Utskrevet eiendomsskatt for 2023

Utskrevet eiendomsskatt i Lyngdal kommune for 2023. Se oversikten her.

Utskrevet eiendomsskatt i Lyngdal kommune for 2023. Se oversikten her.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 15.12.22 å utskrive eiendomsskatt i Lyngdal kommune med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §10.

I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes:

§ 3 c): Eiendomsskatt skrives ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

 • Skattesats: 7 promille

Om skattesatsen

Ettersom Audnedal og Lyngdal kommuner før sammenslåingen hadde ulike skattesatser, ble det for 2020 og 2021 vedtatt en overgangsperiode. Dette for å ha en glidende harmonisering av satsene. Denne ble videreført også for 2022. Fra inneværened år er skattesatsen lik for Lyngdal sør og Lyngdal nord.

 • 2022:
  Tidligere Audnedal kommune: 7 promille
  Tidligere Lyngdal kommune: 6 promille (satsen var 4 promille for 2021)
 • 2023:
  Tidligere Audnedal kommune (Lyngdal nord): 7 promille
  Tidligere Lyngdal kommune (Lyngdal sør): 7 promille

Oversikten ligger ute til offentlig ettersyn fram til 7. februar 2023.

Tabell med oversikt over utskrevet eiendomsskatt 2023

I medhold av eiendomsskatteloven §19 kan eier klage på den utskrevne skatten. Klagen må fremsettes skriftlig til Lyngdal kommunen innen 6 uker fra kunngjøringen. Klagen bør inneholde begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte skatten er feil.

Klage sendes til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

Lenke epost Lyngdal kommune

Lenker til lovhjemler

Lenke: Eiendomsskatteloven (esktl.) §10

Lenke: Eiendomsskattelovens §§ 2 og 3

Lenke: Eiendomsskatteloven §19

Bilde av stolpe og strømledninger
I Lyngdal kommune skrives det ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. For 2023 på drøye fire millioner kr.

Sist endret: 05.02.2024