Oljeutskiller

Det er et krav om at avløpsvann som kan inneholde olje skal gå via en oljeutskiller før det slippes på det kommunale ledningsnettet. Dette skal gjøres for å unngå forurensning eller ødelegge renseanleggene.

Kravet gjelder påslipp av oljeholdig avløpsvann fra blant annet følgende anlegg:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller
 • Vaskeplasser for kjøretøy
 • Verksteder
 • Bussterminaler
 • Anlegg for understellsbehandling
 • Parkeringskjelleranlegg

Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig. Er du i tvil om ditt tiltak er søknadspliktig, kontakt Tekniske tjenester.

Søknaden må inneholde:

 • Den ansvarliges navn og adresse
 • Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 15A i forurensningsforskriften eller om det søkes om å fravike disse kravene
 • Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
 • Plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:1000 eller større
 • Beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann
 • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet

Vilkår for godkjent oljeutskiller er gyldig serviceavtale. Utskilleren skal tømmes regelmessig av godkjent selskap, og minst en gang pr. år. Avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall. Virksomheten må også utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes.

Søknad sendes til Lyngdal kommunes postmottak:

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Har du ytterligere spørsmål om fettutskiller, kontakt Tekniske tjenester.

Prosjektleder Tekniske tjenester
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 27.09.2021