Utfordrende framtidsbilde for lyngdalssamfunnet

Kommuneplanens samfunnsdel viser ønsket retning for den videre utviklingen av lyngdalsamfunnet, og hvilke satsingsområder kommunen skal ha frem mot 2036. Flere eldre og færre barn og unge gjør dette framtidsbildet utfordrende.

Kommuneplanens samfunnsdel viser ønsket retning for den videre utviklingen av lyngdalsamfunnet, og hvilke satsingsområder kommunen skal ha frem mot 2036. Flere eldre og færre barn og unge gjør dette framtidsbildet utfordrende.

Lyngdal vil i tiden fremover møte store utfordringer knyttet til endringer i befolkningssammensetningen, såkalt demografi. Vi blir flere eldre samtidig som det blir færre barn og unge. Sosiale ulikheter og økt utenforskap påvirker også den enkeltes helse og livskvalitet, og samfunnsøkonomien.

  • Via lenken under kan du lese mer om utfordringsbildet, slik det er beskrevet i vedtatt økonomi- og handlingsplan for 2024-2027.

Lenke til handlingsplan 2024-2027

Samtidig som at disse store samfunnsutfordringene skal løses, må kommunen også være økonomisk bærekraftig, samt bidra inn i arbeidet med å bremse klimaendringer og ivareta naturmangfoldet.

– Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet som gir retningen for
utviklingen i Lyngdal kommune. Ved å samles om en felles forståelse av hva vi ønsker å oppnå, kan vi jobbe i fellesskap for å nå disse målene. Hensikten med planen er å sikre en felles, helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, forteller Kristine Engebretsen Illøkken, rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse i Lyngdal kommune. Det er hun som sammen med rådgiver på Plan og næring, Vivian Birkeland, har ført i pennen planprogrammet og planstrategien som en periode nå har ligget på høring.

Kommuneplanens samfunnsdel er et dokument som beskriver utviklingstrekk i kommunen, langsiktige målsettinger og strategier. Kort fortalt et veikart for utviklingen av lyngdalssamfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel har et tolvårsperspektiv.

For å få en god kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplanen er det kritisk at samfunnsdelen vedtas tidlig i kommunestyreperioden, slik at denne gjenspeiler det nye kommunestyrets langsiktige politiske ambisjoner og målsettinger.

Via lenken under ser du den gjeldende kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i 2022. Kommuneplanens arealdel er ennå ikke vedtatt i den nye kommunen. 

Lenke til gjeldende samfunnsdel

Veien videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 11, og etter vedtak i planutvalget i Lyngdal kommune onsdag 20. desember 2023, ble forslag til planstrategi og planprogram for revisjon av samfunnsdelen lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill utløp 15. februar 2024, men via lenken under kan du fortsatt se høringssaken.

Lenke til høring om planarbeid

Målet er at den reviderte samfunnsdelen skal vedtas av kommunestyret innen utgangen av oktober 2024. Hensikten med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel er å ta stilling til om satsningsområdene og målene er relevante og gir de riktige styringssignalene.

Øvrig planbehov som ikke dekkes av samfunnsdelen vurderes tidlig i 2025.

Planstrategien beskriver hva som skal prioriteres, mens planprogrammet beskriver hvordan prosessen skal gjennomføres.

Planprogrammet og planstrategien kan du laste ned via knappelenkene under. I planstrategien prioriteres oppgavene og behovet for nye eller oppdaterte planer i lys av samfunnsutviklingen, ny kunnskap, statlige planretningslinjer og de nasjonale forventningene. Oppdaterte planer er nødvendig for å få til en bærekraftig samfunns- og arealutvikling og for å gjennomføre lokal politikk.

Lenke: Planstrategi_2023

Lenke: Planprogram samfunnsdel 2024-2036

Kommunens kunnskapsgrunnlag

I utgangspunktet kan samfunnsdelen dekke store deler av kommunens planbehov, men samtidig er det enkelte lovpålagte eller særlig viktige planer som vurderes som så nødvendige at de er inkludert i denne planprosessen. I tillegg til kommuneplanens samfunnsdel er det boligsosial handlingsplan, arbeidsgiverstrategi og plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Som grunnlag for en god politisk og offentlig debatt om kommunens satsingsområder i samfunnsdelen, ble det i 2023 utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for Lyngdal kommune. Oppsummert gir kunnskapsgrunnlaget en innføring i de viktigste områdene av betydning for samfunnsutviklingen. Dette dokumentet finner du her:

Lenke: Kunnskapsgrunnlag for Lyngdal kommune

Kommuneplanens arealdel skal bygge på føringer i samfunnsdelen. Det pågår en prosess med revidering av deler av kommuneplanens arealdel, og det tas sikte på at den blir vedtatt i løpet av 2024.

Panorama Byremo fra nord
Kommuneplanens arealdel skal bygge på føringer gitt i samfunnsdelen, for ønsket utvikling av lyngdalsamfunnet fra Byremo i nord til Revøy og Korshamn i sør. Bilder: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Korshamn-broa

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024