KS Konsulent AS peker på sammenslåing eller helt ny skole

I den ferske KSK-rapporten om utredning av framtidig skolestruktur i sentrale Lyngdal, anbefales primært en sammenslåing av Berge barneskole og Årnes skole. Men nytt skolebygg for alle tre barneskolene pekes også på som et godt alternativ.

I den ferske KSK-rapporten om utredning av framtidig skolestruktur i sentrale Lyngdal, anbefales primært en sammenslåing av Berge barneskole og Årnes skole. Men nytt skolebygg for alle tre barneskolene pekes også på som et godt alternativ.

Utredningen ble bestilt av Lyngdal kommunestyre i møtet 15. september 2022. Via lenken under kan du lese mer om bakgrunnen for rapporten fra KS Konsulent AS.

Lenke: Vurdering av skolestruktur

I bestillingen til KS Konsulent (KSK) ble det bedt om en vurdering av disse tre alternativene for framtidig struktur for barnetrinnet i sentrale Lyngdal:

  • Alternativ 0 - ingen endring av skolestruktur
  • Alternativ 1 - sammenslåing av to skoler
  • Alternativ 2 - sammenslåing av alle tre barneskolene

Kvås skole er ikke en del av denne utredningen.

Årnes + Berge

KSK har nå levert fra seg en 46 siders rapport, der de peker på sammenslåing av Berge barneskole og Årnes skole som den beste løsningen. Altså alternativ 1. I praksis innebærer det at Årnes-elevene og skolens ansatte flyttes til Berge.

I arbeidet med utredningen viser KSK til at de gjennom hele prosessen har hatt barnets beste som primærfokus, og at alternativet med å slå sammen Årnes og Berge for elevene har flere positive enn negative konsekvenser. Elevene fra Årnes får litt lengre reisevei, men at denne ulempen blant annet oppveies ved bedre fysiske arbeidsforhold, både for elever og lærere, bedre økonomi og et miljø stort nok til at alle elever kan etablere vennskap.

Når det gjelder reisevei vises det i rapporten til at avstanden mellom de to skolene kun er halvannen kilometer, og at mange av elevene på Årnes derfor fremdeles vil ha kort skolevei som framtidige Berge-elever. Å slå sammen to skoler innebærer også at kun ett skolemiljø splittes opp. Dette i motsetning til å samle alle tre skolene i et nytt skolebygg.

Bilde av Berge barneskoles fasade
Berge barneskole. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

I rapporten pekes det imidlertid på at alternativ 2, å bygge en helt ny sentral barneskole for alle dagens nærmere 750 barneskole-elever i sentrale Lyngdal, også er et alternativ med mange fordeler. Alle elevene får da et nytt og likeverdig tilbud, og på sikt vil dette trolig også være det økonomisk beste for kommunen.

Å opprettholde dagens skolestruktur anbefales ikke. Dette både med tanke på økonomi og befolkningsprognoser. Dagens skolestruktur er ifølge KS Konsulent AS ikke tilpasset framtiden. I rapporten vises det blant annet til at prognosen for befolkningsutviklingen i Lyngdal viser at elevtallet i grunnskolen vil gå jevnt nedover fram til 2035, men at det da vil øke noe igjen. Imidlertid er det ingenting som taler for man i overskuelig framtid igjen vil se dagens nivå. Framskrevet til 2050 viser prognosen ca. hundre færre barn i barneskolen. Det tilsvarer dagens elevtall på Årnes. Altså en hel skole.

Kostnader

Alle tre skolene har behov for rehabilitering, og gjennom en sammenslåing blir det én skole mindre å pusse opp. For Årnes skole er det stipulert et oppussings- og vedlikeholdsbehov som vil belaste driftsbudsjettet med nærmere 4,6 millioner kroner. Det vises til at dette er helt nødvendig vedlikehold for å holde forsvarlig drift de neste fem årene.

Men å slå sammen to skoler er heller ikke gratis. I rapporten estimeres det en investering på mellom 150 og 200 millioner kroner for å gjøre Berge klar til å ta imot Årnes-elevene. Som det per i dag er 115 av. Det vil innebære at dagens elevtall ved Berge barneskole etter en slik sammenslåing vil øke fra 361 til 476 elever.

Skolestørrelse og kvalitet

Som nevnt over har KSK i denne utredningen først og fremst vektlagt barnets beste, målt i kvalitet og innhold i skolen. Skolens framtidige størrelse vektlegges ikke i noe særlig grad når det gjelder kvalitet og trivsel. Dette fordi forskningen ikke gir noe klart og entydig svar på sammenhengen mellom størrelse og kvalitet, men det åpnes for at større skoler kan gi bedre muligheter for å utvikle og forbedre lærernes undervisning, og dermed også oppnå bedre forutsetninger for elevenes læring og utvikling.

Den nasjonale tendensen går også mot færre og større skoler. Liten skole og høy lærertetthet er med andre ord i seg selv ingen garanti for gode resultater. Som det vises til i rapporten er kvalitet det som skolen fylles med, ikke antall elever eller kvadratmeter skoleareal. På nasjonalt hold er det også en klar tendens til at læringsresultatene er bedre jo større skolen er.

Veien videre

KS Konsulent AS skal presentere rapporten og funnene de har gjort for Lyngdals folkevalgte og administrasjonen under strategikonferansen torsdag 25. mai. Første politiske behandling av rapporten skjer i det politiske utvalget for barn og oppvekst i deres møte onsdag 7. juni.

Se rapporten her

Hele rapporten kan du last ned via knappelenken under.

Lenke: KSK-rapport om skolestruktur

Hvem er KS Konsulent AS?

KS Konsulent AS leverer rådgivning og utredninger på oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner.

KS Konsulent AS er et datterselskap av KS, kommunesektorens interesseorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon og utviklingspartner.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024