Fasadeendringer

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige.

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige.

Det er likevel to unntak fra søknadsplikten:

  1. En fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres
  2. Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse

Tiltakshaver har ansvar for at fasadeendringen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at fasadeendringen ikke kommer i strid med annet regelverk.

En vurdering av hvorvidt en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres, vil nødvendigvis innebære en stor grad av skjønn. Aktuelle faktorer som spiller inn er byggverkets karakter, alder, plassering, historikk, omgivelse og hustype. Omfanget av fasadeendringen spiller selvfølgelig også inn, samt om byggverket ligger innenfor et bevaringsregulert område eller er klassifisert til å ha antikvarisk verdi.

Tror du huset ditt er gammelt (før 1950), ser i matrikkelen at det er SEFRAK-registrert, det har et eget særpreg, eller ligger i en gruppe med hus som har et eget felles særpreg – anbefales det at du lager en liten tegning av endringen og spør byggesaksavdelingen om hjelp med denne mer «kompliserte» skjønnsvurderingen.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 06.02.2024