Tiden inne for årets første tertialrapport

Første tertialrapport for 2024 ble i uke 22 presentert for de politiske utvalgene og formannskapet.

Første tertialrapport for 2024 ble i uke 22 presentert for de politiske utvalgene og formannskapet.

Tertialrapportene er en statusoversikt på kommunens drift etter fire måneder og åtte måneder. Henholdsvis 1. og 2. tertial.

Rapportene skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket for året realiseres. I tertialrapporten foretas en gjennomgang av hele budsjettet, status på sykefravær, igangsatte tiltak og aktiviteter mv.

Nå foreligger 1. tertialrapport for 2024. I uke 22 ble denne lagt fram for de fire politiske utvalgene, og for formannskapet.

Opptakene fra de fem politiske møtene kan du se via lenken under:

Lenke: Politiske møter uke 22

I sitt forord til tertialrapporten skriver kommunedirektør Kjell Olav Hæåk blant annet at foreløpige anslag viser at Lyngdal kommune i 2024 styrer mot et noe høyere merforbruk enn hva det i utgangspunktet ble budsjettert med. Dette skyldes økte utgifter i Helse og velferd, økte utgifter til SFO, merutgifter til vintervedlikehold og dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert. I tillegg peker han på faktorene høye renter og høy prisstigning.

– Dette gjør at 2024 vil bli et utfordrende år økonomisk, og vi må regne med et større merforbruk enn budsjettert. I revidert nasjonalbudsjett for 2024 er det heller ikke bevilget økte rammer til kommunene. Skatteinngangen, som har vært høyere enn budsjettert de siste år, ligger til nå an til å komme ut som budsjettert, skriver kommunedirektøren.

Kjell Olav Hæåk foran rådhuset
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk legger i sitt forord til tertialrapporten ikke skjul på at Lyngdal kommune i årene som kommer står foran store og krevende utfordringer.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Han viser også til at sykefraværet innen enkelte avdelinger i sektoren helse og velferd er svært høyt. Noe som gir merforbruk av overtid og vikarbyrå.

– Utfordringene vi står overfor er utfordringer de fleste kommuner opplever nå og framover. Rekruttering, endring i befolkningssammensetning, klima, miljø og økende grad av utenforskap legger press på kommuneøkonomien. Den økonomiske utviklingen med merforbruk vi har til nå i 2024 vil ikke være bærekraftig. Derfor vil det framover være nødvendig å fortsette med omstilling, fornying og effektivisering. Kommunestyret hadde strategikonferanse 19. april, og det kom på konferansen fram forslag og tiltak administrasjonen vil arbeide videre med fram mot budsjett og økonomiplanforslaget til høsten, slår Hæåk fast.

En kommunes økonomi skal i utgangspunktet være et såkalt nullsumspill. Det vil si at summen av kommunens inntekter og utgifter over tid er tenkt å skulle gå i null. Derfor brukes ikke uttrykkene underskudd og overskudd, men i stedet begrepene merforbruk og mindreforbruk.

  • 1. tertialrapport 2024 finner du via lenken under.

Lenke: Rapporter og regnskap

Sist endret: 03.06.2024