Retningslinjer for brøyting og strøing

Om retningslinjene

Retningslinjene for brøyting og strøing i Lyngdal kommune ble politisk vedtatt av utvalg for miljø, plan og teknisk 10. oktober 2023. Retningslinjene skal evalueres i løpet av våren 2024. Disse nye retningslinjene er for hele kommunen, og erstatter de som tidligere gjaldt for Lyngdal sør og Lyngdal nord.

Beredskapsperiode brøyting og strøing

Beredskap i perioden 15. oktober til og med 15. april for hele kommunen.

Ansvar

Lyngdal kommune har ansvar for kommunale veier, kommunale gang- og sykkelveier, og kommunale parkeringsarealer.

Brøyting

Våre prioriteringsområder er sikkerhet og fremkommelighet. Vi foretar hele veien en faglig vurdering på behov for brøyting. Det er viktig med mulighet for en god skjønnsmessig vurdering av situasjonen, og behovet kan variere stort gjennom vår langstrakte kommune.

Brøyting igangsettes ut fra behovet som kartlegges. Det er Tekniske tjenester som har hovedansvaret for brøyting, med ulike underleverandører som leverer tjenester på vegne av kommunen.

Retningslinjer for brøyting

Brøyting prioriteres slik:

 • 1. Bussveier og gang/sykkelveier
 • 2. Hovedveier og offentlige institusjoner (sykehjem, skoler, osv.)
 • 3. Adkomstveier/boligfelt
 • 4. Offentlige parkeringsplasser

Ved snøfall utenfor beredskapsperioden må det påregnes ekstra tid før kommunale veier, gater, fortau, gang/sykkelstier og andre områder (herunder skoleplasser og parkeringsplasser) blir ryddet for snø.

Tekniske tjenester har en klar målsetting om at veier, gater, gang/sykkelstier skal være godt fremkommelige også vinterstid, men ber publikum ha forståelse for at kommunens brøytemannskaper nødvendigvis ikke kan være alle steder samtidig.

Når blir det brøytet?

Vanligvis brøytes alle gater og veier flere ganger i løpet av samme dag eller døgn. Første gangs brøyting sikrer fremkommelighet. Neste gang brøytemannskapene kommer blir det ryddet for å gi full bredde. Ytterligere behov vurderes forløpende.

På fortau i sentrumsområder gjelder politivedtektene. Det vil si at den enkelte gårdeier selv er ansvarlig for å sikre og holde fortauene fremkommelige.

Lenke til politivedtektene

Brøyteroder

De kommunale brøyterodene finner du i kommunekartet. Velg kartlag, og deretter brøyteroder.

Lenke til kartløsning

Private veier

 • For private veier må brøytingen finansieres og avtales privat.

Riks- og fylkesveier

 • Agder fylkeskommune har ansvar for fylkesveiene (tlf. 175)
 • Statens vegvesen har ansvar for europa- og riksveiene (tlf. 175)

Hvordan kan du best hjelpe til?

 • Privatbiler som er parkert i smale boliggater er en utfordring for brøytemannskapet. Veiene bør være tilrettelagt for gjennombrøyting så godt det lar seg gjøre. Parker bilen slik at den ikke hindrer snøryddingen.
 • Det er viktig at biler parkeres på privat grunn, slik at de ikke er til hinder for brøyting av veier. Husk at også brannbiler, sykebil og renovasjonsbiler skal kunne komme fram uten problemer.
 • Det er ikke tillatt å måke snø fra egen eiendom ut på offentlig vei eller fortau. Snø bør plasseres på egen eiendom på en hensiktsmessig måte, slik at de offentlige veiene er godt tilrettelagt for brøyting.
 • Fjern vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er til hinder for brøytemannskapene.

Strøing

Praksisen er at det strøs etter behov. Dette vurderes kontinuerlig etter værforhold og prognoser.

 • Bussveier, skoleveier, gangveier og fortau prioriteres før skolestart.
 • Utover dette prioriteres strøing i bakker og skarpe svinger.

Strøkasser

Lyngdal kommune har flere strøkasser utplassert på kommunale veier med bakker og svinger som erfaringsmessig kan være utfordrende å forsere på glatt føre. Disse etterses og fylles jevnlig gjennom vinteren. Hensikten med strøkasser er å gjøre innbyggere selvhjulpne, og gjøre sanden lett tilgjengelig for alle.

Dersom du skulle oppleve at en strøkasse er tom, eller du mener det er behov for flere kasser, ber vi om at dette så snart som mulig meldes til kommunen.

Kontaktinformasjon

Steinar Litland, avdelingsleder
Uteseksjonen, Grøndokkmoen
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Vakttelefon Tekniske tjenester, utenom Innbyggertorgets åpningstid kl. 8 til 15 (NB! ikke SMS)
 • Henvendelser som gjelder brøyting og strøing langs E 39 og fylkesveiene, herunder gang- og sykkelveier langs disse, rettes til Vegmeldingssentralen på telefon 175.

Besøksadresse:

Grøndokkmoen

Sist endret: 01.03.2024