Slam og septiktanker

Informasjon om slamtømming

Alle som har innlagt vann uten å være tilknyttet kommunens avløpsnett, må ha et privat avløpsanlegg.

Lyngdal kommune har avtale med Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL AS) om tømming av alle private avløpsanlegg.

RFL AS er ansvarlig for utføringen av slamtømmingen.

Registrerte slamanlegg i Lyngdal kommune tømmes på oppsatte ruter. Dette gjelder bolighus og fritidsboliger.

Priser

Info om korrigerte satser for renovasjonsgebyr og feiing, april 2024

Da kommunestyret i desember 2023 gjorde sitt budsjettvedtak, ble ikke gebyrsatsen for standard renovasjon og alle tilleggsgebyrene økt med 11 prosent, som forutsatt. Kun grunngebyret ble vedtatt økt med 11 prosent. Denne feilen ble korrigert i april 2024.

Det er også kommet en endring på feieavgiften. Denne skal nå faktureres uten merverdiavgift (moms), og er fra og med mars 2024 på kr 415,2.

Via lenken under finner du utfyllende informasjon om dette, samt korrekte gebyrsatser.

Lenke: Gebyrregulativ vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Anleggstyper

Under finner du en oversikt over de ulike typene avløpsanlegg og hvilke abonnementer som finnes.

Slamavskiller

Alle som eier slamavskiller betaler et årlig gebyr som gir rett til én tømming annethvert år for boliger, eller én tømming hvert fjerde år for fritidsboliger.

Tømmingen utføres etter faste tømmelister fordelt på gnr. og bnr. Eieren mottar SMS-varsel før tømming, og må selv sørge for at tanklokk mv. gjøres lett tilgjengelig, f.eks. at dette graves frem eller at vegetasjon fjernes. Ligger tanklokket skjult bak steiner, busker eller annet, er det fint om det på en eller annen måte markeres hvor det ligger slik at transportøren lettere finner tanken.

Kontakt RFL dersom det ønskes hyppigere tømming eller informasjon om når tømming skal utføres.

Har du ikke mottatt SMS?

Savner du varsler fra Lyngdal kommune?

Dette kan du selv gjøre noe med ved å registrere dine kontaktopplysninger i Innbyggerportalen, som du finner lenke til lenger nede. Her kan du legge inn ditt telefonnummer og din epostadresse. Har du flere registreringer kan du her også slå av varsler for de numrene du ikke ønsker å motta melding på.

Å logge inn i Innbyggerportalen er enkelt. Du skriver inn telefonnummeret ditt, bekrefter at du ikke er en robot, og trykker på knappen "Send verifiseringskode". Den får du på SMS, og koden du har mottatt skriver du inn i feltet  "Angi verifiseringskode" – så er du inne.

At noen innbyggere ikke mottar varsler som sendes ut kan det være flere grunner til. Men den vanligste årsaken er skjult eller hemmelig telefonnummer, at nummeret er registrert på en adresse utenfor varslingsområdet, eller registrert i en annen kommune. Eksempelvis hos en arbeidsgiver.

Veiledning etter innlogging

  • Når du er innlogget i Innbyggerportalen vil du se et felt som heter "Adresselapp". Dette er et felt som fylles ut. Her kan du velge å skrive inn stedsnavnet hvor telefonen din er registrert, eller benytte betegnelser som hjemme, hytta, jobben eller lignende. Dette er for enklere å holde oversikten dersom man registrerer flere adresser i systemet.
  • Når du har fylt ut informasjonen din, vil systemet foreslå en adresse. For å aktivere dine opplysninger må du trykke på foreslått adresse.

NB! Det norske flagget foran feltet der du skal skrive inn telefonnummeret ditt indikerer at landskoden velges automatisk. Men dersom du har et mobilnummer som begynner med 47, må du på grunn av en svakhet i systemet skrive inn hele landskoden foran nummeret ditt. Altså 004747 osv ...

Lenke til Innbyggerportalen

Tett tank og renseanlegg

I Lyngdal kommune betales det årlig gebyr for tømming av tett tank og renseanlegg. Dette gjelder både for bolig og fritidsbolig.

Tett tank

Tett tank skal tømmes én gang per år. Dette utføres enten vår eller høst. Abonnementet gjelder for inntil 6 kubikk slam. Mengde over dette må det betales ekstra for.

Ekstratømminger utover den fastsatte planen må betales i tillegg.

Renseanlegg

Renseanlegg skal tømmes én gang per år, inntil 6 kubikk slam. Ekstratømminger utover den fastsatte planen må betales i tillegg.

Alle eiere av renseanlegg må til enhver tid ha gyldig serviceavtale med leverandøren av anlegget. Servicerapport skal sendes kommunen årlig.

Utslippstillatelsen betinger gyldig serviceavtale.

Slamtømming med båt

Slamtømming som må utføres med båt medfører en ekstrakostnad.

Krisetømming

Akutt / krisetømminger som må gjøres utenfor normal arbeidstid, inklusive helg og høytidsdager, bestilles fra SJT-Miljø AS vakt telefon 957 01 248.

Krisetømming utføres så raskt som mulig, og normalt innen 48 timer.

Ekstratømming

Dette gjelder tømming utenfor oppsatt plan.

For å avtale ekstratømming kontaktes RFL i kontortiden. Ekstratømming gjennomføres normalt innen to uker.

Utført arbeid faktureres ekstra.

Utedo / biologisk toalett

Tømming av utedoer/snurredasser og lignende bestilles fra RFL AS.

Utført arbeid faktureres direkte fra RFL.

Slamtømming – ikke godkjent anlegg – privat avløp

Klima- og miljødepartementet henviser til nasjonale føringer der alle avløpsanlegg i den enkelte kommune skal oppfylle forurensningsforskriftens rensekrav, slik at miljømålene kan nås innen utgangen av 2027.

Dette betyr at Lyngdal kommune skal kartlegge og følge opp utslipp fra alle avløpsanlegg som faller inn under kommunalt myndighetsområde (kap. 12 og 13 i forurensningsforskriften).

Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 01.01. 2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 01.01. 2007 blir renset i tråd med rensekravene i kap. 12 og 13.

Merk at kommunen kan tilbakekalle utslippstillatelse etter 10 år, jfr. forurensningsloven § 18.

For å nå miljømålene har Lyngdal kommune blant annet fått ny lokal forskrift om slambehandling, gjeldende fra 01.01. 2020.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer. Alle eiendommer som har slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmeordningen og betale gebyr for tømming. Det er også revidert/innført nye faste intervaller på tømmefrekvens, avhengig av hvilke type anlegg eiendommen står registrert med.

Fra 01.01.2020 er alle slamtømminger registrert i kommunens system. Dette gjelder både godkjente og ikke godkjente anlegg.

Dersom slamgebyr viser at dette ikke er et godkjent anlegg, kan dette indikere at kommunen mangler papirer på ditt anlegg. For å registrere et anlegg benyttes skjemalenken under.

Registreringsskjema avløpsanlegg

Dersom anlegg er ulovlig, blir det opprettet tilsynssak på forholdet.

Dersom du mener dette er feil, at ditt anlegg er godkjent, vennligst send kopi av ferdigattest på anlegget til var@lyngdal.kommune.no

Det er eiers ansvar å påse at anlegg er lovlig. Kopi av ferdigattest kan du få utlevert ved å ta kontakt med ansvarlig søker/tiltakshaver (rørlegger/entreprenør).

Det kommer klart frem i søknadsprosessen om utslippstillatelse at anlegg ikke skal tas i bruk før ferdigattest foreligger.

Konkret spørsmål om utslippstillatelse må rettes til Arealforvaltning og miljø, som er ansvarlig kommunal virksomhet.

Utbedring eller endring på privat avløp

Husk at det skal sendes inn elektroniske oppmålinger (Sosi-fil) dersom privat avløp endres/utbedres.

Alle endringer på private anlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, må det søkes om.

Kontaktinformasjon

Vann, avløp og renovasjon
Innbyggertorget
Biblioteket, Lyngdal kulturhus - Konsmo bibliotek - Byremo bibliotek.
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)
Skjolnes avfallsplass, Farsund
Skjolnesveien 90, 4550 Farsund

Sist endret: 27.09.2021