvekst, og representant for flertallskonstellasjonen
 • Steinar Bjørnstøl, utvalgsmedlem og representant for mindretallskonstellasjon
 • Grethe Stulien Lauen, tillitsvalgt

Veien videre

– Nå er vi i gang med å legge en tidsplan for våren. Første møte mellom styringsgruppen og KS Konsulent blir 16. januar, opplyser virksomhetsleder for Oppvekst i Lyngdal kommune, Ingrid Alden.

Det legges ellers opp til følgende arbeidsplan:

 • 7. og 8. februar er KS Konsulent fysisk tilstede i Lyngdal. Planen er da blant annet å snakke med elevene gjennom elevrådet ved de tre berørte skolene.
 • På kvelden 7. februar inviteres foreldrene til møte, gjennom FAU. Disse møtene holdes i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus.
 • 8. februar planlegger KS-konsulentene å snakke med tillitsvalgte ved skolene, samt med verneombud og ledelse.

Målet er at KS Konsulent AS skal ha sin rapport ferdig innen 1. mai, og at saken behandles politisk før ferien.

Bakgrunn og oppdragstekst

Mer om bakgrunnen for saken og oppdragsteksten kan du lese i menyene under.

Kommunestyrets vedtak

Utgangspunkt for saken er kommunestyrets vedtak 15.09.2022:

En ekstern aktør utreder og beskriver innen 01.05.2023 hvordan vi innenfor de økonomiske rammene, nå og i framtiden, totalt sett kan oppnå det beste tilbudet for elevene sett opp mot antall skoler og geografisk avgrensing i Lyngdal sentrum (Å, Berge og Årnes skole). Konkret også hvordan en eventuell endring av skolestrukturen i sentrumsnære områder bør gjennomføres. Dette innebærer logistikk og skolekretsavgrensing, fordeling av elever i en overgangsfase og permanent. Det skal legges særlig vekt på å legge til rette for gode rammer som fremmer læring og trivsel.

Det nedsettes en styringsgruppe bestående av to politikere fra utvalg for barn og oppvekst, en representant fra flertallskonstellasjonen og en fra mindretallskonstellasjonen, to fra administrasjonen og tillitsvalgt for ansatte. Saken legges fram med innstilling fra kommunedirektøren innen juni 2023.

Vedtatt reduksjon i rammen for 2023, samt kostnader med ekstern utredning, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Oppdragstekst

Lyngdal kommune ser prognoser som viser et synkende barnetall samtidig som prognosene viser et økt antall og andel eldre dersom man ser fremover i et tiårsperspektiv. Vi ser det som nødvendig å fremskaffe mer kunnskap for å stå bedre rustet til å kunne gjøre nødvendige veivalg i framtiden. Endring i skolestruktur kan være et av disse nødvendige veivalgene vi er nødt til å gjøre for å tilpasse oss.

Vi ønsker at en ekstern utreder innen 01.05.2023 utreder og beskriver hvordan vi innenfor de økonomiske rammene, nå og i framtiden, totalt sett kan oppnå det beste tilbudet for elevene sett opp mot antall skoler og geografisk avgrensing i Lyngdal sentrum (Å, Berge og Årnes skole).

Konkret også hvordan en eventuell endring av skolestrukturen i sentrumsnære områder bør gjennomføres. Dette innebærer logistikk og skolekretsavgrensing, fordeling av elever i en overgangsfase og permanent.

Det skal legges særlig vekt på å legge til rette for gode rammer som fremmer læring, trivsel og godt arbeidsmiljø.

Det må utredes og beskrives hvordan en universelt utformet skole for barn med særskilte behov kan organiseres og se ut. Her må man også kunne skissere muligheter mellom skoleslag (barneskole og ungdomsskole).

Utredningen må også beskrive hva som bør gjøres for å få hensiktsmessig plass til både skole og SFO-lokaler for alle barn som tilhører de tre barneskolene; Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole.

Målet for utredningen må være å vise effekten av ulike endringer, eventuelt mangel på endring, og hva endringene vil føre til i framtidens skole. Utredningen bør også beskrive konsekvensene for lokalsamfunnet av en eventuell skolenedleggelse.

Det er ønskelig at utredningen inneholder alternativer og skisser opp fordeler og ulemper med ulike alternativer:

 • Alternativ 0 som tilsier ingen skole nedlagt
 • Alternativ 1 som tilsier en skole nedlagt
 • Alternativ 2 som tilsier to skoler nedlagt

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024