Dine rettigheter

Her finner du en oversikt over de ulike ordninger som finnes når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten.

Her finner du en oversikt over de ulike ordninger som finnes når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten.

Hvor kan du klage eller varsle?

Helse- og omsorgstjenesten

Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser først tas opp direkte med dem som har levert den tjenesten du klager på, eventuelt deres ledere. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Via lenkene under finner du skjema som kan benyttes til dette.

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har, varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken.

Mer informasjon finnes på Helsetilsynets hjemmesider.

Lenke til Helsetilsynet

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen, Ukom, er en uavhengig statlig virksomhet og som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges.
Mer informasjon via knappelenken under.

Lenke til Ukom

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse- og omsorgstjenesten.
Mer informasjon om dette via lenken under.

Lenke til Norsk pasientskadeerstatning

Statsforvalteren

Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester og at disse er av forsvarlig kvalitet. Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage til Statsforvalteren, som både er klageinstans og tilsynsmyndighet. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter.

I utgangspunktet ønsker Statsforvalteren at klager skal behandles på lavest mulig nivå, og anmoder derfor om først å ta saken opp direkte med den kommunale virksomheten dersom du mener det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene.

Lenke til Statsforvalteren

Hvem kan hjelpe deg med å klage eller varsle?

Pasient- og brukerombudet

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet, hvor de ansatte svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev. Mer informasjon om ordningen finner du via lenken under.

Lenke til helsenorge.no

Pasient- og brukerorganisasjoner

Det er mange pasient- og brukerorganisasjoner som hjelper medlemmer og andre med veiledning og klageformulering. Se knappelenken under.

Lenke til pasient- og brukerorganisasjoner

Klagefrister

Ikke lovpålagte tjenester

Du sender klagen til den som har truffet avgjørelsen. Dersom klagen ikke tas til følge, sendes den videre til kommunens særskilte klagenemnd (formannskapet) for endelig avgjørelse.

Klagefristen er 3 uker etter at du fikk, eller burde ha fått, tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Lovpålagte tjenester

Du sender klagen til den som har truffet enkeltvedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge, sendes den automatisk videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du må klage innen 4 uker etter at du fikk, eller burde ha fått, tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, 3. etasje rådhuset
4580 Lyngdal

Sist endret: 20.12.2022