Utskrevet eiendomsskatt for 2021

Her finner du oversikten over utskrevet eiendomsskatt i Lyngdal kommune for 2021.

Her finner du oversikten over utskrevet eiendomsskatt i Lyngdal kommune for 2021.

Lyngdal kommunestyre besluttet i budsjettvedtaket for 2021 å utskrive eiendomsskatt i Lyngdal kommune, i medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i esktl. § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner.

 • Eiendomsskatt skrives ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum (esktl. § 3 bokstav c).
 • Skattesatser: Det ble vedtatt overgangsperiode i 2020 og dette videreføres.
 • Satser for året 2021:
  – Tidligere Audnedal kommune: 7 promille.
  – Tidligere Lyngdal kommune: 4 promille.
 • Sats på skatteobjekter i gamle Lyngdal kommune opptrappes til 6 promille i 2022, 7 promille i 2023 og 7 promille i 2024. Dette gir harmonisert skattesats på all eiendom fra året etter overgangsperioden (jfr. overgangsbestemmelsen).

 • Eiendomsskattelisten ligger ute i perioden 1. mars – 23. mars 2021.
Utleggsliste eiendomsskatt Lyngdal kommune 2021
Eier Takst Sone Sats i promille Eiendomsskatt i kr
Agder Energi Vannkraft AS 71 645 988 Gamle Audnedal 7 501 522
Helle kraftverk DA 7 768 000 Gamle Audnedal 7 54 376
Agder Energi Nett AS 68 540 000 Gamle Audnedal 7 479 780
Statnett SF 32 592 146 Gamle Audnedal 7 228 145
Sum 180 546 134     1 263 823
Agder Energi Nett AS 311 740 000 Gamle Lyngdal 4 1 246 960
Statnett SF 47 427 854 Gamle Lyngdal 4 189 711
Sum 572 306 134     1 436 671

I medhold av eiendomsskatteloven § 19 kan eier klage på den utskrevne skatten. Klagen må fremsettes skriftlig til Lyngdal kommunen innen 6 uker fra kunngjøringen. Klagen bør inneholde begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte skatten er feil.

Klage sendes til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

Epost Lyngdal kommune

Strømledninger.png
I Lyngdal kommune skrives det ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Sist endret: 05.02.2024