Politisk verksted om Lyngdals utvikling

Fredag 19. april var Lyngdal kommunes folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte samlet til årets strategikonferanse. Det ble mange gode diskusjoner om de veivalgene som må gjøres i tiden som kommer.

Fredag 19. april var Lyngdal kommunes folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte samlet til årets strategikonferanse. Det ble mange gode diskusjoner om de veivalgene som må gjøres i tiden som kommer.

Tradisjonelt sett har strategikonferansen vært preget av mye forelesninger og begrenset dialog. Årets konferanse tok en annen retning. I stedet for å være mer eller mindre passive mottagere av informasjon, var deltagerne på strategikonferansen 2024 mye mer direkte involvert. Konferansen ble gjennomført som et politisk verksted, med mye gruppearbeid som krevde stor involvering av deltagerne.

Bilde fra strategikonferansen
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk innleder årets strategikonferanse.
Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune 

Utfordringer og muligheter

Oppgavene handlet om utfordrings- og mulighetsbildet for Lyngdal kommune. Blant annet knyttet til demografi og kvaliteten på de tjenestene kommunen skal levere i årene som kommer.

Strategikonferansen ble på den måten blant annet godt vevet inn i tematikken for Bo trygt hjemme-konferansen som bare noen dager i forveien ble arrangert på Lyngdal helsehus.

De aller fleste norske kommuner vil i årene som kommer stå foran formidable utfordringer knyttet til befolkningens alderssammensetning. Det som gjerne kalles demografi.

I stortingsmeldingen om «Bo trygt hjemme»-reformen slås det fast at en aldrende befolkning er en av de viktigste samfunnsendringene vi står overfor, og de som har ansvaret for å ta imot denne bølgen er Kommune-Norge.

Dette var en del av tematikken og utfordringsbildet som de folkevalgte dykket ned i under strategikonferansen.

Fire hoveddeler

Programmet var delt inn i fire hoveddeler, med søkelys på:

 • kommunen som attraktiv arbeidsgiver
 • kommunen som samfunnsutvikler
 • tidlig innsats og forebyggende arbeid
 • bærekraftig økonomi
Bilde fra strategikonferansen
Gruppeoppgavene som deltagerne på strategikonferansen skulle dykke ned i handlet blant annet om utfordringene og mulighetene for kommunens framtidige utvikling.
Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

I hver del av programmet ble det presentert fakta, utfordringer og dilemmaer som de folkevalgte skulle jobbe med.

De utfordrende oppgavene utløste omfattende diskusjoner blant deltakerne. Spørsmål som hvordan balansere gode tjenester, være en attraktiv arbeidsgiver og samfunnsutvikler samtidig som kommunen skal opprettholde en bærekraftig økonomi, ble grundig diskutert. Andre temaer inkluderte ressursfordeling, nedbetaling av gjeld, styrking av beskyttelsesfaktorer og reduksjon av risikofaktorer, samt tiltak for å oppnå en mer attraktiv boligsammensetning og næringsutvikling.

Konferansen la også vekt på hvordan kommunen kan være en attraktiv arbeidsgiver, til tross for utfordringene med mange deltidsstillinger og helgearbeid. Diskusjonen inkluderte også strategier for å styrke omdømmet til kommunen gjennom enda tettere samarbeid mellom folkevalgte og administrasjon.

Strategikonferansen er imidlertid ikke bare et fora for de lange brillene. Konferansen markerer også starten på den neste budsjettprosessen.

Mens kommunedirektør Kjell Olav Hæåk innledet dagen, var det ordfører Unni Nilsen Husøy som på vegne av de folkevalgte oppsummerte og avsluttet strategikonferansen. Hun la ikke skjul på at det hadde vært en dag med mange diskusjoner og flere utfordrende spørsmål og problemstillinger, men at konferansen også var preget av optimisme og et stort engasjement for å jobbe videre med å forme framtidens Lyngdal til beste for alle.

Bilde fra strategikonferansen
Ordfører Unni Nilsen Husøy oppsummerer årets strategikonferanse.
Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Programmet

Dette var programmet for konferansen, som denne gangen ble arrangert på Lyngdal kirkesenter:

Lyngdal kommune som attraktiv arbeidsplass

 • Innledning v/Ronny Bjørnevåg, kommunalsjef for Organisasjon og utvikling
 • Stikkord for gruppearbeid: Sykefravær, heltidskultur, arbeidsgiverstrategi

Kommunen som samfunnsutvikler

 • Innledning v/Kristine Valborgland, kommunalsjef for Plan og næring
 • Stikkord for gruppearbeid: Riktigere boligmasse, attraktivt bosted/stedsutvikling og bærekraftig og god næringsutvikling

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

 • Innledning v/Ingrid Alden og Bente Ingebretsen, virksomhetsledere for henholdsvis Oppvekst og Barnehage
 • Stikkord for gruppearbeid: Fakta og muligheter

Bærekraftig økonomi

 • Innledning v/Elin Rugland Falkum, kommunalsjef for Økonomi og dokumentsenter
 • Stikkord for gruppearbeid: Fakta, muligheter med gevinster og konsekvenser
Bilde fra strategikonferansen
Gruppearbeid i KrF-gruppen. Nærmest kamera ses Oddvar Steffensen. Videre rundt bordet sitter (mot venstre) Reidun Bakken, Børge Sundnes, Frida Rugland Falkum, kommunalsjef for Helse og velferd, Ingunn Skretting, Kjerstin Lianes Kjøndal og Ingrid Grøvan.
Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Aktuelle lenker

Lenke: Bo trygt hjemme-konferansen

Lenke: «Bo trygt hjemme»-reformen

Som nevnt over vil også Lyngdal kommune i årene som kommer møte store samfunnsøkonomiske utfordringer knyttet til endringer i befolkningssammensetningen. Samtidig som at disse skal løses, må kommunen være økonomisk bærekraftig, samt bidra inn i arbeidet med å bremse klimaendringer og ivareta naturmangfoldet.

 • Via lenken under kan du lese mer om utfordringsbildet, slik det er beskrevet i vedtatt økonomi- og handlingsplan for 2024-2027.

Lenke til handlingsplan 2024-2027

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.04.2024