Innsyn og åpenhet

Ekstern varsling

Varsling er å melde fra om brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Lyngdal kommunes elektroniske varslingsordning gjør det enkelt og trygt å melde fra om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Lyngdal kommune eller rettet mot Lyngdal kommune.

Denne varslingskanalen er for innbyggere, leverandører og andre eksterne brukere.

Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til eller ved berettiget mistanke om brudd på lover og regler som:

  • Bestikkelser eller ulovlige provisjoner
  • Upassende gaver eller bonuser
  • Brudd på anskaffelsesreglene
  • Myndighetsmisbruk
  • Trakassering og/eller diskriminering
  • Mangelfulle sikringstiltak
  • Brudd på taushetsplikt og andre tillitsbrudd
  • Fare for liv og helse

Presis informasjon

For at varslingsordningen skal kunne avdekke uønskede forhold, er det viktig med presise opplysninger. Gi mest mulig faktaopplysninger om hvilken kommunal virksomhet det gjelder, personer involvert og hvilken befatning med saken du som varsler har.

Dokumentasjon, eksemplevis bilder, vil være til stor nytte. Dokumentasjon kan lastes opp som vedlegg til skjemaet.

Av hensyn til sikkerhet er det ikke hensiktsmessig å varsle via e-post.

Skjema for innbyggervarsling og personopplysninger

Varsling kritikkverdige forhold

Skjemalenke: Innsyn personopplysninger

Skjemalenke: Matrikkel - utlevering av personopplysninger

Etter at du har varslet

Når du varsler hentes informasjonen fra skjemaleverandør inn i kommunens sak- og arkivsystem via en sikker kobling. Varselet blir behandlet av kommunedirektøren, som beslutter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om. Har du oppgitt kontaktdata vil du få informasjon om hvilken oppfølging varselet får.

Som varsler kan du velge å være anonym, men det vil være en fordel for den videre behandlingen om du på skjemaet oppgir navn og kontaktinformasjon. Lyngdal kommune vil derfor anmode varsler om å oppgi navn.

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.

Når du sender inn et varsel via det elektroniske skjemaet, vil du få et referansenummer som du må ta vare på for eventuelt senere henvendelser om og tilbakemelding på saken din.

Det presiseres at Lyngdal kommune har konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger.

Konsesjon fra Datatilsynet

Varsling og offentlighet

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet.

Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos fylkesmannen.

At kommunen følger kravene i offentlighetsloven betyr også at eventuelle henvendelser som er utenfor formålet med varslingsordningen, som for eksempel klager på forsøpling, trafikk, byggevirksomhet mv., normalt ikke vil kunne unntas offentlighet, heller ikke avsenders navn dersom dette er oppgitt.

Offentlighetsloven

Varsling fra ansatte

Ansatte har en lovbestemt rett, og i noen tilfeller også plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Ansatte i Lyngdal kommune benytter eget varslingsskjema. Dette ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo.

Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg.

Via lenken under kan du lese mer om hva arbeidsmiljøloven sier om arbeidstakers medvirkningsplikt.

Arbeidsmiljøloven

Klage på vedtak eller tjenester

Klager på enkeltvedtak eller kommunale tjenester er ikke varsling.

Klage på enkeltvedtak må innen klagefristen rettes til det tjenestestedet som har fattet vedtaket. Tjenestestedet kan om du ønsker hjelpe deg med å utforme klagen. 

Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller virksomheten som yter tjenesten.

Sist endret: 02.12.2019