Strøing og brøyting

Retningslinjer for strøing

Praksisen er:

 • Det strøs normalt bare på dagtid
 • Skoleveier, gangveier og fortau prioriteres før skolestart
 • Ordningen med kommunal strøvakt gjelder i perioden 1. desember til og med 31. mars

Utover dette prioriteres strøing i bakker og skarpe svinger så langt økonomi og ressurser tillater.

 • Det må derfor påregnes at det i perioder kan være områder i Lyngdal kommune som ikke er strødd. Kommunen minner om at det er den enkeltes ansvar som ferdes ute i trafikken å sko seg etter forholdene.

Ved ekstraordinære værforhold vurderes behov for å strø i helger og utenom ordinær arbeidstid / strøperiode. Normalt vintervær anses ikke som ekstraordinære forhold.

Strøkasser

Lyngdal kommune har flere strøkasser utplassert på kommunale veier med bakker og svinger som erfaringsmessig kan være utfordrende å forsere på glatt føre. Disse etterses og fylles jevnlig gjennom vinteren. Men dersom du skulle oppleve at en strøkasse er tom eller du mener det er behov for flere kasser, ber vi om at dette så snart som mulig meldes til kommunen.

Retningslinjer for brøyting

Brøyting prioriteres slik:

 1. Bussveier og gang­/sykkelveier
 2. Hovedveier og offentlige institusjoner (sykehjem, skoler, osv.)
 3. Adkomstveier/boligveier

Ved snøfall utenfor beredskapsperioden må det påregnes ekstra tid før kommunale veier, gater, fortau, gang/sykkelstier og andre områder (herunder skoleplasser og parkeringsplasser) blir ryddet for snø.

Tekniske tjenester har en klar målsetting om at veier, gater, gang/sykkelstier skal være godt fremkommelige også vinterstid, men ber publikum ha forståelse for at kommunens brøytemannskaper nødvendigvis ikke kan være alle steder samtidig.

 • Som trafikant har man også selv et ansvar etter vegtrafikkloven om å sko seg etter forholdene.

Beredskapsperioder brøyting

Lyngdal kommunes brøyteberedskap er ulik for Lyngdal nord og Lyngdal sør.

Lyngdal nord

Beredskap i perioden 15. oktober til og med 15. april.

Brøyting igangsettes etter følgende kriterier:

 • Ved minst 5 cm våt snø
 • Ved minst 10 cm tørr snø

Lyngdal sør

Beredskap i perioden 1. desember til og med 31. mars.

Brøyting igangsettes etter følgende kriterier:

 • Ved minst 10 cm våt snø
 • Ved minst 15 cm tørr snø

Når blir det brøytet?

Vanligvis brøytes alle gater og veier to ganger i løpet av samme dag eller døgn. Første gangs brøyting sikrer fremkommelighet. Neste gang brøytemannskapene kommer blir det ryddet for å gi full bredde. Det kan derfor lønne seg å vente til gata er ferdig ryddet før du tar vekk snøen som er brøytet inn på dine områder. Da slipper du å gjøre jobben en ekstra gang!

I sentrumsområder gjelder politivedtektene. Det vil si at den enkelte gårdeier er ansvarlig for å sikre og holde fortauene fremkommelige.

Private veier

 • For private veier må brøytingen finansieres og avtales privat.

Riks- og fylkesveier

 • Agder fylkeskommune har ansvar for fylkesveiene.
 • Statens vegvesen har ansvar for europa- og riksveiene.

Hvordan kan du best hjelpe til?

Privatbiler som er parkert i smale boliggater er brøytemannskapenes største utfordring. I beste fall blir disse brøytet inne. I verste fall vil de hindre hele gaten fra å bli brøytet og ryddet.

Parker bilen slik at den ikke hindrer snøbrøyting.

Det er viktig at biler parkeres på privat grunn, slik at de ikke er til hinder for brøyting av veier. Husk at også brannbiler, sykebil og renovasjonsbiler skal kunne komme fram uten problemer. Det kan få katastrofale følger dersom utrykningskjøretøy ikke kan komme fram.

Det er ikke tillatt å måke snø fra egen eiendom ut på offentlig vei eller fortau. Det bare forskyver problemet, bokstavelig talt. Neste gang det brøytes kan snøen ende hos naboen. I mellomtiden vil snøen ofte ha frosset til isklumper som kan skade brøyteutstyret.

Fjern vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er til hinder for brøytemannskapene.

Brøyteroder

De kommunale brøyterodene finner du i kommunekartet. Velg kartlag, og deretter brøyteroder.

Lenke til kartløsning

Kontaktinfo

 • Henvendelser som gjelder brøyting og strøing langs E 39 og fylkesveiene, herunder gang- og sykkelveier langs disse, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.
Steinar Litland
Uteseksjonen, Grøndokkmoen
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Vakttelefon Tekniske tjenester, utenom åpningstiden kl. 8 til 15 (NB! ikke SMS)

Besøksadresse:

Grøndokkmoen

Sist endret: 04.01.2023