Skal gjøre Lyngdal til en VIP-kommune

Målet for trioen på bildet er å gjøre Lyngdal til en VIP-kommune. VIP handler om å gi mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold og overgrep.

Målet for trioen på bildet er å gjøre Lyngdal til en VIP-kommune. VIP handler om å gi mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold og overgrep.

Kursholderne Frøydis Sund (t.h.) og Henrik Harvey sammen med vernepleier Mariell Christensen Birkemo, framtidig lokal koordinator for VIP. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

I denne sammenhengen står VIP for «Viktig Interresant Person», og det voldsforebyggende VIP-programmet skal ledes av kommunalt ansatte som er blitt sertifisert som instruktører. Sertifiseringen er i regi av Likestillingssenteret i samarbeid med organisasjonen Nok. Hamar, et tverrfaglig, gratis lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Som nevnt innledningsvis er målet med programmet er å gi mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre innsikt til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

– Prosjektets langsiktige mål er å redusere vold og overgrep mot sårbare personer, økt likestilling for målgruppen og sikre bedre ivaretakelse av habilitering, hjelpetilbud og CRPD i kommunen, sier virksomhetsleder for Habilitering i Lyngdal kommune, Marie Seland. Det er Habilitering som har tatt initiativet til å ta i bruk VIP-programmet i Lyngdal.

CRPD står for «Convention on the Rights of Persons with Disabilities», og er en FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– VIP-voldsforebygging er en gyllen mulighet for kommunen til å jobbe med CRPD i praksis, og innfri mange av punktene i Helsedirektoratets nye veileder for gode helsetjenester, presiserer Seland.

Trygg seksualitet

I bunn for VIP-programmet som nå skal rulles ut i Lyngdal kommune er premisset om at alle har rett til en trygg seksualitet, fri for vold, tvang og overgrep, uansett funksjonsevne.

Ifølge habilitetsleder Marie Seland er det også et lovkrav at kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep.

– Kommunen skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, sier hun.

VIP-programmet er utviklet i Sverige. Likestillingssenteret og Nok. Hamar har fått rettighetene til å overføre VIP-programmet til Norge, og startet opp dette arbeidet i 2018. Lyngdal er én av så langt fjorten norske kommuner som tar i bruk VIP, og kursingen av instruktører pågår i disse dager.

Bilde av deltagerne på VIP-kurs i Lyngdal rådhus
Torsdag 21. september ble det holdt kurs i Lyngdal rådhus for kommende VIP-instruktører. Til høyre i bildet står de to kursholderne, Frøydis Sund fra Likestillingssenteret og Henrik Harvey fra organisasjonen Nok. Hamar. Vernepleier Mariell Christensen Birkemo (i hvit genser) blir framtidig koordinator for VIP i Lyngdal kommune. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Økt selvbestemmelse

Erfaringene fra Sverige viser at andelen anmeldelser øker i kommuner som har tatt i bruk VIP-programmet.

– Dette kommer av at flere forstår hva de har vært utsatt for, og at det ikke er greit. Følgeforskning fra Sverige viser at deltakerne i VIP-voldsforebygging får økt evne til å forstå sammenheng og grensesetting. Likestillingssenterets egne erfaringer fra Stiftelsen Grobunn og fra VIP-kommunene hvor programmet er startet opp, viser også god effekt hos deltakerne. Det handler om økt evne til selvbestemmelse og forståelse av egne følelser og handlinger, sier Frøydis Sund fra Likestillingssenteret. Hun er sertifisert utdanner av instruktører i VIP voldsforebygging. Sammen med Henrik Harvey fra organisasjonen Nok. Hamar holdt hun nylig ett av flere planlagte kurs i Lyngdal for kommende VIP-instruktører.

I Norge er VIP-satsningen i pilotfasen. Programmet er finansiert med tilskuddsmidler fra Bufdir, og driftes som nevnt av Likestillingssenteret og Nok. Hamar. 

VIP-voldsforebygging samarbeider med Bufdirs satsing TryggEst, og de to satsingene ses som utfyllende, der VIP jobber for nasjonal og helhetlig forebygging og TryggEst som et nasjonalt varslingssystem.

Aktuelle lenker

Lenke: Mer om VIP-programmet

Lenke til TryggEst

Lenke til Nok. Hamar

Lenke til Likestillingssenteret

Lenke til Stiftelsen Grobunn

Lenke: Virksomheten Habilitering

Kontaktinformasjon

Geir Helge Heddeland
Bergsakerveien 9, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024