Planer for ny høyspentlinje gjennom Lyngdal ute til høring

I forbindelse med at søknad om etablering av ny 110 kilovolts kraftlinje gjennom Lyngdal legges ut på høring, ble det onsdag 25. oktober arrangert folkemøte om prosjektet. I Lyngdal kulturhus.

I forbindelse med at søknad om etablering av ny 110 kilovolts kraftlinje gjennom Lyngdal legges ut på høring, ble det onsdag 25. oktober arrangert folkemøte om prosjektet. I Lyngdal kulturhus.

Kort om planene

Glitre Nett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge ny 110 (132) kV-ledning fra Vallemoen transformatorstasjon i Lindesnes kommune via Lyngdal transformatorstasjon til Kvinesdal koblingsstasjon. Ledningen er totalt ca. 38 kilometer. Bakgrunnen for søknaden er behov for å fornye dagens ledning på grunn av alder. Noe som betyr at eksisterende 110 kV-ledning vil bli revet.

Fra Vallemoen inn til Lyngdal transformatorstasjon har Glitre Nett lagt fram to ulike traséalternativer for den nye høyspentlinjen. Tilsvarende er det inn mot Kvinesdal koblingsstasjon lagt fram to ulike traséalternativer. Se kartutsnitt under. Glitre søker også om å utvide Kvinesdal koblingsstasjon.

Dagens 110 kV-ledning mellom Vallemoen, Lyngdal og Øye i Kvinesdal inngår i «kystlinja», som er en viktig regionalnettforbindelse for Sørlandet. Begrunnelsen for omsøkt ledning er økt etterspørsel etter nettkapasitet. I tillegg er eksisterende ledning gammel og trenger å fornyes.

Kartskisse hvor ny kraftledning er tegnet inn
På kartet vises høyspentlinjen som Glitre Nett nå søker NVE om konsesjon til å bygge med rød strek, fra Vallemoen, via Lyngdal til Kvinesdal. Linjen blir ca. 38 kilometer lang. Der det er tegnet inn to parallelle røde linjer har Glitre fremmet ulike traséalternativer. Grønn strek er eksisterende 110 kV-ledning som er omsøkt revet. Illustrasjonen er hentet fra konsesjonssøknaden.

Søknaden og konsekvensutredning

Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs nettsider. Se knappelenken under.

Lenke: Søknad og konsekvensutredning

Presenterte planene

Som del av søknadsbehandlingen holder NVE orienteringsmøter både for lokale myndigheter og innbyggere.

Fra kl. 09 onsdag 25. oktober var det møte i Lyngdal rådhus for lokale og regionale myndigheter. Dette var primært for administrasjonen i kommunene og politisk ledelse, herunder representanter for det faste utvalget for plansaker. Representanter fra Statsforvalteren og fylkeskommunen var også invitert til møtet med kommunen, der NVE orienterte om behandling av søknaden og konsekvensutredningen. Glitre Nett deltok også, for å orientere som sine planer.

Fra kl. 19 samme dag var det offentlig møte i Lyngdal kulturhus, der innbyggere som ønsket det fikk høre NVE orientere om søknadsbehandlingen og konsekvensutredningen. Også her var Glitre Nett til stede for å orientere om sine planer.

 • Glitre Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.
 • Glitre Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse og allmannastevning for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven.
 • Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

Høring og høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønskes innspill på blant annet følgende:

 • Hva mener du/dere om Glitre Netts planer?
 • Er konsekvensene godt nok utredet?
 • Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

Alle som har meninger om saken kan sende inn uttalelse på en av følgende måter:

Per e-post via lenken under.

Lenke til epost NVE

Husk å merke henvendelsen med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202111929 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen.

Benyttes ordinær postforsendelse er dette adressen:

 • NVE
  Postboks 5091, Majorstuen
  0301 OSLO

Også her ønskes det at brevet merkes med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202111929.

Som et tredje alternativ kan du bruke eget elektronisk skjema for uttalelser, som du finner på nettsiden til NVE. Se knappelenken under.

Lenke til høringsskjema*

* Det elektroniske skjemaet over krever pålogging via ID-porten, for sikker forsendelse.

 • Fristen for å sende uttalelser til NVE er 15. november 2023

Sist endret: 08.04.2024